Javna nabava
REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB

Broj: 41-Su-33/18
Zagreb, 9. siječanj 2018.


Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) izjavljuje se da predstavnici naručitelja za provedbu postupka jednostavne nabave u 2018. godini nisu u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom sukladno odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi koji propisuje:


1) Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne (jednostavne) nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:
1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu,ili
2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

2) Predstavnikom naručitelja u smislu ovog članka smatra se:
1.čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja
2. član stručnog povjerenstva za javnu (jednostavnu) nabavu
3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne (jednostavne) nabave, i
4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

3) Gospodarskim subjektom iz stavka 1. ovoga članka smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.


Predsjednica suda:

Karmen Novak Hrgović