Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
IPA 2009

IPA 2009 Twinning projekt

“Daljnje poboljšanje institucionalnih kapaciteta svih prekršajnih sudova”


Projekt provodi Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u suradnji s Njemačkom zakladom za Međunarodnu pravnu suradnju (IRZ)

 

Ovaj projekt financira
EUROPSKA UNIJA

 

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) pruža pomoć unutar okvira Europskog partnerstva za potencijalne države kandidatkinje te Pristupnog partnerstva državama kandidatkinjama.

Zamjenjuje program CARDS i pretpristupne programe PHARE, ISPA i SAPARD. Program IPA je fleksibilan instrument sastavljen od pet komponenata čija je svrha pomoć državama kandidatkinjama i potecijalnim državama kandidatkinjama u postizanju učinkovite usklađenosti s pravnom stečevinom EU s ciljem pristupanja Europskoj uniji.

Europska unija je sastavljena od 27 država članica koje su odlučile postupno povezati svoje prenošenje znanja, resurse i sudbine. Zajedno, tijekom perioda proširenja od 50 godina, izgradili su zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja istovremeno čuvajući kulturalnu raznolikost, toleranciju i pojedinačnu slobodu. Europska unija je posvećena prenošenju svojih postignuća i svojih vrijednosti zemljama i narodima izvan svojih granica.

Europska komisija izvršno je tijelo Europske unije

 

 

Koncept twinninga
Cilj Twinning projekata je pomoći državama kandidatkinjama u razvoju moderne i učinkovite administracije s razvijenim strukturama, ljudskim resursima i potrebnim vještinama upravljanja kako bi se usvojila pravna stečevina Europske unije. Glavna karakteristika Twinning projekata su valjano definirani i mjerljivi rezultati te doprinos općoj suradnji.

Uloga prekršajnih sudova
Prekršajni sudovi (PS) u Republici Hrvatskoj su specijalizirani sudovi u čiju nadležnost ulaze prvenstveno prekršaji te obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (VPSRH) odlučuje o žalbama protiv odluka prvostupanjskih sudova i upravnih i prekršajnih tijela, rješava sukob nadležnosti između prekršajnih sudova, odlučuje o zahtjevima za izuzećem predsjednika sudova, te zahtjevima za izvanredno ublažavanje kazne i za izvanredno preispitivanje pravomoćnih rješenja o prekršaju.

Visoki prekršajni sud i prekršajni sudovi u Republici Hrvatskoj
Zakonom o područjima i sjedištima prekršajnih sudova (NN, 137/09) u Republici Hrvatskoj ustanovljena su 63 prekršajna suda od kojeg broja je 61 sud osnovan (nisu osnovani PS u Novalji i Novom Zagrebu) i u kojima je na dan 31. prosinca 2011., zajedno sa sucima Visokog prekršajnog suda RH, sudačku dužnost obnašalo 423 sudaca.

U 2011. prvostupanjski prekršajni sudovi u radu su imali 476.368 predmeta, od kojeg broja je novoprimljenih bilo 309.069 predmeta (2,66% više nego u 2010.), a prenesenih neriješenih iz 2010. godine 167.299 predmeta.

Od ukupnog broja predmeta u radu u 2011. riješeno je 292.126 predmeta, odnosno 8,23% manje nego u 2010. ili u apsolutnom broju 24.023 predmeta manje, tako da je na dan 31. prosinca 2011. godine ostalo 184.242 neriješena predmeta.

Sveobuhvatno izvješće o praćenju Hrvatske objavljeno 10.listopada 2012. ocjenjuje da je Hrvatska nastavila s implementacijom različitih mjera koje imaju za cilj poboljšati učinkovitost pravosuđa te da je sveopći trend porasta neriješenih slučajeva, uglavnom civilnih, trgovačkih, prekršajnih i slučajeva izvršenja zabrinjavajući. Također, planiranje ljudskih resursa, kao i dugoročne potrebe pravosuđa, moraju se poboljšati, a prekršajnim sudovima općenito treba bolja oprema i prostorije.


Projekt
Projekt je nastavak vrlo uspješnog CARDS Projekta „Unapređenje rada Visokog prekršajnog suda i odabranih prekršajnih sudova“, koji je završio u studenom 2009. Rezultati iz tog projektu su značajno utjecali na smanjenje zaostataka na PS te su indirektno utjecali na cjelokupno hrvatsko pravosuđe.

Svrha ovog twinning projekta je daljnje poboljšanje rada i upravljanja na PS u Hrvatskoj. Projekt će biti usmjeren na organizaciju poslovnog procesa kako bi se:
• poboljšala učinkovitost prekršajnog postupka (Komponenta 1),
• smanjili zaostaci koji će dovesti do poboljšanja uspješnosti PS i objave prekršajne sudske prakse kojom će se poboljšati kvaliteta sudskih usluga (Komponenta 2)
• izvršila analiza i definirala financijska sredstva te vremenski period potreban za preuređenje zgrada PS čime će se poboljšati uvjeti rada u zgradama PS (Komponenta 3).

U sklopu 1. Komponente implementirat će se novi poslovni procesi u prekršajnom postupku na odabranim PS kako bi se suce oslobodilo nepotrebnih radnji te im se omogućilo da se usredotoče izričito na sudske poslove. Projekt će ujedno analizirati i implementirati novu ideju prekršajnog sudstva – umjesto mjesne nadležnosti svih prvostupanjskih PS razmatrat će se mogućnost koncentracije i centralizacije određenih vrsta sudskih postupaka na jednom PS. Nadalje, vrednovat će se jačanje suradnje između ključnih institucija i tijela unutar prekršajnog pravosudnog lanca

U sklopu 2. Komponente izradit će se akcijski plan kako smanjiti zaostatke na PS sa kritičnim rezultatima te će se na VPSRH osnovati služba koja će nadgledati poboljšanje smanjenja zaostataka. Prilikom analize smanjenja zaostataka koristit će se standardni međunarodni indikatori uspješnosti rada sudova koji se inače koriste prilikom vrednovanja uspješnosti rada sudova te koji će identificirati PS s kritičnim rezultatima. Ujedno će se poboljšati objava prekršajne sudske prakse te će značajna sudska praksa biti na raspolaganju stručnoj i općoj javnosti na internetu.

Tijekom projekta izradit će se bijela knjiga koja će sadržavati analizu uvjeta rada na svim PS (na primjer, opći uvjeti u zgradama, veličina, popis opreme, potreba za obnavljanjem) i analizu troškova/koristi. Na temelju bijele knjige izradit će se akcijski plan. U njemu će se definirati prioriteti koji imaju za cilj postizanje radnih uvjeta usporedivih sa standardima sudskih zgrada u EU. Za vrijeme trajanja projekta također će se definirati i potrebna financijska sredstva te vrijeme potrebno za poboljšanje trenutnoga stanja u zgradama PS.

Projekt u trajanju od 21 mjesec je započeo u listopadu 2012. i zaključit će se u lipnju 2014. Proračun projekta iznosi 900.000 € (oko 6,7 mil. HRK).


Twinning partneri:
 Visoki prekršajni sud
 Ministarstvo pravosuđa
 Ravnateljstvo policije
 Državni inspektorat
 Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ)


Dodatne informacije o projektu:

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Šenoina 30
Telefon:+385 1 4611 292
Faks: +385 1 4611 291
10000 Zagreb

Rado Brezovar
Rezidencijalni twinning savjetnik (RTA)
c/o Visoki prekršajni sud
Šenoina 30
10000 Zagreb
Telefon:+385 1 4807 528
Faks: +385 1 4611 291
E-mail: rado.brezovar@pravosudje.hr

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Ul. grada Vukovara 284 (objekt C)
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 459 1245
Faks: +385 1 459 1075
E-mail: info@safu.hr
www.safu.hr

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj
Trg žrtava fašizma 6
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4896 500
Faks: +385 1 4896 555
e-mail: delegation-croatia@eeas.europa.eu
ww.delhrv.ec.europa.eu

Izrada ove publikacije omogućena je uz potporu Europske unije. Za sadržaj publikacije odgovorni su jedino Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske i Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ), a isti se sadržaj ni na koji način ne može smatrati odrazom stavova Europske unije.