Izdavanje potvrda

5. IZDAVANJE POTVRDA

Potvrde se izdaju pod uvjetima i na način propisan odredbom čl.61. Sudskog poslovnika. Za izdavanje potvrda (sudskih uvjerenja) plaća se pristojba sukladno Tarifi sudskih pristojbi (Zakon o sudskim pristojbama, NN 74/95, 57/96,137/02, 26/03, 125/11, 112/12, 157/13) i to prema Tbr.31:

- za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se pristojba u iznosu od 10,00 kn
- za uvjerenja plaća se pristojba od 20,00 kn

- za razmatranje spisa Tar. br. 33 , plaća se pristojba od 100,00 kuna
napomena:

1. Ne plaća se pristojba za razmatranje spisa u kojima je postupak u tijeku, ako spise razmatra stranka ili njezin zastupnik ili punomoćnik.

2. Za pisani ili usmeni zahtjev za razmatranje spisa, ne plaća se posebna pristojba.

3. Pristojba se lijepi na samom spisu koji se razmatra, a službenik suda potvrđuje da je spis razmotren.


Za ovjeru prijepisa ili preslike sudskih akata plaća se pristojba u iznosu od 20,00 kn, bez obzira na broj poluaraka izvornika (Tar.br.34.)

Prijave za upis u sudski registar

Tar.br. 25.

1) Za prijavu za upis u sudski registar plaća se pristojba od 100,00 kn.
2) 2) Kada se istom prijavom zahtijeva više upisa za isti subjekt upisa, plaća se jedna pristojba iz st.1. ovog tar.broja.
Napomena:
Na prijavu za upis glavne podružnice kojoj je osnivač inozemna osoba ili za upis samo jedne podružnice u RH kojoj je osnivač inozemna osoba plaća se pristojba iz ovog tar.broja.

Upis u sudski registar
Tar.br.26.

1) Za upis osnivanja plaća se pristojba od 300,00 kn.
2) Za upis promjene podataka plaća se pristojba od 150,00 kn.
Napomena:
Ako se istim podneskom zahtijeva više upisa za isti subjekt upisa, plaća se jedna pristojba za sve upise.
Za upise u svezi s likvidacijskim i stečajnim postupkom ne plaća se pristojba.

Upis podružnice
Tar.br.27.

1) Za prijavu za upis podružnice subjekta upisa plaća se 100,00 kn.
2) Za upis podružnice plaća se 250,00 kn.
3) Za upis promjene upisanih podataka o podružnici plaća se 100,00 kn.

Tar.br.28.

1) Za izdavanje izvatka, kopija ili prijepisa iz sudskog registra po svakoj započetoj stranici plaća se pristojba od 5,00 kn
2) Za izdavanje potvrda ili pisanih obavijesti o podacima iz sudskog registra, plaća se pristojba od 10,00 kn

Napomena:
Za podnesak za izdavanje izvatka, kopija, prijepisa, potvrde ili pisane obavijesti ne plaća se pristojba.

Prijepisi, kopije, izvaci i potvrde

Registarski sud (sudski registar) pod uvjetima i na način propisan odredbama čl.62-64. Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (NN 134/07), izdaje ovjerene prijepise i preslike izvatka, te potvrde o podacima upisanim u registru.