Uputa Ministarstva pravosuđa - Apostille

Uputa Ministarstva pravosuđa za postupanje u postupcima legalizacije isprava za upotrebu u inozemstvu sukladno javno objavljenim napomenama Ministarstva pravosuđa na linku: https://pravosudje.gov.hr/vijesti/hitni-kontakti/21711


Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju
e-mail: europska.unija@pravosudje.hr

Ovjera hrvatskih isprava za uporabu u inozemstvu u postupku pune legalizacije obavlja se privremeno putem pošte, na adresu Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb.

Za postupak pune legalizacije isprava u Ministarstvu pravosuđa platiti će se pristojba za svaku ovjeru službenog potpisa i pečata, u iznosu od 30 kuna.

Uz isprave koje će se upotrijebiti u inozemstvu-potrebno je u popratnom podnesku/zahtjevu stranke navesti u kojoj će se državi isprava upotrijebiti, koliko isprava se prilaže.

Napominjemo da ukoliko će se izvršiti ovjera do tri isprave tada je potrebno uz iste priložiti i državne biljege u iznosu od 90,00 kuna.

Za ovjeru četiri isprave i više od četiri, dakle za iznos veći od 100,00 Kuna, potrebno je priložiti uplatnicu odnosno dokaz o uplati tog iznosa na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske broj na način: IBAN/Broj računa primatelja: HR121001005-1863000160, Model: HR64, Poziv na broj primatelja: 5002-3130- OIB, Opis plaćanja: Troškovi ovjere za inozemstvo.

 

 

.

e-mail adrese za komunikaciju

 

e-mail adrese za komunikaciju:

 

Prijemna pisarnica Općinski sud u Vinkovcima

Prijemna.pisarnica.vinkovci@osvk.pravosudje.hr


Prijemna pisarnica prekršajni odjel, Općinski sud u Vinkovcima
Prekrsajna.pisarnica.vinkovci@osvk.pravosudje.hr


Prijemna pisarnica prekršajni odjel, stalna služba u Županji, Općinski sud u Vinkovcima
Prekrsajna.pisarnica.zupanja@osvk.pravosudje.hr


Prijemna pisarnica, stalna služba u Županji, Općinski sud u Vinkovcima
Prijemna.pisarnica.zupanja@osvk.pravosudje.hr


Zemljišnoknjižni odjel, Općinski sud u Vinkovcima
Zemljisnoknjizni.odjel.vinkovci@osvk.pravosudje.hr

 
Zemljišnoknjižni odjel, stalna služba u Županji, Općinski sud u Vinkovcima
Zemljisnoknjizni.odjel.zupanja@osvk.pravosudje.hr

 

 

.


Odluka 2 Su-163/2020-2

 

 Broj: 2 Su-163/2020-2.
Vinkovci, 16. ožujka 2020.


Na temelju članka 31. stavka 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19) i članka 5. stavka 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj: 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19) te preporuke Ministarstva pravosuđa Klasa: 710-01/20-01/135 Urbroj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020., predsjednik Općinskog suda u Vinkovcima Ivan Katičić, donosi


O D L U K U


I. Zbog proglašene epidemije izazvane koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID 19), Općinski sud u Vinkovcima, u sjedištu suda (Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 17), na Prekršajnom odjelu u Vinkovcima (Vinkovci, Trg dr. F. Tuđmana 2) te u Stalnoj službi u Županji (Županja, Veliki kraj 48) neće primati stranke od 16. ožujka 2020., osim u izuzetnim slučajevima koji će se posebno procijeniti.

II. Svi podnesci mogu se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranicama suda (http://sudovi.pravosudje.hr/OSVI/) te se neće moći neposredno predavati u prijemno-otpremnim pisarnicama (sjedište suda, Prekršajni odjel Vinkovci, Stalna služba u Županji).

III. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani.

IV. Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka i Uvjerenja o nevođenju prekršajnog postupka, stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti na porti suda. Za Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka na adresi Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 17 i Županja, Veliki kraj 48, a za Uvjerenja o nevođenju prekršajnog postupka na adresi Vinkovci, Trg dr. F. Tuđmana 2 i Županja, Veliki kraj 48.
Stranke se upućuju i na aplikaciju e-građani za izdavanje Uvjerenja.
Uvjerenja će se preuzimati sljedeći radni dan poslije 11 sati.

V. Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu (Apostille) stranke će odlagati u kutije koje će biti postavljene na porti suda (Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 17 i Županja, Veliki kraj 48), te će se iste preuzimati sljedeći radi dan poslije 11 sati.

VI. Zahtjev za izdavanje ZK izvadaka će se sudu dostavljati isključivo putem pošte ili e-mailom uz navođenje kontakata te se stranke upućuju na aplikaciju e-građani.

VII. Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e-komunikacije ili poštom te se do daljnjega uskraćuje dostavljanje svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama.

VIII. Sva komunikacija suda sa javnim bilježnicima će se svesti na komunikaciju e-mailom i poštom, te telefonskim putem.

IX. Ova odluka stupa na snagu dana 16. ožujka 2020. te će se primjenjivati do opoziva iste.

X. Odluka će se objaviti na Internet stranici suda i istaknuti na vidljivom mjestu u zgradi suda.


Predsjednik suda
Ivan Katičić 

 

 

- Odluka 2 Su-163/2020-2 -

 

.

Rješenje o prijmu u državnu službu 7 Su-107-2020-47
Oglas - namještenik

 

Broj: 7 Su-143/2020-4.
Vinkovci, 12. ožujka 2020.


Sukladno članku 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), čl. 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine 112/17, 12/18 i 2/19) te članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17 i 89/19), a po prethodno pribavljenom odobrenju Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/20-04/215, Ur. broj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 6. ožujka 2020., Općinski sud u Vinkovcima, objavljuje

OGLAS
za prijam namještenika u državnu službu na određeno vrijeme

 

 

- cijeli tekst oglasa -

 

- obavijest uz oglas - 

 

 

ROKOVI TEKU OD 12.03.2020.

kada je objavljeno na stranicama Ministarstva uprave

 

.

Rang lista kandidata 10.03.2020.
.

 

RANG LISTA KANDIDATA

Nakon provedenog testiranja kandidata vezano za Javni natječaj za prijam u državnu službu na radno mjesto sudski referent - ovršitelj, 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Vinkovcima, Komisija za provedbu javnog natječaja nakon obavljenog pismenog dijela testiranja i razgovora (intervjua) objavljuje slijedeću rang listu:


.
Rezultati testiranja - 10.03.2020.

Općinski sud u Vinkovcima                                                                  7 Su-107/2020-41.
Komisija za provedbu javnog natječaja

REZULTATI PISANE PROVJERE POZNAVANJA SUDSKOG POSLOVNIKA I OVRŠNOG ZAKONA

prijavljenih na javni natječaj ovog suda, objavljenog u Narodnim novinama 16/2020 od 12. veljače 2020. za prijam u državnu službu na radno mjesto sudski referent - ovršitelj, 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme


održano 10. ožujka 2020.

 

 

- cijeli tekst -

 

.

Obavijest za testiranje - sudski ovršitelj

Broj: 7 Su-107/2020-39.
Datum objave: 3. ožujka 2020.

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA

I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA

 

 

za natječaj objavljen 12. veljače 2020. godine u "Narodnim novinama" broj: 16/2020 na web stranicama Ministarstva uprave i Općinskom suda u Vinkovcima te putem nadležne službe za zapošljavanje, radi prijma u državnu službu u Općinski sud u Vinkovcima na radno mjesto
- sudski referent - ovršitelj - 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Kandidati prijavljeni na javni natječaj koji su prijave podnijeli pravovremeno te ispunjavaju propisane i u oglasu objavljene uvjete, obavještavaju se da će se testiranje kandidata održati u prostorijama Općinskog suda u Vinkovcima, Trg bana Josipa Šokčevića 17


10. ožujka 2020. s početkom u 9,00 sati

 

 

- cijeli tekst poziva -

 

.

Javni natječaj - sudski ovršitelj 12.02.2020.

Broj: 7 Su-107/2020-5.

Vinkovci, 11. veljače 2020.   

 


JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

       SUDSKA PISARNICA

       sudski referent - ovršitelj -1 (jedan) izvršitelj

       Stručni uvjeti:

    – srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili grafičke struke, odnosno

       stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom

       školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i

       programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke

    – jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

­    – dobro poznavanje rada na osobnom računalu (program Word i Excel)

    – položen državni stručni ispit

    položen vozački ispit "B" kategorije
NAPOMENA: oglas objavljen u Narodnim novinama 12.02.2020. i od tada teku rokovi

.