Lista kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete
Republika Hrvatska
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Ured predsjednika
Broj: 7 Su-105/2018-7
Slavonski Brod, 29.svibnja 2018.

LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA-SUDSKOG ZAPISNIČARA
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ JAVNOG NATJEČAJA


  1. Andreja Kurtović
  2. Božana Božić
  3. Andrea Smičić
  4. Ivona Bošnjaković
  5. Marijana Brčelić
  6. Eva Brađašević
  7. Renata Valčić
  8. Borna Došlić
Obavijest kandidatima o testiranju
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
Trg pobjede 13
Ured predsjednika
Broj: 7 Su-105/18-9
Slavonski Brod, 29.svibnja 2018.

Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu, na radno mjesto: administrativni referent-sudski zapisničar – jedan (1) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

povodom oglasa objavljenog 02.svibnja 2018.u "Narodnim novinama" broj:40/18, putem nadležne službe za zapošljavanje, na web-stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu te na web-stranici Ministarstva uprave, radi obavljanja poslova radnog mjesta administrativni referent-sudski zapisničar u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu,posebna sudska pisarnica stalne službe, mjesto rada Nova Gradiška, objavljuje:

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA

Testiranje za postupak prijama u državnu službu jednog (1) izvršitelja/ice: administrativni referent-sudski zapisničar na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu,posebne sudske pisarnice stalne službe, mjesto rada Nova Gradiška, za kandidate čije su prijave pravovremene, potpune i ispunjavaju formalne uvjete oglasa, održat će se 15.lipnja 2018.godine s početkom u 9,00 sati u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški, Trg krlja Tomislava 6, Nova Gradiška, soba broj 17.

TESTIRANJE KANDIDATA:

1. Administrativni referent - sudski zapisničar
- pisani test provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i sudski poslovnik
- testiranje brzine i točnosti pisanja u prijepisu i diktatu na računalu
- intervju s komisijom za provođenje javnog natječaja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE:

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 85/10. - pročišćeni tekst, 05/14.-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine", broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17. i 57/17.) - www.nn.hr

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje isprave s fotografijom radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, ne mogu pristupiti testiranju.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Nakon utvrđivanja njihovog identiteta kandidati će biti pismeno testirani u trajanju od 1 (jedan) sat.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele. Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad komisija neće bodovati.
Za pismenu provjeru znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10 za svako područje testiranja, osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta,Sudski poslovnik.

Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati za radno mjesto administrativni referent - zapisničar koji su zadovoljili na testiranju (pisani test) mogu pristupiti testiranju brzine i točnosti pisanja u prijepisu i diktatu na računalu.

Testiranje iz brzine i točnosti u prijepisu i diktatu na računalu održat će se istog dana 15.lipnja 2018. godine s početkom u 10,30 sati u prostorijama Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški, Trg kralja Tomislava 6, Nova Gradiška (soba br.17).Testiranje se sastoji od prijepisa teksta u trajanju od 5 minuta, a zatim diktata teksta u trajanju od 5 minuta.

Rezultati testiranja u prijepisu i diktatu vrednuju se bodovima od 0 do 10.
Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere vještina dobili najmanje 5 bodova..

INTERVJU

Kandidati za radno mjesto administrativni referent – zapisničar koji su zadovoljili na testiranju iz brzine i točnosti u prijepisu i diktatu na računalu pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju).

Komisija će u razgovoru s kandidatima utvrđivati znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.
Smatra se da su kandidati zadovoljili na intervjuu ako su dobili najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće s rang listom kandidata o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi Komisije.
Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu kandidata izabranih u državnu službu koje se dostavlja javnom objavom svim kandidatima putem web stranice Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranice Općinskog suda u Slavonskom Brodu, http://sudovi.pravosudje.hr/ossb. Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na postupak prijama.
Dostava rješenja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave i Općinskog suda u Slavonskom Brodu.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu, može protiv rješenja izjaviti žalbu Odboru za državnu službu putem sudske uprave Općinskog suda u Slavonskom Brodu roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

Opis poslova radnog mjesta administrativni referent - zapisničar:
- obavlja poslove u sudskoj ili savjetničkoj referadi, piše raspravne zapisnike, presude i rješenja po diktatu, rješava poštu (piše i otprema sudske pozive, otprema sudske odluke, dopise i dr.) suca ili sudskog savjetnika, uvezuje podneske i ostala sudska pismena, brine da spisi budu uredni, a sudska pismena kronološkim redom uvezana u spis. Vodi brigu o zakonskim i sudskim rokovima u sudskim predmetima, organizira prijem stranaka, odvjetnika i sudskih vještaka kod suca. Sve poslove zapisničara provodi kroz aplikaciju e-Spisa. Preuzima spise u sudskoj pisarnici, vraća spise u sudsku pisarnicu te obavlja ostale poslove vezane za rad sudske ili savjetničke referade propisane Sudskim poslovnikom.

Podaci o plaći:
Zakonski izvori podataka o plaći radnih mjesta nalaze se na web stranici "Narodnih novina" www.nn.hr te su regulirani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj: 37/01, 38/01- ispravak 71/01, 89/01, 112/01, 7/02.-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04. ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12 ,82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15. )

Komisija za provedbu javnog natječaja

Natječaj za prijam

Broj: 7-Su-105/18-5
U Slavonskom Brodu, 25.travnja 2018.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/18-04/145, URBROJ: 514-04-01-01-01-18-02 od 28. veljače 2018. Općinski sud u Slavonskom Brodu raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU, POSEBNA SUDSKA PISARNICA STALNE SLUŽBE


administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj


Mjesto rada: Nova Gradiška


Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit,1 godina rada u struci
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Kompletan sadržaj natječaja možete pročitati ovdje:

ODLUKA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Poslovni broj: 7-Su-338/17-83
U Slavonskom Brodu, 1.prosinca 2017.
Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu Mirko Živić, na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) donosi


O D L U K UI. Utvrđuje se da je nakon provedenog javnog natječaja broj 7 Su-338/2017-3 od 26. rujna 2017. za zapošljavanje namještenika/ice na radno mjesto čistač/ica-radno mjesto IV. vrste-jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (mjesto rada Slavonski Brod) izabrana kandidatkinja Suzana Dubinjak…

II. S izabranom kandidatkinjom bit će zaključen ugovor o radu.
Sudac ovlašten za obavljanje

poslova sudske uprave

Mirko Živić

ODLUKA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Poslovni broj: 7-Su-345/17-90
U Slavonskom Brodu, 1.prosinca 2017.
Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu Mirko Živić, na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) donosiO D L U K UI. Utvrđuje se da je nakon provedenog javnog natječaja broj 7 Su-345/2017-3 od 26. rujna 2017. za zapošljavanje namještenika/ice na radno mjesto telefonist/ica-radno mjesto III. vrste-jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (mjesto rada Slavonski Brod) izabrana kandidatkinja Ana Ivešić…

II. S izabranom kandidatkinjom bit će zaključen ugovor o radu.
Sudac ovlašten za obavljanje

poslova sudske uprave

Mirko Živić

Obavijest kandidatima o terminu razgovora

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
35000 Slavonski Brod

Komisija za provedbu javnog natječaja
broj: 7 Su-345/2017-87

U Slavonskom Brodu, 24. studenog 2017.O B A V I J E S T


Komisija za provedbu javnog natječaja broj 7 Su-345/2017-3 od 26. rujna 2017. za zapošljavanje namještenika/ice na radno mjesto telefonist/ica-radno mjesto III. vrste-jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (mjesto rada Slavonski Brod) obavještava kandidatkinju da će se razgovor s istom održati prema slijedećem rasporedu:

Dana 1. prosinca 2017. u 9:00 sati:

1. Ana IvešićKomisija za provedbu javnog natječaja

Obavijest podnositeljima prijava

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
35000 Slavonski Brod

Komisija za provedbu javnog natječaja
broj: 7 Su-345/2017-86

U Slavonskom Brodu, 24. studenog 2017.


O B A V I J E S T


Komisija za provedbu javnog natječaja broj 7 Su-345/2017-3 od 26. rujna 2017. za zapošljavanje namještenika/ice na radno mjesto telefonist/ica-radno mjesto III. vrste-jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (mjesto rada Slavonski Brod) obavještava slijedeće kandidate da se ne smatraju kandidatima i to iz dalje navedenih razloga:


1. Sanja Rubil:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

2. Katarina Boroz:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

3. Sanja Baboselac:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

4. Bjanka Zanetti:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

5. Anđela Ciprić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

6. Antonija Ćurić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

7. Marta Gavran:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista


8. Mario Macko:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

9. Danijela Juraković:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

10. Vesna Marjanović:
- nepotpuna, nema dokaza o potrebnoj stručnoj spremi
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

11. Ivona Šimić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

12. Tomislav Jurić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

13. Marina Mihić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

14. Ivanka Bazina:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

15. Edita Miljak:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

16. Kornelija Trepšić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

17. Nada Rukavina:
- vlastoručno potpisana
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

18. Ana Bionda:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

19. Sanja Stopić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

20. Sanja Krijan:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

21. Sanja Tomić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

22. Ljubica Blaževac:
- prijava nije vlastoručno potpisana
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

23. Alen Anđelić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

24. Valentina Marjanović:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

25. Ana Cindrić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

26. Irena Krenek Pehar:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

27. Lara Čavčić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

28. Julijana Sabljak:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

29. Marijana Vrbljančević:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

30. Sanja Mraz:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

31. Katica Radić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

32. Mirela Bikčević:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

33. Snježana Putnik:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

34. Andrejana Kereta:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

35. Aida Opanović-Hodžić:
- nepotpuna, nije priložen dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice), nije priložen dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

36. Vesna Sabljić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

37. Marijan Leović:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

38. Đana Đula Golubić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista


39. Lana Blažević:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

40. Marija Cibula:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

41. Marija Pranjić:
- prijava nije vlastoručno potpisana
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

42. Dražen Heller:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

43. Ivana Vondra:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

44. Sanja Šemuga:
- prijava nije vlastoručno potpisana
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

45. Borna Došlić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

46. Željka Buketa Vučinić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

47. Davor Škalabrin:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

48. Marija Rosandić:
- prijava nije vlastoručno potpisana
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

49. Ružica Kavka:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

50. Aleksandra Bižić-Stanić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

51. Marica Gavran:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

52. Mateja Pavković:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

53. Verica Perković:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

54. Ana Barišić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

55. Maja Šarčević:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

56. Ana Tomić:
- prijava nije vlastoručno potpisana
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

57. Ankica Irsag:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

58. Snježana Đaković:
- prijava nije vlastoručno potpisana
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

59. Ivana Marjanović:
- prijava nije vlastoručno potpisna
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

60. Sanela Bilić Jakoplić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

61. Marija Erceg:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

62. Ivana Brajković:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

63. Marina Perković:
- prijava nije vlastoručno potpisana
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

64. Dragica Biondić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

65. Ivana Gusak:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

66. Ivana Šalamon:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

67. Ljubica Miljak:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

68. Anđeljka Šumanovac:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

69. Mirjana Leović:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

70. Brankica Grubić:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

71. Iva Tonković:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

72. Sanela Trtanj:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

73. Klara Radovanović:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

74. Vlasta Takač:
- prijava nije vlastoručno potpisana
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

75. Željka Grgić Tadijanović:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonista

76. Tihana Aralica:
- ne ispunjava formalne uvjete – nema završen tečaj za telefonistaKomisija za provedbu javnog natječaja

Obavijest kandidatima o terminima razgovora

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
35000 Slavonski Brod

Komisija za provedbu javnog natječaja
broj: 7 Su-338/2017-79

U Slavonskom Brodu, 22. studenog 2017.


O B A V I J E S TKomisija za provedbu javnog natječaja broj 7 Su-338/2017-3 od 26. rujna 2017. za zapošljavanje namještenika/ice na radno mjesto čistač/ica-radno mjesto IV. vrste-jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (mjesto rada Slavonski Brod) obavještava slijedeće kandidate da će se razgovor s kandidatima održati prema slijedećem rasporedu:

Dana 29. studenog 2017. u 8:00 sati:

1. Štefica Akšamović
2. Sanja Baboselac
3. Jasna Barac
4. Ana Barišić
5. Ivanka Bazina
6. Mirela Bikčević
7. Dragica Biondić
8. Ankica Biro
9. Aleksandra Bižić-Stanić
10. Ivana Brajković
11. Manda Brzić
12. Martina Dravec
13. Suzana Dubinjak
14. Marta Gavran


Dana 29. studenog 2017. u 11:00 sati:

1. Sanja Grubišić
2. Suzana Gubić
3. Marica Hmilevski
4. Zdravka Horvat
5. Antonija Iličić
6. Branka Jacešin
7. Irena Jularić
8. Ružica Kavka
9. Andrejana Kereta
10. Anica Kovačević
11. Josipa Lazarić
12. Vera Lombar
13. Ružica Marić
14. Valentina Marjanović


Dana 30. studenog 2017. u 8:00 sati:

1. Edita Miljak
2. Davorka Mitrović
3. Sanja Mraz
4. Suzana Panić
5. Željka Papazović
6. Josipa Pavić
7. Mateja Pavković
8. Verica Perković
9. Daniela Petrović
10. Jelena Popović
11. Snježana Putnik
12. Katica Radić
13. Klara Radovanović
14. Sanja Rubil

Dana 30. studenog 2017. u 11:00 sati:

1. Vesna Sabljić
2. Željka Soldan
3. Mara Soldo
4. Sanja Stopić
5. Ivana Šalamon
6. Vesna Šantor
7. Maja Šarčević
8. Ivona Šimić
9. Anđeljka Šumanovac
10. Ivana Tomac
11. Sanja Tomić
12. Suzana Tumbas
13. Marijana Vrbljančević
14. Martina ŽburaKomisija za provedbu javnog natječaja

 

Obavijest podnositeljima prijava

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
35000 Slavonski Brod

Komisija za provedbu javnog natječaja
broj: 7 Su-338/2017-78

U Slavonskom Brodu, 22. studenog 2017.


O B A V I J E S TKomisija za provedbu javnog natječaja broj 7 Su-338/2017-3 od 26. rujna 2017. za zapošljavanje namještenika/ice na radno mjesto čistač/ica-radno mjesto IV. vrste-jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (mjesto rada Slavonski Brod) obavještava slijedeće podnositelje prijava da se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja i to iz dalje navedenih razloga:

1. Monika Jaćimović:
- prijava je nepotpuna: nije priložen dokaz o potrebnoj stručnoj spremi

2. Nikolina Luić:
- prijava je nepotpuna: prijava nije vlastoručno potpisana

3. Ljubica Blaževac:
- prijava je nepotpuna: prijava nije vlastoručno potpisana

4. Marijana Lemešić:
- prijava je nepotpuna: nema vlastoručno potpisane prijave

5. Ankica Irsag:
- prijava je nepotpuna: nije priložen dokaz o potrebnoj stručnoj spremi

6. Danijela Pajan Matić:
- prijava je nepotpuna: prijava nije vlastoručno potpisana

7. Nada Čorak:
- prijava je nepotpuna: prijava nije vlastoručno potpisana

8. Željka Kapetanić:
- prijava je nepotpuna: nema vlastoručno potpisane prijave


9. Dijana Lipovac:
- prijava je nepotpuna: nema vlastoručno potpisane prijave

10. Sanja Šemuga:
- prijava je nepotpuna: prijava nije vlastoručno potpisana

11. Nataša Živić:
- prijava je nepotpuna: prijava nije vlastoručno potpisana

12. Marina Perković:
- prijava je nepotpuna: prijava nije vlastoručno potpisana

13. Ana-Marija Barać:
- prijava je nepotpuna: prijava nije vlastoručno potpisana

14. Snježana Đaković:
- prijava je nepotpuna: prijava nije vlastoručno potpisana

15. Snježana Vukašinović:
- prijava je nepotpuna: prijava nije vlastoručno potpisanaKomisija za provedbu javnog natječaja

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Poslovni broj: 7 Su-251/2017-23
U Slavonskom Brodu, 13. studenog 2017.

Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Mirko Živić, na temelju članka 52.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17) i članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) donosi


RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA


I. Utvrđuje se da je nakon provedenog postupka javnog natječaja koji je objavljen
u Narodnim novinama broj 88/17 od 1. rujna 2017. za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, sjedište suda, radi obavljanja poslova radnog mjesta sudski savjetnik, izabrana kandidatkinja


MARINA SMAIĆ …, diplomirana pravnica.


II. Dan početka rada i raspored na radno mjesto utvrdit će se posebnim rješenjem
po izvršnosti ovoga rješenja.

 

Kompletan tekst rješenja pročitajte ovdje