Rješenje o prijamu - adminstrativni referent - sudski zapisničar

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU

SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13

URED PREDSJEDNIKA

Poslovni broj: 7 Su-336/2020-34

Slavonski Brod, 18. kolovoza 2020.

 

 

 

Predsjednik Općinskog suda u Slavonskom Brodu, u predmetu prijama državnih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na temelju članka 52. stavka 1. i članka 63. stavak 1. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj:  92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19, dalje: ZDS) i članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19, dalje: ZS) donio je

 

 

RJEŠENJE

o prijamu u državnu službu

 

 

I.              U državnu službu u Općinski sud u Slavonskom Brodu, na radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar, radno mjesto III. vrste, na neodređeno vrijeme, primaju se slijedeći kandidati:

 

1.     Sonja Bogojević, sa završenom Ekonomsko - birotehničkom školom, Slavonski Brod, zanimanje administrativna tajnica, bez položenog državnog ispita.

 

2.    Josipa Pavlović, sa završenom Ekonomsko - birotehničkom školom, Slavonski Brod, zanimanje upravni referent, sa položenim državnim ispitom.

 

II.                Imenovane se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

III.          Po izvršnosti ovoga rješenja, za imenovane će biti doneseno rješenje o rasporedu na radno mjesto.

 

 

 

Obrazloženje

 

 

            Općinski sud u Slavonskom Brodu raspisao je, uz odobrenja Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/20-04/153, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-04 od 18. lipnja 2020. i Klasa: 119-02/20-04/20, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-04 od 18. lipnja 2020., javni natječaj za prijam u državnu službu 2 (dva) izvršitelja na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, radno mjesto III. vrste, na neodređeno vrijeme. Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj 75/20 od 1. srpnja 2020. (ispravak navedenog javnog natječaja objavljen je u Narodnim novinama broj 77/20 od 3. srpnja 2020.), na web-stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a obavijest o raspisivanju javnog natječaja dostavljena je Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Slavonskom Brodu.

 

Predsjednik suda je na temelju članka 51. stavka 1. ZDS imenovao Komisiju za provedbu javnog natječaja (dalje u tekstu: Komisija).

 

            Iz dostavljenog izvješća i zapisnika o radu Komisije proizlazi da je zaprimljeno ukupno 23 (dvadesttri) prijave na javni natječaj, od kojih je 16 (šesnaest) pravodobnih i potpunih prijava.

 

            Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultati u dosadašnjem radu kandidata utvrđeni su putem testiranja kandidata i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima koji su provedeni 24. srpnja 2020.

 

            Testiranje je provedeno u dvije faze.

 

Prva faza testiranja sastojala se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, pa je u prvoj fazi testiranja, putem testa, provjereno znanje kandidata iz pravnih izvora i to: Sudskog poslovnika, Zakona o sudskim pristojbama i Pravilnika o radu u sustavu eSpis. Kandidati su za rješavanje testa na raspolaganju imali 45 minuta te su na testu mogli ostvariti od 0 do 10 bodova. U prvoj fazi provjereno je i poznavanje daktilografije kod kandidata (prijepis u trajanju 5 minuta i diktat u trajanju 5 minuta). Iz poznavanja daktilografije bilo je moguće ostvariti od 0 do 10 bodova.

 

Druga faza testiranja sastojala se od provjere znanja rada na računalu u trajanju od 30 minuta, a u ovoj fazi kandidati su mogli ostvariti od 0 do 10 bodova.

 

Prema Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17 i 89/19) smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

 

            Testiranju iz poznavanja pravnih izvora pristupilo je 10 (deset) kandidata, a 9 (devet) kandidata je ostvarilo 5 ili više bodova. Navedenih 9 (devet) kandidata je pristupilo provjeri poznavanja daktilografije. Iz poznavanja daktilografije svih 9 (devet) kandidata ostvarilo je 5 ili više bodova kako bi mogli sudjelovati u drugoj fazi testiranja.

 

            U drugoj fazi testiranja (provjera znanja rada na računalu) sudjelovalo je 9 (devet) kandidata, a 8 (osam) kandidata je ostvarilo 5 ili više bodova i time su stekli mogućnost sudjelovanja u daljnjem postupku, pa su isti upućeni na razgovor (intervju) s Komisijom.

 

Komisija je u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđivala znanja, sposobnosti i vještine kandidata, njihove interese i profesionalne ciljeve te motivaciju za rad u državnoj službi, kao i rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

 

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Komisija je utvrdila rang - listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, i to kako slijedi: S.B. = 40 bodova, J.P. = 35 bodova, I.D. = 33 boda, I.B = 32 boda, M.O. = 32 boda, K.G. = 29 bodova, S.B.J. = 29 bodova i K.P. = 27 bodova, te je predsjedniku suda dostavila Izvješće o provedenom postupku, uz koje je priložena rang - lista kandidata.

 

Prvoizabrana kandidatkinja Sonja Bogojević je u prvoj fazi testiranja iz poznavanja pravnih izvora-Sudskog poslovnika, Zakona o sudskim pristojbama i Pravilnika o radu u sustavu eSpis ostvarila 10 bodova, a iz poznavanja daktilografije ostvarila je također 10 bodova. U drugoj fazi testiranja, koja se sastojala iz provjere znanja rada na računulu, navedena kandidatkinja je ostvarila 10 bodova. Komisija je u razgovoru (intervjuu) s kandidatkinjom utvrdila izrazito visok interes i stupanj profesionalne motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti za rad na radnom mjestu administrativnog referenta – sudskog zapisničara, a u obzir je uzela i stečeno radno iskustvo kandidatkinje u struci te je u skladu s navedenim kriterijima na razgovoru (intervjuu)  kandidatkinji dodijelila 10 bodova, čime je kandidatkinja na testiranju i razgovoru (intervjuu) ostvarila ukupno 40 bodova (10+10+10+10).

 

Drugoizabrana kandidatkinja Josipa Pavlović je u prvoj fazi testiranja na pisanoj provjeri znanja iz poznavanja pravnih izvora-Sudskog poslovnika, Zakona o sudskim pristojbama i Pravilnika o radu u sustavu eSpis ostvarila 10 bodova, a iz poznavanja daktilografije je ostvarila 7 bodova. U drugoj fazi testiranja, koja se sastojala iz provjere znanja rada na računulu navedena kandidatkinja je ostvarila 9 bodova. Komisija je u razgovoru (intervjuu) s kandidatkinjom utvrdila visok stupanj profesionalne motivacije, znanja, sposobnosti i vještina za rad na radnom mjestu administrativnog referenta – sudskog zapisničara, a u obzir je uzela i stečeno radno iskustvo kandidatkinje u struci te je u skladu s navedenim kriterijima na razgovoru (intervjuu)  kandidatkinji dodijelila 9 bodova, čime je kandidatkinja na testiranju i razgovoru (intervjuu) ostvarila ukupno 35 bodova (10+7+9+9).

 

Prema članku 50.a stavku 1. ZDS izbor kandidata u postupku javnog natječaja obavlja se na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu kandidata, koji se utvrđuju putem testiranja i razgovora (intervjua). Uzimajući u obzir da je prvoizabrana kandidatkinja na testiranju i razgovoru (intervjuu) ostvarila ukupno 40 bodova (ostvarivši tako 1. mjesto na rang-listi), da je drugoizabrana kandidatkinja ostvarila ukupno 35 bodova (ostvarivši tako 2. mjesto na rang-listi), a uzimajući u obzir i okolnost da je javni natječaj raspisan za prijam dva izvršitelja na radno mjesto administrativni referent-sudski zapisničar, odlučeno je kao u točki I. izreke ovoga rješenja, na temelju članka 50.a stavak 1. ZDS.

 

Na temelju odredbe članka 52. stavak 1. ZDS, odlučeno je kao u točkama od I. do III. izreke rješenja.

 

Sukladno odredbi članka 53. stavak 3. ZDS, odlučeno je kao u točki II. izreke rješenja, a sukladno odredbi članka 52. stavak 4. ZDS, odlučeno je kao u točki III. izreke rješenja.

 

Ovo rješenje se, na temelju članka 52. stavak. 2. ZDS, dostavlja javnom objavom na web-stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

 

                                                                                                                           Predsjednik suda

 

                                                                                                       Vedran Pavelić

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana primitka istoga. Žalba se podnosi Odboru za državnu službu putem Općinskog suda u Slavonskom Brodu.


Rješenje o prijamu - adminstrativni referent - arhivar

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU

SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13

URED PREDSJEDNIKA

Poslovni broj: 7 Su-336/2020-33

Slavonski Brod, 18. kolovoza 2020.

 

Predsjednik Općinskog suda u Slavonskom Brodu, u predmetu prijama državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na temelju članka 52. stavka 1. i članka 63. stavka 1. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj:  92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19, dalje: ZDS) i članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19, dalje: ZS) donio je

 

RJEŠENJE

o prijamu u državnu službu

 

I.          Kristina Gregurić, sa završenom Ekonomsko - birotehničkom školom, Slavonski Brod, zanimanje upravna referentica, bez položenog državnog ispita, prima se u državnu službu u Općinski sud u Slavonskom Brodu na radno mjesto administrativni referent - arhivar, radno mjesto III. vrste, na neodređeno vrijeme.

 

II.             Imenovana se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

III.         Po izvršnosti ovoga rješenja, za imenovanu će biti doneseno rješenje o rasporedu na radno mjesto.

 

Obrazloženje

 

 

            Općinski sud u Slavonskom Brodu raspisao je, uz odobrenje Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/19-04/100588, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-04 od 18. lipnja 2020., javni natječaj za prijam u državnu službu 1 (jednog) izvršitelja na radno mjesto administrativni referent - arhivar, radno mjesto III. vrste, na neodređeno vrijeme. Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj 75/20 od 1. srpnja 2020. (ispravak navedenog javnog natječaja objavljen je u Narodnim novinama broj 77/20 od 3. srpnja 2020.), na web-stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a obavijest o raspisivanju javnog natječaja dostavljena je Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Slavonskom Brodu.

 

Predsjednik suda je na temelju članka 51. stavka 1. ZDS imenovao Komisiju za provedbu javnog natječaja (dalje u tekstu: Komisija).

 

            Iz dostavljenog izvješća i zapisnika o radu Komisije proizlazi da je zaprimljeno ukupno 30 (trideset) prijava na javni natječaj za radno mjesto administrativni referent-arhivar, od kojih je 19 (devetnaest) prijava pravodobno i potpuno.

 

            Iz izvješća i zapisnika Komisije nadalje proizlazi da su provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultati u dosadašnjem radu kandidata utvrđeni putem testiranja kandidata i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima dana 23. srpnja 2020.

 

            Testiranje je provedeno u dvije faze.

 

Prva faza testiranja sastojala se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, pa je u prvoj fazi testiranja provjereno znanje kandidata putem testa iz poznavanja pravnih izvora i to: Zakona o sudovima, Sudskog poslovnika i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Kandidati su za rješavanje testa na raspolaganju imali 45 minuta te su na testu su mogli ostvariti od 0 do 10 bodova.

 

Druga faza testiranja sastojala se od provjere znanja rada na računalu u trajanju od 30 minuta, a u ovoj fazi kandidati su mogli ostvariti od 0 do 10 bodova.

 

Prema Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17 i 89/19) smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

 

            Prvoj fazi testiranja (poznavanje navedenih pravnih izvora) pristupilo je 13 (trinaest) kandidata, od kojih je 11 (jedanaest) kandidata ostvarilo 5 ili više bodova, čime su stekli mogućnost sudjelovanja u drugoj fazi testiranja.

 

            U drugoj fazi testiranja (provjera znanja rada na računalu) sudjelovalo je 11 (jedanaest) kandidata, a 9 (devet) kandidata je ostvarilo 5 ili više bodova i time su stekli mogućnost sudjelovanja u daljnjem postupku, pa su isti upućeni na razgovor (intervju) s Komisijom.

 

Komisija je u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđivala znanja, sposobnosti i vještine kandidata, njihove interese i profesionalne ciljeve te motivaciju za rad u državnoj službi, kao i rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

 

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Komisija je utvrdila rang - listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, kako slijedi: K.G = 24,33 bodova, S.B. = 23,33 bodova, J.P. = 23 boda, B.F. = 21 bod, M.O. = 19,66 bodova, M.T. = 18,33 bodova, K.P. = 17,66 bodova, M.H. = 17,33 bodova i M.Dž.= 15,33 bodova, te je predsjedniku suda dostavila Izvješće o provedenom postupku, uz koje je priložena rang - lista kandidata.

 

Izabrana kandidatkinja Kristina Gregurić je u prvoj fazi testiranja na pisanoj provjeri znanja iz poznavanja Zakona o sudovima, Sudskog poslovnika i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima ostvarila 8 bodova, a u drugoj fazi testiranja, koja se sastojala iz provjere znanja rada na računulu, ostvarila je 8 bodova. Komisija je u razgovoru (intervjuu) s kandidatkinjom utvrdila visoki interes i stupanj profesionalne motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti za rad na radnom mjestu administrativnog referenta - arhivara, a u obzir je uzela i stečeno radno iskustvo kandidatkinje u struci, pa je u skladu s navedenim kriterijima na razgovoru (intervjuu) kandidatkinji dodijelila 8,33 bodova, čime je kandidatkinja na testiranju i razgovoru (intervjuu) ostvarila ukupno 24,33 bodova (8+8+8,33).

 

Prema članku 50.a stavku 1. ZDS, izbor kandidata u postupku javnog natječaja obavlja se na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu, koji se utvrđuju putem testiranja i razgovora (intervjua). Uzimajući u obzir da je izabrana kandidatkinja na testiranju i razgovoru (intervjuu) ostvarila ukupno 24,33 bodova, što je najveći broj bodova u odnosu na ostale kandidate (1. mjesto na rang-listi), odlučeno je kao u točki I. izreke ovoga rješenja, na temelju članka 50.a stavka 1. ZDS.

 

Na temelju odredbe članka 52. stavak 1. ZDS, odlučeno je kao u točkama od I. do III. izreke rješenja.

 

Sukladno odredbi članka 53. stavak 3. ZDS, odlučeno je kao u točki II. izreke rješenja, a sukladno odredbi članka 52. stavak 4. ZDS, odlučeno je kao u točki III. izreke rješenja.

 

Ovo rješenje se, na temelju članka 52. stavak. 2. ZDS, dostavlja javnom objavom na web-stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

 

 

Predsjednik suda

 

 

Vedran Pavelić

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana primitka istoga. Žalba se podnosi Odboru za državnu službu putem Općinskog suda u Slavonskom Brodu

.

Obavijest kandidatima - administrativni referent arhivar - poziv na testiranje
REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
35000 Slavonski Brod

Komisija za provedbu javnog natječaja
broj: 7 Su-336/2020-15

U Slavonskom Brodu, 15. srpnja 2020.


O B A V I J E S T


Komisija za provedbu javnog natječaja broj 7 Su-336/2020-6 od 30. lipnja 2020. za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent-arhivar-1-izvršitelj/ca,, nakon što je utvrdila listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, slijedeće kandidate upućuje na testiranje i intervju:

 1. Ivona Barišić
 2. Maša Hercog
 3. Marija Divić
 4. Sonja Bogojević
 5. Kristina Prusina
 6. Matej Hrkač
 7. Valentina Peršić
 8. Josipa Pavlović
 9. Barbara Ferić
 10. Darija Jovičić
 11. Kristina Gregurić
 12. Matea Odobašić
 13. Ivana Vukoja
 14. Melita Tunanović
 15. Darija Stanić-Agić
 16. Mihaela Džinić
 17. Valentina Rajković
 18. Ivana Hrgota
 19. Marija Colić

Testiranje će se održati 23. srpnja 2020. godine, u prostorijama Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13. Kandidati od rednog broja 1 do zaključno rednog broja 10 dužni su na testiranje pristupiti u 8,00 sati a kandidati od rednog broja 11 do rednog broja 19 dužni su na testiranje pristupiti u 9,00 sati. Nakon završetka testiranja provest će se razgovor (intervju)Komisije s kandidatima, prema rasporedu koji će Komisija priopćiti kandidatima.

Prije testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti važeća isprava radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica, putovnica). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata i rezultata o dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.

Testiranje se provodi u dvije faze.

U prvu fazu testiranja upućeni su svi gore navedeni kandidati (članak 11. stavak 5. u svezi s člankom 10 stavak 1 i članka 8 stavka 4 i podstavka 3 Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Narodne novine 78/2017, 89/2019 dalje u tekstu: Uredba).

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja (članka 11 stavak 6 i 7 Uredbe).

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, odnosno od provjere znanja kandidata putem testa iz poznavanja pravnih izvora navedenih u Obavijesti objavljenoj uz javni natječaj na web stanici ovog suda. Kandidati za rješavanje testa na raspolaganju imaju 45 minuta, a na testu je moguće ostvariti od 0 do 10 bodova.

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na računalu u trajanju od 30 minuta, a u ovoj fazi moguće je ostvariti od 0 do 10 bodova.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Za vrijeme provjere znanja, sposobnosti i vještina nije dopušteno koristiti se literaturom ili zabilješkama, koristiti mobitel i druga komunikacijska sredstva niti napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, a nije dopušteno razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i rad. Kandidati koji  se ne budu pridržavali naprijed navedenoga, bit će udaljeni s testiranja, a njihove rezultate Komisija neće ocjenjivati i smatrat će se da su takvi kandidati povukli prijavu na javni natječaj.

Napomena: Obavještavaju se kandidati da je na testiranje potrebno ponijeti maske i svoje kemijske olovke te da se na ulazu u sud mjeri temperatura.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u na prvoj i drugoj fazi testiranja (članak 14. stavak 1. i 2. Uredbe).

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Kandidat koji nije pristupio testiranju/razgovoru više se ne smatra kandidatom u postupku.
Komisija za provedbu javnog natječaja

Obavijest kandidatima - administrativni referent arhivar - tko se ne smatra kandidatom
REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
35000 Slavonski Brod

Komisija za provedbu javnog natječaja
broj: 7 Su-336/2020-13
U Slavonskom Brodu, 15. srpnja 2020. godineO B A V I J E S T


Komisija za provedbu javnog natječaja broj 7 Su-336/2020-6 od 30. lipnja 2020. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent-arhivar– 1 izvršitelj/ca obavještava slijedeće podnositelje prijava da se ne smatraju kandidatima i to iz dalje navedenih razloga:


1.     Ana Matijašević Katić
-    nema adekvatnu srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili birotehničke struke

2.    Svjetlana Matičević
-    nema adekvatnu srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili birotehničke struke

3.    Marica Majstorović
-    nema adekvatnu srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili birotehničke struke

4.    Martina Vidaković
-    nema adekvatnu srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili birotehničke struke

5.    Aida Opanović-Hodžić
-    nema potrebno radno iskustvo u struci

6.    Antonia Buljan
-    nema vlastoručno potpisane prijave

7.    Katarina Zvirotić
-    prijava nije vlastoručno potpisana


8.    Vinko Prpić
-    prijava nije vlastoručno potpisana

9.    Romana Jurić-Katušić
-    prijava nije vlastoručno potpisana

10.    Jelena Dobričić
-    prijava nije vlastoručno potpisana

11.    Nikolina Trobić
-    nema vlastoručno potpisane prijave                              

Predsjednica Komisije za provedbu javnog natječaja

Željka Koporčić dip.iur
Obavijest kandidatima - administrativni referent zapisničar- poziv na testiranje
REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
35000 Slavonski Brod

Komisija za provedbu javnog natječaja
broj: 7 Su-336/2020-16

U Slavonskom Brodu, 15. srpnja 2020.


O B A V I J E S T


Komisija za provedbu javnog natječaja broj 7 Su-336/2020-6 od 30. lipnja 2020. za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent-sudski zapisničar-2 izvršitelja/ice , nakon što je utvrdila listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, slijedeće kandidate upućuje na testiranje i intervju:


 1. Marija Colić
 2. Katarina Kurdija
 3. Matej Hrkač
 4. Ivana Hrgota
 5. Ivana Domorad
 6. Valentina Rajković
 7. Ivona Barišić
 8. Sonja Bogojević
 9. Marija Divić
 10. Valentina Peršić
 11. Josipa Pavlović
 12. Barbara Ferić
 13. Kristina Gregurić
 14. Suzana Balkić Jerković
 15. Matea Odobašić
 16. Kristina Prusina


Testiranje će se održati 24.srpnja 2020. s početkom u 8:30 sati u prostorijama
Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, Trg pobjede 13. Nakon završetka testiranja provest će se razgovor (intervju) Komisije s kandidatima, prema rasporedu koji će Komisija priopćiti kandidatima.

Prije testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti važeća isprava radi utvrđivanja
identiteta (osobna iskaznica, putovnica). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu
utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.
Testiranje se provodi u dvije faze.

U prvu fazu testiranja upućeni su svi gore navedeni kandidati, na temelju članka 11. stavak 5. u svezi članka 10. stavak 1. i članka 8. stavak 4. podstavak 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi  (Narodne novine broj 78/2017, 89/2019, dalje u tekstu: Uredba).

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj
fazi testiranja (članak 11. stavak 6. i 7. Uredbe).

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za
obavljanje poslova radnog mjesta, pa će se u prvoj fazi testiranja:

a) provjeriti znanje kandidata putem testa iz poznavanja pravnih izvora navedenih u Obavijesti objavljenoj uz javni natječaj na web stranici ovoga suda. Kandidati za rješavanje testa na raspolaganju imaju 45 minuta, a na testu je moguće ostvariti od 0 do 10 bodova;

b) utvrditi poznavanje daktilografije kod kandidata (prijepis u trajanju 5 minuta i diktat u trajanju 5 minuta). Iz poznavanja daktilografije moguće je ostvariti od 0 do 10 bodova.
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na računalu u trajanju od 30
minuta, a u ovoj fazi moguće je ostvariti od 0 do 10 bodova.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i
vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Za vrijeme provjere znanja, sposobnosti i vještina nije dopušteno koristiti se
literaturom ili zabilješkama, koristiti mobitel i druga komunikacijska sredstva niti napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, a nije dopušteno razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i rad. Kandidati koji  se ne budu pridržavali naprijed navedenoga, bit će udaljeni s testiranja, a njihove rezultate Komisija neće ocjenjivati i smatrat će se da su ti kandidati povukli prijavu na javni natječaj.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u
prvoj i drugoj fazi testiranja (članak 14. stavak 1. i 2. Uredbe). Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Kandidat koji nije pristupio testiranju/razgovoru više se ne smatra kandidatom u
postupku.

Napomena: Obavještavaju se kandidati da je na testiranje potrebno ponijeti maske i svoje kemijske olovke te da se na ulazu u sud mjeri temperatura.Predsjednik Komisije za provedbu javnog natječaja

Davor Lovrić, dipl. iur.
Obavijest kandidatima - administrativni referent / zapisničar - tko se ne smatra kandidatom
REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
35000 Slavonski Brod

Komisija za provedbu javnog natječaja
broj: 7 Su-336/2020-14
U Slavonskom Brodu, 15. srpnja 2020. godineO B A V I J E S T


Komisija za provedbu javnog natječaja broj 7 Su-336/2020-6 od 30. lipnja 2020. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent-sudski zapisničar-2 izvršitelja/ice   obavještava slijedeće podnositelje prijava da se ne smatraju kandidatima i to iz dalje navedenih razloga:


1.    Katarina Zvirotić
-    prijava nije vlastoručno potpisana
2.    Ana Matijašević Katić
-    nema adekvatnu srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili birotehničke struke
3.    Antonia Buljan
-    nema vlastoručno potpisane prijave
4.    Martina Vidaković
-    nema adekvatnu srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili birotehničke struke
-    nema vlastoručno potpisane prijave
5.    Jelena Dobričić
-    prijava nije vlastoručno potpisana
6.    Romana Jurić-Katušić
-    prijava nije vlastoručno potpisana
7.    Nikolina Trobić
-    nema vlastoručno potpisane prijave                              

Predsjednik Komisije za provedbu javnog natječaja

Davor Lovrić dip.iur.
Javni natječaj za prijam u državnu službu
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSNKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7 Su-336/2020-6
Slavonski Brod, 30. lipnja 2020.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Općinski sud u Slavonskom Brodu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

a) PISARNICA SUDSKE UPRAVE
Na radno mjesto administrativni referent - arhivar - 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit, jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

i

b) SUDSKA PISARNICA U SJEDIŠTU SUDA
Na radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar - 2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit, jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.


KOMPLETAN TEKST NATJEČAJA POGLEDAJTE OVDJE

O B A V I J E S T


U Uredu predsjednika suda stranke se primaju svaki prvi i posljednji petak u mjesecu, u vremenu od 10,30 do 13,00 sati, počevši od 4. lipnja 2020. pa nadalje.

Predsjednik suda
Vedran Pavelić


O D L U K A
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Poslovni broj: 7 Su-616/2019-41
Slavonski Brod, 21. svibnja 2020.

Temeljem članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13, 33/15, 82/16, 67/18 i 126/19), članka 50. b stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnoj natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17) te članka IV Odluke Vlade Republike Hrvatske od 2. travnja 2020. ("Narodne novine", broj 41/20) predsjednik suda Vedran Pavelić donosi


ODLUKU


I.    Obustavlja se postupak provedbe javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto službenika III. vrste -  administrativni referent-sudski zapisničar-1 izvršitelj/ica (mjesto rada Slavonski Brod), koji je pod poslovnim brojem 7 Su-616/2019-6 objavljen u "Narodnim novinama", broj 14/2020 od 5. veljače 2020.

II.    Postupak provedbe javnog natječaja se obustavlja obzirom je Vlada Republike Hrvatske svojom Odlukom od 2. travnja 2020. zabranila proračunskim korisnicima novo zapošljavanja te prijam službenika i namještenika na neodređeno vrijeme.

III.    Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

IV.    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik suda

Vedran Pavelić

O D L U K A
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Poslovni broj: 7 Su-618/2019-61
Slavonski Brod, 20. svibnja 2020.

Temeljem članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13, 33/15, 82/16, 67/18 i 126/19), članka 50. b stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnoj natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17) te članka IV Odluke Vlade Republike Hrvatske od 2. travnja 2020. ("Narodne novine", broj 41/20) predsjednik suda Vedran Pavelić donosi


ODLUKU


I.    Obustavlja se postupak provedbe javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto službenika III. vrste - administrativni referent - arhivar - 1 izvršitelj, koji je pod poslovnim brojem 7 Su-618/2019-4 objavljen u "Narodnim novinama", broj 9/2020 od 22. siječnja 2020.

II.    Postupak provedbe javnog natječaja se obustavlja obzirom je Vlada Republike Hrvatske svojom Odlukom od 2. travnja 2020. zabranila proračunskim korisnicima novo zapošljavanja te prijam službenika i namještenika na neodređeno vrijeme.

III.    Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

IV.    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik suda

Vedran Pavelić