RJEŠENJE O PRIJMU

 

Posl. br. 7 Su 302/2020-29
Pazin, 1. srpanj 2020.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je sljedeće


R J E Š E NJ E

U državnu službu na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent na određeno vrijeme do povratka na rad Lidije Ferenčić prima se Danijela Batelić.Obrazloženje

U dopisu Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, KLASA 119-02/20-04/299, URBROJ 514-04-01-01-01/3-20-02 od 19. svibnja 2020. izdano je odobrenje za prijam u državnu službu na određeno vrijeme jednog službenika na radno mjesto zemljišnoknjižni referent, do povratka na rad Lidije Ferenčić.

Na objavljeni oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme prijave je podnijelo dvadeset kandidata. Prijave kandidata K. V., E. M. i M. B. su bile nepravodobne, a kandidata E. B. i A. K. su bile nepotpune. Stoga oni nisu pozvani da pristupe testiranju. Prijave ostalih kandidata su bile pravodobne i potpune.

Testiranju su pristupili V. Z., M. M. T., E. P., D. B., B. S., D. D., B. P., M. K. M., S. B. i R. M. A., dok nisu pristupili M. B., K. G., S. J., E. B. i L. N.

Na testiranju je izvršena provjera znanja iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižnog postupka nakon čega je proveden razgovor (intervju) s kandidatima.

Najbolji rezultat je postigla Danijela Batelić koja je ostvarila 16,70 bodova (test 6,70/10, intervju 10/10). Ostali kandidati postigli su sljedeće rezultate: D. D. 15,30 (7,30/10, 8/10), B. S. 15,25 (7,25/10, 8/10), E. P. 15,10 (6,10/10, 9/10), M. M. T. 12,25 (5,25/10, 7/10) i R. M. A. 12 (5/10, 7/10), dok B. P., M. K. M., S. B. i V. Z. nisu zadovoljile na pisanom dijelu testiranja, pa nisu bile pozvane na razgovor.

S obzirom na to da Danijela Batelić ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima te da je postigla najbolje rezultate na testiranju i razgovoru, valjalo je odlučiti kao u izreci.

U Pazinu dana 1. srpnja 2020.

Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel Radolović

 

-rješenje

 

 

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

 

Posl. br. 7 Su 301/2020-22
Pazin, 1. srpanj 2020.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je sljedeće


R J E Š E NJ E

U državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent na određeno vrijeme od godine dana zbog povećanog opsega posla prima se Kristina Beaković.


Obrazloženje

U dopisu Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, KLASA 119-02/20-04/260, URBROJ 514-04-01-01-01/3-20-02 od 7. svibnja 2020. i Ministarstva uprave KLASA 112-02/20-01/239, URBROJ 515-03-1-02/7-20-2 od 1. lipnja 2020., izdano je odobrenje za prijam u državnu službu zemljišnoknjižnog referenta na određeno vrijeme od godine dana zbog povećanog opsega posla.

Na javni natječaj za prijam u državnu službu na određeno vrijeme prijave je podnijelo deset kandidata. Prijave kandidata V. Z. i S. J. bile su nepotpune, pa oni nisu bili pozvani na testiranje. Prijave ostalih kandidata bile su valjane i uredne.

Testiranju su pristupili S. S., L. U. B., M. M. T., K. B., T. B., M. B. i N. S., dok nije pristupila I. L.

Na testiranju je izvršena provjera znanja iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižnog postupka nakon čega je proveden razgovor (intervju) s kandidatima.

Najbolji rezultat je postigla Kristina Beaković koja je ostvarila 15 bodova (test 5/10, intervju 10/10). Ostali kandidati postigli su sljedeće rezultate: N. S. 13,5 bodova (7,5/10, 6/10), M. B. 11,5 bodova (6,5/10, 5/10), L. U. B. 11 bodova (6/10, 5/10), M. M. T. 9,25 bodova (5,25/10, 4/10), dok S. S. i T. B. nisu zadovoljile na pisanom dijelu testiranja, pa nisu bile pozvane na razgovor.

S obzirom na to da Kristina Beaković ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima te da je postigla najbolje rezultate na testiranju i razgovoru, valjalo je odlučiti kao u izreci.

U Pazinu dana 1. srpnja 2020.
Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel Radolović

 

-rješenje

RJEŠENJE O PRIJMU

 

 

Posl. br. 7 Su-303/2020-11
Pazin, 30. lipanj 2020.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću, na temelju čl. 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13, 1/15, 138/15, 102/15, 61/17, 70/19, 98/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su-88/2019-4 od 16. travnja 2019., izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su-88/2019-7 od 19. lipnja 2019., donio je sljedeće

R J E Š E NJ E

U državnu službu na radno mjesto I. vrste sudski savjetnik na određeno vrijeme do povratka na rad Ivane Liović prima se Kristina Rukavina.


Obrazloženje

U dopisu Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, KLASA: 119-02/20-04/299, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 19. svibnja 2020. izdano je odobrenje za prijam u državnu službu na određeno vrijeme jednog službenika na radno mjesto sudski savjetnik, do povratka na rad Ivane Liović.
Na objavljeni oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme prijave su podnijele kandidatkinje K. R. i K. J., od kojih je testiranju pristupila K. R.
Na testiranju je izvršena provjera znanja iz Zakona o parničnom postupku i Ovršnog zakona, nakon čega je proveden razgovor (intervju) s kandidatkinjom.
Kandidatkinja je ostvarila 30 bodova (poznavanje Zakona o parničnom postupku i Ovršnog zakona 20/20, intervju 10/10).
S obzirom na to da Kristina Rukavina ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto sudskog savjetnika i da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima, valjalo je odlučiti kao u izreci.

U Pazinu 30. lipnja 2020.

Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel Radolović

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dane javne objave rješenja na internetskoj stranici Ministarstva uprave. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

 

-rješenje

 

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA - mjesto rada Labin

 

 

Posl. br. 7 Su-302/2020-26
Pazin, 25. lipnja 2020.
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATAza radno mjesto: zemljišnoknjižni referent, radno mjesto III. vrste – jedan izvršitelj, na određeno vrijeme.

I. Testiranje će se održati dana 1. srpnja 2020. godine u 9,00 sati u sjedištu suda na adresi Franjevačke stube 2, Pazin, u dvorani br. 8.

II. Testiranje se sastoji od pisanog dijela iz poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižnog postupka. Kandidati koji ostvare dovoljan broj bodova pozvat će se na razgovor (intervju).

III. Literatura:
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14),
2. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19).

IV. Na testiranje se pozivaju svi prijavljeni kandidati.
Predsjednica komisije
Marija Grubor

 

-poziv

 

mjesto rada Labin

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA - mjesto rada Poreč

 

 

Posl. br. 7 Su-301/2020-19
Pazin, 25. lipnja 2020.
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATAza radno mjesto: zemljišnoknjižni referent, radno mjesto III. vrste – jedan izvršitelj, na određeno vrijeme.

I. Testiranje će se održati dana 1. srpnja 2020. godine u 9,00 sati u sjedištu suda na adresi Franjevačke stube 2, Pazin, u dvorani br. 8.

II. Testiranje se sastoji od pisanog dijela iz poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižnog postupka. Kandidati koji ostvare dovoljan broj bodova pozvat će se na razgovor (intervju).

III. Literatura:
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14),
2. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19).

IV. Na testiranje se pozivaju svi prijavljeni kandidati.
Predsjednica komisije
Kristijana Matejčić

 

-poziv

 

mjesto rada Poreč

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA za radno mjesto: sudski savjetnik

 

 

 

Posl. br. 7 Su-303/2020-8
Pazin, 24. lipnja 2020.POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATAza radno mjesto: sudski savjetnik – jedan izvršitelj, na određeno vrijeme.

I. Testiranje će se održati dana 30. lipnja 2020. godine u 8,30 sati u sjedištu suda na adresi Franjevačke stube 2, Pazin, u dvorani br. 8.

II. Testiranje se sastoji od pisanog testa i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Pisani dio testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidati koji ostvare dovoljan broj bodova pozvat će se na razgovor (intervju).

III. Literatura:
1. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 129/2000, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19 ),
2. Ovršni zakon (Narodne novine br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17).

IV. Na testiranje se pozivaju svi prijavljeni kandidati.
Predsjednica komisije
Marija Grubor

 

-poziv

RJEŠENJE O PRIJMU

 

 

Posl. br. 7 Su 146/2020-18
Pazin, 27. travanj 2020.Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je sljedeće


R J E Š E NJ E

U državnu službu na radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar na određeno vrijeme prima se Novella Balanzin.Obrazloženje

U dopisu Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, KLASA 119-02/20-04/149, URBROJ 514-04-01-01-01/3-20-02 od 14. veljače 2020. izdano je odobrenje za prijam u državnu službu na određeno vrijeme jednog službenika na radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar.

Na javni natječaj za prijam u državnu službu na određeno vrijeme prijave su podnijele četiri kandidatkinje. Sve prijave su bile valjane i uredne.

Testiranju su pristupili B. A. i N. B., dok nisu pristupili A. V. i N. Đ.

Na testiranju je izvršena provjera znanja iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te prijepisa teksta nakon čega je proveden razgovor (intervju) s kandidatkinjama.

Novella Balanzin je ostvarila 24 bodova (poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske 8/10, prijepis teksta 7/10, intervju 9/10), a B. A. nije zadovoljila na testiranju.

S obzirom na to da Novella Balanzin ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima te da je postigla najbolje rezultate na testiranju i razgovoru, valjalo je odlučiti kao u izreci.

U Pazinu dana 27. travnja 2020.


Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel Radolović

-objava

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

Posl. br. 7 Su-303/2020-3
Pazin, 10. lipanj 2020.


OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA
PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJA
Opis poslova radnog mjesta sudski savjetnik: pomaže sucu u radu, samostalno provodi postupak i predlaže sucu odluku sukladno važećim propisima, prima prijedloge, podneske i izjave stranaka, te obavlja samostalno ili pod nadzorom ili po uputama suca druge stručne poslove. Obavlja druge stručne poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom, kao i poslove po nalogu predsjednika suda prema rasporedu.

Podaci o plaći radnog mjesta sudski savjetnik: plaću radnog mjesta sudski savjetnik čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 1,552 i osnovice za izračun plaće (5.809,79 kuna bruto) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranje za radno mjesto sudski savjetnik se sastoji od pisanog testa i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Pisani dio testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Pravni izvori za pisani test su:

1. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 129/2000, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19 ),
2. Ovršni zakon (Narodne novine br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17).


OPĆINSKI SUD U PAZINU

-oglas

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice z

 

 

 

Posl. br. 7 Su-303/2020-2
Pazin, 10. lipanj 2020.Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 102/15, 61/17, 70/19, 98/19) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/20-04/299, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 19. svibnja 2020. godine, Općinski sud u Pazinu, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice zbog bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta

SUDSKI SAVJETNIK (m/ž) - 1 izvršitelj

Mjesto rada: Poreč ili Buje

Stručni uvjeti za radno mjesto:
- diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
- odgovarajuće radno iskustvo u trajanju od najmanje onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje uvjeta za pristup pravosudnom ispitu,
- položen pravosudni ispit.

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na raspisani oglas mogu se javiti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu za radno mjesto kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslika diplome pravnog fakulteta,
- dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)
- preslika uvjerenja ili svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PAZINU, Ured predsjednika, Pazin, Franjevačke stube 2, uz naznaku: "prijava na oglas 7 Su-303/2020."

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, biti će objavljeni na internet stranici Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.pravosudje.hr/ospz istovremeno s objavom oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na internet stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.pravosudje.hr/ospz .

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na internet stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na internet stranici Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.pravosudje.hr/ospz .

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na internet stranici Ministarstva uprave.OPĆINSKI SUD U PAZINU

 

-oglas

 

rok za prijavu je 23. lipanj 2020.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

Posl. br. 7 Su-302/2020-3
Pazin, 10. lipanj 2020.


OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA
PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJA


Opis poslova radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta: zaprima zemljišnoknjižne podneske, izdaje izvatke, spise, prijepise i službene potvrde iz glavne knjige i zbirke isprava, sastavlja dopise, izvještaje o knjižnom stanju, donosi odluke u zemljišnoknjižnim predmetima, otprema odluke, pozive i druga pismena, uređuje spise te obavlja ostale poslove propisane u Pravilniku o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika, vodi rasprave za postupak sastavljanja uložaka, kao i sve radnje koje prethode raspravi za sastavljanje uložaka zemljišne knjige koja se osniva, obnavlja ili dopunjuje, donosi odluke o sudskim pristojbama te obavlja druge poslove po nalogu voditelja zemljišnoknjižnih odjela ili predsjednika suda.

Podaci o plaći radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta: Plaću radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0,970 i osnovice za izračun plaće (5.809,79 kuna bruto) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranje za radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta sastoji se od praktičnog dijela (pisanog testa iz poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižnog postupka) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pravni izvori za pisani test su:

1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14),
2. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19).


OPĆINSKI SUD U PAZINU

-oglas