RJEŠENJE O PRIJEMU

 

 

Posl. br. 7 Su 352/2019-22
Pazin, 28. listopad 2019.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. i 52.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je

R J E Š E NJ E

U državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste administrativni referent - sudski zapisničar izabire se Andrea Šuran.

 

 

-obraloženje

OGLAS za prijam u državnu službu namještenika ČISTAČ/ICA (m/ž)

 

 

Poslovni broj: 7 Su-240/2019-15
Pazin, 04. studeni 2019.


Općinski sud u Pazinu na temelju čl. 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19) i čl. 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 01. siječnja 2019. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/272, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-03 od 25. travnja 2019. raspisuje

O G L A S

za prijam u državnu službu namještenika
ČISTAČ/ICA (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
zamjena za bolovanje

Mjesto rada: Labin

Stručni uvjeti: niža stručna sprema ili osnovna škola.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama čl. 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Namještenici se primaju u državnu službu uz probni rad od dva mjeseca.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave oglasa na web stranici ovog suda. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: OPĆINSKI SUD U PAZINU, Pazin, Franjevačke stube 2, uz naznaku: „prijava na oglas 7 Su-240/2019“.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela i po mogućnosti mail adresu), naziv radnog mjesta i mjesto rada na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe)
- dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.).

 

-oglas

RJEŠENJE O PRIJEMU

 

Posl. br. 7 Su 353/2019-23
Pazin, 21. listopad 2019.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je sljedeće


R J E Š E NJ E

I. U državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent na određeno vrijeme od godine dana zbog povećanog opsega posla prima se Danijela Brčić.

II. Danijela Brčić se prima u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

III. Na temelju ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto s kojim će se utvrditi dan početka rada Danijele Brčić.

 

-obrazloženje

Dani otvorenih vrata
ODLUKA O OBUSTAVI OGLASA

 

Posl. br. 7 Su 240/2019-14
Pazin, 17. listopad 2019.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 50. b Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19) donio je

O D L U K U

Obustavlja se postupak oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme jednog namještenika – čistač/ice radi zamjene duže odsutne namještenice.


Obrazloženje

Dana 27. rujna 2019. godine objavljen je oglas za prijam u državnu službu jednog namještenika – čistač/ice u Općinskom sudu u Pazinu na određeno vrijeme, na internetskim stranicama Općinskog suda u Pazinu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na ovaj glas nije se javio ni jedan kandidat. Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

U Pazinu, dana 17. listopada 2019. godine.


Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel Radolović

-odluka

ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA

 

Posl. br. 7 Su 285/2019-20
Pazin, 15. listopad 2019.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 50.b Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19) donio je

O D L U K U

Obustavlja se postupak oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme jednog sudskog savjetnika radi zamjene duže odsutnog službenika.


Obrazloženje

Rješenjem ovoga suda posl. br. 7 Su 285/2019-16 od 30. srpnja 2019. godine u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto I. vrste sudski savjetnik do povratka na rad dulje odsutnog višeg sudskog savjetnika primljena je Korina Troskot.
U podnesku od 22. kolovoza 2019. godine je Korina Troskot povukla svoju prijavu na oglas.
Na ovaj oglas javile su se još dvije osobe koje su primljene kod ovoga suda na radno mjesto sudskog savjetnika na oglas pod posl. br. 7 Su 271/2019, te još jedna osoba koja nije pristupila na testiranje. Stoga nije preostao niti jedan kandidat koji bi se na ovom oglasu mogao primiti u državnu službu.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

U Pazinu dana 15. listopada 2019. godine.


Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel Radolović

 


-odluka

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

Posl. br. 7 Su 353/2019-16
Pazin, 11. listopad 2019.


POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

za radno mjesto: zemljišnoknjižni referent, radno mjesto III. vrste – jedan izvršitelj, na određeno vrijeme od godine dana


I. Testiranje će se održati dana 21. listopada 2019. godine u 9,00 sati u sjedištu suda na adresi Franjevačke stube 2, Pazin, u dvorani br. 8.

II. Testiranje se sastoji od pisanog testa iz poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižnog postupka. Nakon toga će se održati razgovor (intervju) s kandidatima.

III. Literatura:
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14),
2. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19).

IV. Na testiranje se pozivaju svi prijavljeni kandidati.


Predsjednica komisije
Pavica Gulišija Brečević


-objava

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

Posl. br. 7 Su 352/2019-16
Pazin, 11. listopad 2019.


POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, radno mjesto III. vrste – jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme

I. Testiranje će se održati dana 21. listopada 2019. godine u 09:30 sati u sjedištu suda na adresi Franjevačke stube 2, Pazin, u dvorani br. 8.

II. Testiranje se sastoji od pisanog testa iz poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, prijepisa teksta. Nakon toga će se održati razgovor (intervju) s kandidatima.

III. Literatura:
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14).

IV. Na testiranje se pozivaju svi prijavljeni kandidati.Predsjednik komisije
Marija Grubor

 

-objava

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT

 

Broj: 7 Su-353/2019-6 Pazin
02. listopad 2019.
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJAOpis poslova radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta: zaprima zemljišnoknjižne podneske, izdaje izvatke, spise, prijepise i službene potvrde iz glavne knjige i zbirke isprava, sastavlja dopise, izvještaje o knjižnom stanju, donosi odluke u zemljišnoknjižnim predmetima, otprema odluke, pozive i druga pismena, uređuje spise te obavlja ostale poslove propisane u Pravilniku o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika, vodi rasprave za postupak sastavljanja uložaka, kao i sve radnje koje prethode raspravi za sastavljanje uložaka zemljišne knjige koja se osniva, obnavlja ili dopunjuje, donosi odluke o sudskim pristojbama te obavlja druge poslove po nalogu voditelja zemljišnoknjižnih odjela ili predsjednika suda.

 

 

-objava

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR

 

Broj: 7 Su-352/2019

Pazin, 02. listopad 2019.
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJAOpis poslova radnog mjesta administrativni referent-sudski zapisničar: piše po diktatu, vrši prijepis, izrađuje jednostavnije dopise, poziva stranke na ročišta, piše zapisnike na raspravi i izvan rasprave, otprema odluke, pozive i ostala pismena, tehnički dorađuje spise, donosi odluke o sudskim pristojbama te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja posebne sudske pisarnice, suca ili predsjednika suda.

-objava