POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

 

Posl. br. 7 Su 147/2020-10
Pazin, 27. ožujak 2020.


POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA


za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, radno mjesto III. vrste – jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme, mjesto rada Poreč.

I. Testiranje će se održati dana 2. travnja 2020. godine u 9,00 sati u sjedištu suda na adresi Franjevačke stube 2, Pazin, u dvorani br. 8.

II. Testiranje se sastoji od pisanog testa iz poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i prijepisa teksta. Nakon toga će se održati razgovor (intervju) s kandidatima.

III. Literatura:
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14).

IV. Na testiranje se pozivaju svi prijavljeni kandidati.Predsjednica komisije
Marija Grubor

 

-oglas

Rješenje o prijmu

 

 

 

Posl. br. 7 Su 145/2020-16
Pazin, 27 ožujak 2020.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je sljedeće


R J E Š E NJ E


U državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto III. vrste, administrativni referent - zapisničar, radi duže vrijeme odsutne službenice zbog bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta, prima se Christiana Popović.


Obrazloženje


U dopisu Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, KLASA 119-02/20-04/149, URBROJ 514-04-01-01-01/3-20-02 od 14. veljače 2020. godine izdano je odobrenje za prijam u državnu službu administrativnog referenta - zapisničara na određeno vrijeme radi duže vrijeme odsutne službenice zbog bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta.

Na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme prijave su podnijele dvije kandidatkinje. Sve prijave su bile valjane i uredne.

Testiranju su pristupile C.P. i E.J.B.

Na testiranju je izvršena provjera znanja iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te prijepisa teksta nakon čega je proveden razgovor (intervju) s kandidatima.

Najbolji rezultat je postigla Christiana Popović koja je ostvarila 28 bodova (poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske 10/10, prijepis teksta 8/10, intervju 10/10). Kandidatkinja E.J.B. ostvarila je 25,5 boda (9/10, 7,5/10, 9/10).

S obzirom na to da Christiana Popović ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto administrativnog referenta - zapisničara, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima te da je postigla najbolje rezultate na testiranju i razgovoru, valjalo je odlučiti kao u izreci.

U Pazinu dana 27. ožujka 2020. godine.Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel Radolović

 

 

-rješenje

ODLUKA

 

 

Posl. br. Su 190/2020-7
Pazin, 16. ožujak 2020.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 31. st. 1. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19), čl. 30. st. 1. Sudskog poslovnika (Narodne novine br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19), preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske posl. br. Su-IV 125/2020-2 od 13. ožujka 2020. godine i preporuke Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, URBROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. godine pod nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanja epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19) donio je

O D L U K U

I. Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID-19) se ovom odlukom određuje privremena organizacija rada u Općinskom sudu u Pazinu u razdoblju od 16. ožujka do 1. travnja 2020. godine.

II. Općinski sud u Pazinu neće primati stranke osim u izuzetnim slučajevima.

III. Svi podnesci trebaju se dostavljati sudu putem pošte ili u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava.

IV. Iznimno od t. III. mogu se neposredno sudu dostavljati podnesci koji su vezani uz rokove (prijedlozi za upis u zemljišne knjige, pravni lijekovi i slično) i podnesci koji zahtijevaju hitno postupanje.

V. Sve informacije sud će davati putem telefona ili elektroničke pošte, a stranke se upućuju i na korištenje aplikacija e-predmet i e-građani.

VI. Neposredan uvid u spis dozvolit će se samo u hitnim i nužnim slučajevima, uz prethodnu najavu putem telefona ili elektroničke pošte.

VII. Zahtjeve za izdavanje uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka i prekršajnog postupka te zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti na ulazu u zgrade suda pri čemu su obvezne navesti kontakt stranke (broj telefona ili adresa elektroničke pošte) putem kojeg će službenici obavještavati stranke o podizanju uvjerenja odnosno ovjerene isprave.

VIII. Zahtjeve za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka stranke će dostavljati sudu isključivo putem pošte ili elektroničke pošte uz navođenje kontakta stranke (broj telefona ili adresa elektroničke pošte).

IX. Sud će dostavu odvjetnicima vršiti putem pošte.

X. Sud će s javnim bilježnicima komunicirati putem telefona, pošte i elektroničke pošte.

XI. Ova odluka objavit će se na internetskoj stranici suda te na svim oglasnim pločama suda.

XII. Ova odluka stupa na snagu u trenutku donošenja.

U Pazinu dana 16. ožujka 2020. godine.


Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel Radolović

 

-odluka

OBAVIJEST
ZBOG SMANJENJA RIZIKA DALJNJEG ŠIRENJA ZARAZE KORONA VIRUSOM COVID-19

MOLE SE STRANKE DA SVE RADNJE, AKO JE TO MOGUĆE, OBAVLJAJU TELEFONSKI, E-MAILOM, ILI PUTEM POŠTE

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

 

Posl. br. 7 Su-147/2020-5
Pazin, 10. ožujak 2020.


OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA
PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJAOpis poslova radnog mjesta administrativni referent-sudski zapisničar: piše po diktatu, vrši prijepis, izrađuje jednostavnije dopise, poziva stranke na ročišta, piše zapisnike na raspravi i izvan rasprave, otprema odluke, pozive i ostala pismena, tehnički dorađuje spise, donosi odluke o sudskim pristojbama te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja posebne sudske pisarnice, suca ili predsjednika suda.

Podaci o plaći radnog mjesta administrativni referent-sudski zapisničar: Plaću radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 0,920 i osnovice za izračun plaće (5.809,79 kuna bruto) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranje za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar se sastoji od pisanog dijela provjere znanja Ustavnog ustrojstva RH te od provjere sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odnosno poznavanja rada na računalu - daktilografije. Kandidati koji ostvare dovoljan broj bodova pozvat će se na razgovor (intervju).

Pravni izvori za pisani test su:

1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14),

OPĆINSKI SUD U PAZINU

 

-oglas

JAVNI NATJEČAJ

 

 

 

 

Poslovni broj: 7 Su 147/2020-3
Pazin, 9. ožujak 2020.


U skladu s čl. 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17, 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/20-04/149, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 14. veljače 2020. godine, Općinski sud u Pazinu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. ADMINISTRATIVNI REFERENT - SUDSKI ZAPISNIČAR (m/ž) -1 izvršitelj

Mjesto rada: Poreč

Stručni uvjeti za radno mjesto:

- srednja stručna sprema (IV stupanj) upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, zatim gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisanim u čl. 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osobe se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.


Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslika svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: OPĆINSKI SUD U PAZINU, Ured predsjednika, Pazin, Franjevačke stube 2, uz naznaku: „Prijava na javni natječaj 7 Su-147/2020“ uz naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

-oglas

 

 

Posljednji dan prijave je 19.3.2020.

RJEŠENJE O PRIJEMU

 

 

Posl. br. 7 Su 90/2020-14
Pazin, 6. ožujak 2020.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je sljedećeR J E Š E NJ E

I. U državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste sudski referent za izvršenje sankcija prima se Silvija Budak.

II. Silvija Budak se prima u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

III. Na temelju ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto s kojim će se utvrditi dan početka rada Silvije Budak.Obrazloženje

U dopisu Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, KLASA 119-02/20-04/45, URBROJ 514-04-01-01-01/3-20-02 od 21. siječnja 2020. godine izdano je odobrenje za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme jednog službenika na radno mjesto sudski referent za izvršenje sankcija.

Na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme prijave je podnijelo šest kandidatkinja. Sve prijave su bile valjane i uredne.

Testiranju su pristupile S. J., M. M. i S. B., dok nisu pristupile B. J., R. R. i L. G.

Na testiranju je izvršena provjera znanja iz poznavanja odredbi Prekršajnog zakona i Zakona o izvršavanju kazne zatvora nakon čega je proveden razgovor (intervju) s kandidatkinjama.
Najbolji rezultat je postigla Silvija Budak koja je ostvarila 17 bodova (test 7/10, intervju 10/10). Ostale kandidatkinje postigle su sljedeće rezultate: M. M. 16 bodova (9/10, 7/10) i S. J. 15,5 bodova (8,5/10, 7/10).

S obzirom na to da Silvija Budak ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto sudskog referenta za izvršenje sankcija, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima, te da je ostvarila najbolji rezultat na testiranju, valjalo je odlučiti kao u izreci.

U Pazinu dana 6. ožujka 2020. godine.

Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel RadolovićUPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dostave rješenja. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dane javne objave rješenja na internetskoj stranici Ministarstva uprave. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

 

-objava

 

 

 

RJEŠENJE O PRIJEMU

 

 

Posl. br. 7 Su 123/2020-23
Pazin, 6. ožujak 2020.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je sljedeće


R J E Š E NJ E

I. U državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent na određeno vrijeme od godine dana zbog povećanog opsega posla prima se Milena Krulčić.

II. Milena Krulčić se prima u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

III. Na temelju ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto s kojim će se utvrditi dan početka rada Milene Krulčić.Obrazloženje

U dopisu Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, KLASA 119-02/18-04/858, URBROJ 514-04-01-01-01-19-05 od 25. siječnja 2019. godine i Ministarstva uprave KLASA 112-02/19-01/273, URBROJ 515-03-1-02/6-19-2 od 19. ožujka 2019., izdano je odobrenje za prijam u državnu službu zemljišnoknjižnog referenta na određeno vrijeme od godine dana zbog povećanog opsega posla.

Na javni natječaj za prijam u državnu službu na određeno vrijeme prijave je podnijelo devet kandidata. Sve prijave su bile valjane i uredne.

Testiranju su pristupili M. K., M. K., M. M., K. B., E. D., B. J. i M. O., dok nisu pristupili D. Š. i I. L.

Na testiranju je izvršena provjera znanja iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižnog postupka nakon čega je proveden razgovor (intervju) s kandidatima.

Najbolji rezultat je postigla Milena Krulčić koja je ostvarila 18,40 bodova (test 8,40/10, intervju 10/10). Ostali kandidati postigli su sljedeće rezultate: M. K. 14,5 bodova (6,5/10, 8/10) i M. M. 12,42 boda (5,42/10, 7/10), dok K. B., E. D., B. J. i M. O. nisu zadovoljili na pisanom dijelu testiranja, pa nisu bili pozvani na razgovor.

S obzirom na to da Milena Krulčić ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima te da je postigla najbolje rezultate na testiranju i razgovoru, valjalo je odlučiti kao u izreci.

U Pazinu dana 6. ožujka 2020. godine.

Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel RadolovićUPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dostave rješenja. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dane javne objave rješenja na internetskoj stranici Ministarstva uprave. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

 

-objava

RJEŠENJE O PRIJEMU

 

 

Posl. br. 7 Su 119/2020-13
Pazin, 6. ožujak 2020.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je sljedeće


R J E Š E NJ E

I. U državnu službu na radno mjesto I. vrste sudski savjetnik na određeno vrijeme od godine dana zbog povećanog opsega posla prima se Goran Rendić.

II. Goran Rendić prima se u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

III. Na temelju ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto s kojim će se utvrditi dan početka rada Gorana Rendića.Obrazloženje

U dopisu Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, KLASA 119-02/19-04/100283, URBROJ 514-04-01-01-01/3-19-02 od 19. rujna 2019. godine i Ministarstva uprave, KLASA 112-02/19-01/601, URBROJ 515-03-01-02/5-19-2 od 15. listopada 2019. godine izdano je odobrenje za prijam u državnu službu sudskog savjetnika na određeno vrijeme od godine dana zbog povećanog opsega posla.

Na objavljeni oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme prijave su podnijeli kandidati G. R. i K. R. koji su pristupili na testiranje.

Na testiranju je izvršena provjera znanja iz poznavanja Zakona o parničnom postupku i Ovršnog zakona nakon čega je proveden razgovor (intervju) s kandidatima.

Goran Rendić je ostvario 18,05 bodova (poznavanje Zakona o parničnom postupku i Ovršnog zakona 8,05/10, intervju 10/10), a K. R. 17,65 boda (7,65/10, 10/10).

S obzirom na to da Goran Rendić ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto sudskog savjetnika, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima te da je postigao najbolji rezultat na testiranju i razgovoru, valjalo je odlučiti kao u izreci.

U Pazinu dana 6. ožujka 2020. godine.


Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel RadolovićUPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dostave rješenja. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dane javne objave rješenja na internetskoj stranici Ministarstva uprave. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

 

-objava

 

 

RJEŠENJE O PRIJEMU

 

Posl. br. 7 Su 89/2020-23
Pazin, 6. ožujak 2020.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. i 52.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je


R J E Š E NJ E

U državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste administrativni referent - upisničar izabire se Danijela Brčić.


Obrazloženje

U dopisu Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, KLASA 119-02/20-04/45, URBROJ 514-04-01-01-01/3-20-02 od 21. siječnja 2020. godine izdano je odobrenje za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme jednog službenika na radno mjesto administrativni referent - upisničar.

Na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme prijave je podnijelo deset kandidata. Sve prijave su bile valjane i uredne.

Testiranju su pristupili B. J., D. B., M. O., B. S. i A. K., dok nisu pristupili M. M., R. R., D. Š., M. L. i A. V.

Na testiranju je izvršena provjera znanja iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i odredbi Sudskog poslovnika te uređivanja teksta u aplikaciji Word nakon čega je proveden razgovor (intervju) s kandidatima.

Najbolji rezultat je postigla Danijela Brčić koja je ostvarila 29,80 bodova (poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i odredbi Sudskog poslovnika 9,80/10, uređivanje teksta 10/10, intervju 10/10). Ostali kandidati postigli su sljedeće rezultate: B. S. 27,30 bodova (7,30/10, 10/10, 10/10), A. K. 21,90 bodova (5,40/10, 7,50/10, 9/10), B. J. 13 bodova (2/10, 3/10, 8/10) i M. O. 11,5 bodova (2,5/10, 1/10, 8/10).

S obzirom na to da Danijela Brčić ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto administrativnog referenta - upisničara, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima, da je već državna službenica te da je postigla najbolje rezultate na testiranju i razgovoru, valjalo je odlučiti kao u izreci.

U Pazinu dana 6. ožujka 2020. godine.


Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel RadolovićUPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dostave rješenja. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dane javne objave rješenja na internetskoj stranici Ministarstva uprave. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

-objava