RJEŠENJE O PRIJMU

 

Posl. br. 7 Su 433/2019-29
Pazin, 20. siječanj 2020.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je sljedeće


R J E Š E NJ E

U državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar prima se Nikolina Božić.Obrazloženje

U dopisu Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, KLASA 119-02/19-04/100535, URBROJ 514-04-01-01-01/1-19-02 od 4. prosinca 2019. godine izdano je odobrenje za prijam u državnu službu administrativnog referenta – sudskog zapisničara na neodređeno vrijeme.

Na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme prijave je podnijelo devet kandidata. Sve prijave su bile valjane i uredne.

Testiranju su pristupili S. N., Nikolina Božić, E. J. B., I. R., M. B. D., V. T., L. G. i D. B., dok nije pristupio K. G.

Na testiranju je izvršena provjera znanja iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te prijepisa teksta nakon čega je proveden razgovor (intervju) s kandidatima.

Najbolje rezultate je postigla Nikolina Božić koja je ostvarila 28 bodova (poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske 8/10, prijepis teksta 10/10, intervju 10/10) Ostali kandidati postigli su sljedeće rezultate: L. G. 27 bodova (10/10, 10/10, 7/10), E. J. B. 26 bodova (9/10, 8/10, 9/10), D. B. 24 boda (9/10, 7/10, 8/10), I. R. 22 boda (6/10, 9/10, 7/10), S. N. 20 bodova (6/10, 6/10, 8/10), M. B. D. 19 bodova (4/10, 7/10, 8/10), V. T., 19 bodova (4/10, 8/10, 7/10).

S obzirom na to da Nikolina Božić ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima te da je postigla najbolje rezultate na testiranju i razgovoru, valjalo je odlučiti kao u izreci.

U Pazinu dana 20. siječnja 2020. godine.


Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel RadolovićUPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dostave rješenja. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dane javne objave rješenja na internetskoj stranici Ministarstva uprave. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

 

-rješenje

RJEŠENJE O IZBORU

 

 

Posl. br. 7 Su 434/2019-28
Pazin, 20. siječanj 2020.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. i 52.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je

R J E Š E NJ E

U državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent izabire se Morena Brčić Lapaš.

Obrazloženje

U dopisu Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, KLASA 119-02/19-04/100535, URBROJ 514-04-01-01-01/1-19-02 od 4. prosinca 2019. godine izdano je odobrenje za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme jednog službenika na radno mjesto zemljišnoknjižni referent.

Na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme prijave je podnijelo 17 kandidata. Sve prijave su bile valjane i uredne.

Testiranju su pristupili E. D., A. B., B. J., L. B., D. B., Morena Brčić Lapaš, N. Đ., Đ. L., D. P., D. J., M. Pe., N. B., L. S. V., L. L., dok nisu pristupile M. M., M. Pr., L. Š.

Na testiranju je izvršena provjera znanja iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižnog postupka nakon čega je proveden razgovor (intervju) s kandidatima.

Najbolji rezultat je postigla Morena Brčić Lapaš koja je ostvarila 18,20 bodova (poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižnog postupka 8,20/10, intervju 10/10). Ostali kandidati postigli su sljedeće rezultate: D. B. 17,17 bodova (8,17/10, 9/10), Đ. L. 16,55 bodova (7,55/10, 9/10) N. B. 15,08 bodova (7,08/10, 8/10), D. P. 12,52 boda (5,52/10, 7/10), V. L. S., L. B., E. D., M. Pe., N. Đ., A. B., D. J., B. J., L. L. ostvarili su manje od 50% bodova na pisanom testu, pa nisu ni ocjenjivani na intervjuu.

S obzirom na to da Morena Brčić Lapaš ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima, da je već državna službenica te da je postigla najbolje rezultate na testiranju i razgovoru, valjalo je odlučiti kao u izreci.

U Pazinu dana 20. siječnja 2020. godine.


Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel RadolovićUPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dostave rješenja. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dane javne objave rješenja na internetskoj stranici Ministarstva uprave. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

 

-rješenje

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Posl. br. 7 Su 440/2019-24
Pazin, 17. siječanj 2020.

Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je sljedeće


R J E Š E NJ E


I. U državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste portir prima se Valnea Milevoj.

II. Valnea Milevoj se prima u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

III. Na temelju ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto s kojim će se utvrditi dan početka rada Valnee Milevoj.

Obrazloženje

U dopisu Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, KLASA 119-02/19-04/100535, URBROJ 514-04-01-01-01/19-02 od 4. prosinca 2019. godine izdano je odobrenje za popunu radnog mjesta portir na neodređeno vrijeme.

Na objavljeni oglas za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme prijave je podnijelo 12 kandidata. Sve prijave su bile valjane i uredne.

Razgovoru su pristupili B. M., G. R., E. J., K. G., N. Š., I. Š., R. Z., I. P., Valnea Milevoj, E. J. B. i I. Z., dok razgovoru nije pristupila S. Z.

Najbolji rezultat je postigla Valnea Milevoj koja je ostvarila 10 bodova. Ostali kandidati postigli su sljedeće rezultate : E. J. 9 bodova, I. Š. 8 bodova, B. M. 8 bodova, K. G. 8 bodova, R. Z. 8 bodova, I. P. 8 bodova, I. Z. 8 bodova, N. Š. 7 bodova, G. R. 7 bodova, E. J. B. 7 bodova.


S obzirom na to da Valnea Milevoj ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto portir, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima, te da je postigla najbolji rezultat na razgovoru, valjalo je odlučiti kao u izreci.

U Pazinu dana 17. siječnja 2020. godine.

Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel Radolović


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Odbor za državnu službu. Žalba se dostavlja ovome sudu u roku od 15 dana od dostave rješenja. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dane javne objave rješenja na internetskoj stranici suda.

-rješenje

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

Posl. br. 7 Su 434/2019-22
Pazin, 7. siječanj 2020.


POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATAza radno mjesto: zemljišnoknjižni referent, radno mjesto III. vrste – jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme.

I. Testiranje će se održati dana 13. siječnja 2020. godine u 9,00 sati u sjedištu suda na adresi Franjevačke stube 2, Pazin, u dvorani br. 8.

II. Testiranje se sastoji od pisanog testa iz poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižnog postupka te od razgovora.

III. Literatura:
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14),
2. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19).

IV. Na testiranje se pozivaju svi prijavljeni kandidati.
Predsjednica komisije
Kristijana Matejčić

 


-objava

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

Posl. br. 7 Su 433/2019-24
Pazin, 7. siječanj 2020.


POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, radno mjesto III. vrste – jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme

I. Testiranje će se održati dana 13. siječnja 2020. godine u 10,00 sati u sjedištu suda na adresi Franjevačke stube 2, Pazin, u dvorani br. 8.

II. Testiranje se sastoji od pisanog testa iz poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i prijepisa teksta. Nakon toga će se održati razgovor (intervju) s kandidatima.

III. Literatura:
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14).

IV. Na testiranje se pozivaju svi prijavljeni kandidati.Predsjednik komisije
Marija Grubor

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

 

Posl. br. 7 Su 240/2019-20
Pazin, 07. siječanja 2020.


POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA


za radno mjesto: namještenika portira – jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme.


I. Razgovor (intervju) sa kandidatima će se održati dana 13. siječnja 2020. . godine u 9 ,00 sati u Stalnoj službi u Labinu na adresi Labin, Giuseppine Martinuzzi 2, u sobi br. 3.

II. Na razgovor se pozivaju svi prijavljeni kandidati.
Predsjednica komisije
Zdenka Raguž Zupičić

 


-oglas

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

Posl. br. 7 Su 435/2019-14
Pazin, 3. siječanj 2020.


POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA


za radno mjesto: namještenika čistač/ica – jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme.


I. Razgovor (intervju) sa kandidatima će se održati dana 10. siječnja 2020. godine u 9,00 sati u Stalnoj službi u Poreču –Parenzo, na adresi Poreč – Parenzo, Turistička 2.

II. Na razgovor se pozivaju svi prijavljeni kandidati.
Predsjednica komisije
mr. sc. Marčela Štefanuti

 

 

 

-oglas

Rješenje o ispravku rješenja o izboru kandidata

 

 

Posl. br. 7 Su 400/2019-19
Pazin, 24. prosinac 2019.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. i 52.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je

R J E Š E NJ E

Ispravlja se rješenje ovoga suda posl. br. 7 Su 400/2019-18 od 24. prosinca 2019. godine na način da se u petom odlomku obrazloženja umjesto „Kandidat I. T. ostvario je 14,72 bodova (pisani test ukupno 14,72/20, intervju 10/10)“ kao ispravno upisuje „Kandidat I. T. ostvario je 24,72 bodova (pisani test ukupno 14,72/20, intervju 10/10)“


Obrazloženje

Prilikom pisanja ovosudnog rješenja posl. br. 7 Su 400/2019-18 od 24. prosinca 2019. godine je u petom odlomku obrazloženja pogrešno navedeno da je kandidat I. T. ostvario 14,72 bodova umjesto 24,72 bodova.
Kako se radi o očitoj omašci prilikom pisanja, valjalo je izvršiti ispravak.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

U Pazinu dana 24. prosinca 2019. godine.

Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel Radolović

 


-rješenje

Rješenje o izboru kandidata

 

 

 

Posl. br. 7 Su 400/2019-18
Pazin, 24. prosinac 2019.


Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. i 52.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019. godine, izmijenjenog Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su 88/2019-7 od 19. lipnja 2019. godine, donio je


R J E Š E NJ E


U državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto I. vrste viši sudski savjetnik izabire se Kristijana Matejčić.Obrazloženje

U dopisu Ministarstva pravosuđa, Uprave za organizaciju pravosuđa, KLASA 119-02/19-04/100417, URBROJ 514-04-01-01-01/3-19-02 od 12. studenog 2019. godine izdano je odobrenje za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme jednog službenika na radno mjesto višeg sudskog savjetnika.

Na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme prijave je podnijelo troje kandidata. Sve prijave su bile valjane i uredne.

Testiranju su pristupili I. T. i K. M., dok nije pristupio V. P.

Na testiranju je izvršena provjera znanja iz poznavanja Zakona o parničnom postupku, Ovršnog zakona i Zakona o stečaju potrošača nakon čega je proveden razgovor (intervju) s kandidatima.

Najbolji rezultat je postigla Kristijana Matejčić koja je ostvarila 27,59 bodova (pisani test ukupno 17,59/20, intervju 10/10). Kandidat I. T. ostvario je 14,72 bodova (pisani test ukupno 14,72/20, intervju 10/10).

S obzirom na to da Kristijana Matejčić ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto višeg sudskog savjetnika, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima, da je već državna službenica te da je postigla najbolje rezultate na testiranju i razgovoru, valjalo je odlučiti kao u izreci.

U Pazinu dana 24. prosinca 2019. godine.


Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel Radolović

 

 

-rješenje

OPIS POSLOVA I PLAĆA RADNOG MJESTA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG REFERENTA

 

 

Posl. br. 7 Su-433/2019-7
Pazin, 13. prosinac 2019.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA
PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJA


Opis poslova radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta: zaprima zemljišnoknjižne podneske, izdaje izvatke, spise, prijepise i službene potvrde iz glavne knjige i zbirke isprava, sastavlja dopise, izvještaje o knjižnom stanju, donosi odluke u zemljišnoknjižnim predmetima, otprema odluke, pozive i druga pismena, uređuje spise te obavlja ostale poslove propisane u Pravilniku o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika, vodi rasprave za postupak sastavljanja uložaka, kao i sve radnje koje prethode raspravi za sastavljanje uložaka zemljišne knjige koja se osniva, obnavlja ili dopunjuje, donosi odluke o sudskim pristojbama te obavlja druge poslove po nalogu voditelja zemljišnoknjižnih odjela ili predsjednika suda.

Podaci o plaći radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta: Plaću radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0,970 i osnovice za izračun plaće (5.695,87 kuna bruto) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranje za radno mjesto zemljišnoknjižni referent se sastoji od praktičnog dijela (pisanog testa iz poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižnog postupka) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pravni izvori za pisani test su:

1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14),
2. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19).


Predsjednik suda
mr. sc. Emanuel Radolović

 

-objava