POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

za radno mjesto: zernljišnoknjižni referent, radno mjesto III. vrste — četiri izvršitelja, na odredeno vrijeme od godine dana
I. Testiranje će se održati dana 29. travnja 2019. godine u 9,00 sati u sjedištu suda na adresi Franjevačke stube 2, Pazin, u dvorani br. 8.

 

-objavljano 18.4.2019.

-poziv

Postupak dopune zemljišne knjige za k. o. Draguć
Općinski sud u Pazinu objavljuje da je na temelju odluke Ministarstva pravosuđa o dopuni zemljišne knjige klase: 932-01/14-01/595 ur. broj: 514-04-03-02-14-05 od dana 17. travnja 2014. godine, odluke o izmjeni odluke o dopuni zemljišne knjige klase: 932-01/14-01/595 urbroj 514-04-03-02-14-05 od dana 16. lipnja 2014. godine, te odluke Općinskog suda u Pazinu, Ureda predsjednika posl. br. 13 Su 850/14-2 od dana 17. rujna 2014. godine, otvoren postupak dopune zemljišne knjige za k. o. Draguć i sastavljen novi zk. ul. br. 1243 za k. č. br. 388 zgr., čime je otvoren ispravni postupak glede tog dijela zemljišnih knjiga za k. o. Draguć. Uvid u taj zk. ul. može se izvršiti u zemljišnoknjižnom odjelu ovog suda. Od dana otvaranja tog zk. ul. će samo upisi u zemljišnu knjigu proizvoditi one pravne učinke u vezi sa stjecanjem, promjenama, prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige. Sve osobe koje smatraju da bi u taj zk. ul. trebalo upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju se da zemljišnoknjižnom odjelu ovog suda stave svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu u roku od mjesec dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama. Dok taj rok ne istekne, upisi u zemljišnu knjigu ne smatraju se istinitim i potpunim pa se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u njihovu istinitost i potpunost. Istekom roka za ispravak smatra se da je zemljišna knjiga u odnosu na novootvoreni zk. ul. istinita i potpuna pa osobe koje u dobroj vjeri postupaju s povjerenjem u to uživaju pravnu zaštitu. Rok za prijave i prigovore ne može se produljiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.
U Pazinu dana 20. listopada 2014. godine.