Prodaja nekretnina ovršenika Antologija d.o.o. iz Gračišća

Utvrđuje se da je vrijednost ovršne nekretnine označene kao:
- k.č. br. 6046/1 k.o. Gračišće, procijenjena na iznos od 388.360,00 kuna,
- k.č. br. 1293/2 k.o. Gračišće, procijenjena na iznos od 4.540.240,00 kuna
obje u vlasništvu ovršenika u cijelosti

Prodaju se na prvoj javnoj dražbi koja će se održati kod Općinskog suda u Pazinu, Franjevačke stube 2, soba broj 1 dana 8. svibnja 2015. godine u 9,00 sati.

Prodaja nekretnina ovršenika DRAGE RADOLOVIĆA, Višnjan

upisana u zk.ul.br. 1884, k.o. Tinjan

upisana u zk.ul.br. 108, k.o. Muntrilj

upisana u zk.ul.br. 114, k.o. Muntrilj

Prodaju se u ovršnom postupku na prvoj javnoj dražbi koja će se održati u zgradi Općinskog suda u Pazinu, Franjevačke stube br. 2, soba broj 1 8. svibnja 2015. godine u 13,00 sati.

Prodaja pokretnina ovršenika Rina Ribara iz Kanfanara, Okreti 9
Utvrđuje se da procijenjena vrijednost popisanih pokretnina ovršenika:
1) poljoprivrednog traktora marke „ Massey Ferguson“, MF 4370, godine proizvodnje 2003., koji se nalazi na adresi Kapetana Lazarića 1, Pazin, iznosi 150.000,00 kuna (stopedesetisuća kuna);
2) osobnog automobila marke „Volkswagen Passat“ 1.8, godine proizvodnje 1993., iznosi 20.000,00 kuna (dvadesettisuća kuna).
Pokretnine iz t. I. zaključka bit će prodane na usmenoj javnoj dražbi koja će se održati
dana 12. svibnja 2015. godine u 10,00 sati, u dvorani broj 1 Općinskog suda u Puli – Pola, Stalne službe u Pazinu, Franjevačke stube 2.
Rješenje o dosudi - Ovr 271/14-11
Motorno vozilo – poljoprivredni traktor marke „ Massey Ferguson“ tip MF 4455, 83/06, serijski broj S48306, 72 kw, godina proizvodnje 2006., boja crvena, dosuđuje se kupcu Auto-Mak d. o. o. Varaždin, Matije Antuna Reljkovića 12, OIB 95624649160, za kupovninu u iznosu od 90.500,00 kuna
Prodaja nekretnina ovršenika ALMIRA MAHMUTOVIĆA iz Podpićna
Utvrđuje se da je vrijednost ovršne nekretnine označene kao:
- k.č. br. 6019 u naravi oranica, površine 1601 m2, procijenjena na iznos od 192.120,00 kuna,
- k.č. br. 6021/1 u naravi pašnjak, površine 1483 m2, procijenjena na iznos od 104.966,43 kune, obje u vlasništvu ovršenika u cijelosti, upisane u zk. ul. 2675 k.o. Gračišće.
Prodaju se u ovršnom postupku na drugoj javnoj dražbi koja će se održati kod Općinskog suda u Pazinu, Franjevačke stube 2, soba broj 1 dana 12. lipnja 2015. godine u 9,30 sati.

Postupak dopune zemljišne knjige za k. o. Draguć
Općinski sud u Pazinu objavljuje da je na temelju odluke Ministarstva pravosuđa o dopuni zemljišne knjige klase: 932-01/14-01/595 ur. broj: 514-04-03-02-14-05 od dana 17. travnja 2014. godine, odluke o izmjeni odluke o dopuni zemljišne knjige klase: 932-01/14-01/595 urbroj 514-04-03-02-14-05 od dana 16. lipnja 2014. godine, te odluke Općinskog suda u Pazinu, Ureda predsjednika posl. br. 13 Su 850/14-2 od dana 17. rujna 2014. godine, otvoren postupak dopune zemljišne knjige za k. o. Draguć i sastavljen novi zk. ul. br. 1243 za k. č. br. 388 zgr., čime je otvoren ispravni postupak glede tog dijela zemljišnih knjiga za k. o. Draguć. Uvid u taj zk. ul. može se izvršiti u zemljišnoknjižnom odjelu ovog suda. Od dana otvaranja tog zk. ul. će samo upisi u zemljišnu knjigu proizvoditi one pravne učinke u vezi sa stjecanjem, promjenama, prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige. Sve osobe koje smatraju da bi u taj zk. ul. trebalo upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju se da zemljišnoknjižnom odjelu ovog suda stave svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu u roku od mjesec dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama. Dok taj rok ne istekne, upisi u zemljišnu knjigu ne smatraju se istinitim i potpunim pa se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u njihovu istinitost i potpunost. Istekom roka za ispravak smatra se da je zemljišna knjiga u odnosu na novootvoreni zk. ul. istinita i potpuna pa osobe koje u dobroj vjeri postupaju s povjerenjem u to uživaju pravnu zaštitu. Rok za prijave i prigovore ne može se produljiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.
U Pazinu dana 20. listopada 2014. godine.