Glavni izbornik
Naslovnica
Obavijesti
Odluka - obvezno korištenje maski za lice svim zaposlenicima suda i strankama
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Zaprešiću
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Jastrebarskom
Odluka - održavanje ročišta - lipanj 2020.
Odluka - rad pisarnica u sjedištu suda
Odluka - preventivne mjere
Obavijesti Kaznenog odjela
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela Nova - Zona II
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
Oglas - ispravni postupak k.o. Kupljenovo Novo
Obnove zemljišne knjige
k.o. Stupnik (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
k.o. Hruševec Kupljenski – u tijeku
Natječaji i oglasi
Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora - sudski savjetnici (7Su-993/19, 18.09.20)
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja - sudski zapisničar (7Su-993/2020, 18.9.20.)
Javni natječaj - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-106/2020-10, 11.9.2020.)
Oglas - prijam u državnu službu - više radnih mjesta (7 Su-993/2019, 1.9.20)
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma - adm. ref - zapisničar (7Su-993/19, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-1037/19-47, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-993/19-59, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik - 2 izvršitelja (7Su-993/19-58, 12.3.20.)
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Priopćenja
Mirenje
Javna nabava
Javna dražba
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave UPPGH-8/20 od 13. srpnja 2020.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Pozivi (10. 2. 2020.)
Financijski plan
Izjava o pristupačnosti
Poveznice
Arhiva
Pristojbe i upisi

Upisi u zemljišne knjige i potrebne isprave

1. Uknjižba

Napomena: Na prijedlog za upis prava vlasništva podnesenog nakon isteka roka od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava u zemljišnu knjigu ili knjigu položenih ugovora, a koji je ostvaren nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, sudske pristojbe za upis obračunat će se u peterostrukom iznosu sudske pristojbe za tu vrstu upisa. Ova odredba se ne primjenjuje na predlagatelje koji su prijedlog podnijeli do dana stupanja na snagu ovog Zakona. (Članak 85. Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine 55/13 od 08.05.2013.)

Kupoprodaja
• prijedlog (2x)
• ugovor o kupoprodaji
• dokaz o državljanstvu stjecatelja (kupca) – domovnica, osobna iskaznica, putovnica
• pristojba 250,00 kn (tbr. 15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

 
Darovanje
• prijedlog (2x)
• ugovor o darovanju
• dokaz o državljanstvu stjecatelja (obdarenika) – domovnica, osobna iskaznica, putovnica
• pristojba 250,00 kn (tbr. 15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

 
Fiducijarno osiguranje tražbine
• prijedlog (2x)
• ugovor ili sporazum potvrđen (solemniziran) kod javnog bilježnika
• pristojba se ne plaća (tbr. 15. točka 7. napomene tarife Zakona o sudskim pristojbama)


Hipoteka
• prijedlog (2x)
• ugovor o kreditu na kojem je ovjeren potpis založnog dužnika/vlasnika nekretnine ili potvrđeni (solemniziran) ugovor o kreditu
• pristojba 250,00 kn (tbr. 15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama) ako ugovor nije solemniziran. Ako je ugovor solemniziran, ne plaća se pristojba (tbr.15. točka 7 napomene i tbr. 16. točka 9/16 napomene tarife Zakona o sudskim pristojbama)


Zamjena nekretnina

• prijedlog (2x)
• ugovor o zamjeni nekretnina
• pristojba 250,00 kn (tbr. 15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

 
Dioba ili razvrgnuće suvlasništva
• prijedlog (2x)
• ugovor o diobi ili razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina
• pristojba se ne plaća (tbr. 15. Točka 4 napomene tarife Zakona o sudskim pristojbama - ne plaća se pristojba od 50,00 kn za prijedlog, tbr. 16. Točka 6 napomene - ne plaća se pristojba od 200,00 kn)


Upis posebnih dijelova - etažiranje
• prijedlog (2x)
• potvrda nadležnog tijela uprave (graditeljstva) da su posebni dijelovi samostalne uporabne cjeline
• međuvlasnički ugovor (ako ima više suvlasnika)
• očitovanje volje o uspostavi etažnog vlasništva (ako je jedna osoba vlasnik svih etažnih dijelova)
• pristojba 100,00 kn (upis do 10 posebnih dijelova), 300 kn (upis od 11 do 100 posebnih dijelova), 500 kn (upis 101 do 500 posebnih dijelova) ili 1000 kn (upis više od 500 posebnih dijelova) - tbr. 16. točka 8 tarife Zakona o sudskim pristojbama i 50,00 kn za prijedlog (tbr. 15 tarife Zakona o sudskim pristojbama. Dodatna pristojba od 200,00 kn plaća se ako se upisuje i pravo vlasništva osoba koje nisu bile upisane kao suvlasnici predmetne nekretnine (tbr. 16. točka 1. tarife Zakona o sudskim pristojbama)


Ostavina
• prijedlog (2x)
• pravomoćno rješenje o nasljeđivanju
• pristojba se ne plaća (tbr. 15. Točka 4 napomene tarife Zakona o sudskim pristojbama - ne plaća se pristojba od 50,00 kn za prijedlog, tbr. 16. Točka 7 napomene - ne plaća se pristojba od 200,00 kn)
• sudovi i javni bilježnici koji su proveli ostavinski postupak dužni su rješenje o nasljeđivanju dostaviti zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda po službenoj dužnosti


Pojedinačni ispravni postupak
. prijedlog (2x)
. isprave iz kojih proizlazi opravdanost pokretanja postupka (čl. 200a st. 5 ZZK-a)
. pristojba 250,00 Kn


2. Brisanje upisa

Prava doživotnog uživanja (plodouživanja i sl.)
• prijedlog (2x)
• smrtni list za nositelja prava doživotnog uživanja (ako se nositelj prava, bez obzira na način stjecanja tog prava, odrekne na valjani način, tada se prijedlogu prilaže isprava o odreknuću, a potpis nositelja prava mora biti ovjeren)
• pristojba 50,00 kn (tbr. 15. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

 
Malodobnosti
• prijedlog (2x)
• rodni list
• pristojba 50,00 kn (tbr. 15. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

 
Hipoteke – založnog prava
• prijedlog (2x)
• izjava o brisanju ili brisovno očitovanje s ovjerenim potpisom vjerovnika
• pristojba 50,00 kn (tbr.15.Tarife Zakona o sudskim pristojbama)


Zabilježbe spora
• prijedlog (2x)
• rješenje ili druga odluka suda kojom se određuje brisanje zabilježbe spora
• pristojba 50,00 kn ( tbr.15. Tarife Zakona o sudskim pristojbama)3. Ispravak

Adrese stanovanja/prebivališta
• prijedlog (2x)
• uvjerenje o promjeni adrese stanovanja/prebivališta (napomena: iz uvjerenja mora biti vidljivo da se podnositelj zahtjeva odjavio s adrese koja je upisana u zemljišnu knjigu, i prijavio na adresu čiji upis sada zahtijeva.
• pristojba od 50,00 kn (tbr.15. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

Kućnog broja i naziva ulice
• prijedlog (2x)
• potvrda/uvjerenje nadležnog katastarskog ureda
• pristojba od 50,00 kn (tbr.15. tarife Zakona o sudskim pristojbama)4. Zabilježba

Spora
• prijedlog (2x)
• isprava iz koje je vidljivo da se vodi spor glede zemljišnoknjižnog prava pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, a čiji bi postupak mogao utjecati na uknjižbu, pripadanje, postojanje, opseg, sadržaj ili opterećenje toga prava
• pristojba od 100,00 kn (po tbr.15. i 16. točka 2. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

 
Skrbništva
• prijedlog (2x)
• pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb
• pristojba od 100,00 kn (po tbr.15. i 16. točka 2. tarife Zakona o sudskim pristojbama)


Pozitivne zabilježbe
• Prijedlog (2x)
• Građevinska i uporabna dozvola ili akti koji ih zamjenjuju.
• Pristojba od 100,00 kn (po tbr.15. i 16. točka 2. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

 
Ugovora o doživotnom uzdržavanju
• prijedlog (2x)
• ugovor
• pristojba od 100,00 kn (po tbr.15. i 16. točka 2. tarife Zakona o sudskim pristojbama)Prijedlozi

U ime stranke prijedlog, uz odgovarajuću punomoć, može podnijeti:
• odvjetnik
• osoba koja je s njom u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna
• srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug - ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadripisarstvom
• javni bilježnik u nespornim stvarima, ako su te stvari u neposrednoj vezi s kojom njegovom ispravom.


Prijedlog će biti uredan ako sadržava:
• oznaku da se radi o zemljišnoknjižnom predmetu (npr. zemljišnoknjižni predmet ili zemljišnoknjižna stvar)
• oznaku općinskog suda kojem se prijedlog podnosi
• ime i adresu predlagatelja
• broj zemljišnoknjižnog uloška i katastarske općine
• oznaku zemljišnoknjižne čestice
• pravo, osobni odnos ili činjenicu koja je predmet upisa te koju vrstu upisa zahtijeva
• imena i adrese osoba koje treba obavijestiti o upisu
• potpis predlagatelja
• važno je da podaci iz prijedloga i isprave odgovaraju upisu kakav je u zemljišnoj knjizi. Ukoliko npr. adresa (ulica i kućni broj) osobe koja je prodala nekretninu nije istovjetna u zemljišnoj knjizi i ugovoru, tada je obavezno prijedlogu priložiti i potvrdu o promjeni prebivališta te osobe.

 
Prijedlog će biti potpun:
• ako su mu priložene sve potrebne isprave na temelju kojih se traži određeni upis; isprave moraju biti priložene u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu
• ako je, uz ispravu koja nije sastavljena na hrvatskom jeziku, priložen i prijevod iste isprave koji je ovjerio sudski tumač.
Prijedlog treba predati najmanje u dva primjerka - jedan ostaje sudu, a na drugi primjerak stavlja se prijemni žig (bilješka o primitku), kao dokaz da je prijedlog predan sudu. Taj primjerak ostaje podnositelju prijedloga.

Opći primjerak zemljišnoknjižnog prijedloga možete preuzeti OVDJE.


Sudske pristojbe
Plaćanje sudskih pristojbi uređeno je Zakonom o sudskim pristojbama (pročišćeni tekst NN 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12 i 157/13). Tarife koje se koriste u zemljišnoknjižnim postupcima su:
• tbr. 15. – 50,00 kn - pristojba za podnesak (prijedlog za uknjižbu, predbilježbu ili njihovo brisanje)
• tbr. 16. – 200,00 kn - pristojba za uknjižbu
• tbr. 16. – 100,00 kn, 300,00 kn, 500,00 kn ili 1000,00 kn za etažiranje
• tbr. 17. – 250,00 kn - pristojba za žalbu
• tbr. 18. st.1. – 20,00 kn po poluarku - pristojba za zk izvadak
• tbr. 18. st.2. - 30,00 kn - pristojba za zk izvadak iz baze zemljišnih podataka
• tbr. 18. st.3. – 30,00 kn - pristojba za povijesni zk izvadak iz elektronski vođene knjige ili iz baze zemljišnih podataka
• tbr. 18.b st.1. – 30,00 kn po poluarku - pristojba za povijesni zk izvadak iz ručno vođene zemljišne knjige
• tbr. 18.a st.1. – 20,00 kn po poluarku - pristojba za preslike iz zbirke isprava
• tbr. 18.a st.2. – 30,00 kn po poluarku - pristojba za preslike iz skenirane zbirke isprava

Pristojbe u iznosu do 100,00 kn plaćaju se kupnjom biljega i lijepljenjem biljega na prijedlog. Pristojbe u iznosu većem od 100,00 kn uplaćuju se općom uplatnicom u Državni proračun, uplatni podaci dobivaju se u zemljišnoknjižnom odjelu prilikom predaje prijedloga.


Ukoliko želite sami uplatiti pristojbu, uplatite potreban iznos prema uputama o plaćanju pristojbi te dostavite dokaz o uplaćenoj pristojbi zemljišnoknjižnom sudu.

Važna napomena: uplatu pristojbe bi trebalo obaviti tek nakon što je predmet zaprimljen, budući da u pozivu na broj odobrenja mora biti podatak o kojem broju predmeta se radi. Ukoliko to nije moguće, upisuje se OIB stranke koja je pristojbeni obveznik umjesto šifre zemljišnoknjižnog odjela (npr. 5045-48769-501-broj predmeta ili OIB stranke)

Izdavanje izvadaka, preslika iz zbirke isprava te izdavanje uvjerenja

Pristojba za obični zemljišnoknjižni izvadak iznosi 20,00 kuna po poluarku tj.listu papira (po Tbr.18, st.1 Zakona o sudskim pristojbama) i plaća se u državnim biljezima. Pristojba za zemljišnoknjižni izvadak iz baze zemljišnih podataka iznosi 30,00 kuna (po tbr.18. st.2 Zakona o sudskim pristojbama)
Povijesni zemljišnoknjižni izvadci, ako se traži povijest kroz ručno vođene zemljišne knjige, izdaju se kao preslik zemljišne knjige. Pristojba za preslik ručno vođene zemljišne knjige iznosi 30,00 kn u državnim biljezima po poluarku tj. listu papira (po Tbr.18 a, st.2 Zakona o sudskim pristojbama). Ako se izdaje povijesni zemljišnoknjižni izvadak iz elektronički vođene zemljišne knjige ili iz baze zemljišnih podataka (stanje od trenutka verifikacije elektronski vođenog izvatka do sadašnjeg stanja), pristojba iznosi 30,00 kn u državnim biljezima (po Tbr.18 st.3 Zakona o sudskim pristojbama).

Pristojba za prijepis ili preslik isprava iz zbirke isprava iznosi 20,00 kuna po poluarku i plaća se u državnim biljezima (po Tbr.18 a st. 1. Zakona o sudskim pristojbama).

Napomena: Kopiranje knjiga i isprava dodatno se plaća 1 kn po stranici preko uplatnice koja se dobije u zemljišnoknjižnom odjelu.

Pristojba za jedno uvjerenje iznosi 20,00 kuna i plaća se u državnim biljezima (po tbr. 35 točka 2. tarife Zakona o sudskim pristojbama). Za izdavanje potvrde da osoba nije vlasnik ili suvlasnik nekretnina na području koje se vodi u nadležnosti ovoga suda, potrebno je istu potvrdu ishoditi na Gradskom uredu za katastar te dostaviti zemljišnoknjižnom odjelu. Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenje plaća se pristojba od 10,00 kn (po tbr. 35 točka 1. Zakona o sudskim pristojbama).

Ukoliko želite sami uplatiti pristojbu za naručene zemljišnoknjižne izvatke ili uvjerenja, do 100 kn plaća se u biljezima, dok se za više od 100,00 kn uplaćuje pristojba prema uputama o plaćanju pristojbi (vidi napomenu) na žiro račun suda. Nakon uplate, obvezno dostavite dokaz o plaćenoj pristojbi zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Napomena: Za izdavanje izvadaka potrebno je znati broj čestice ili zemljišnoknjižni uložak te o kojoj se katastarskoj općini radi. Ukoliko ne znate broj, ali znate položaj ili adresu čestice, potrebno je pribaviti podatak o broju čestice sa Gradskog ureda za katastar prije dolaska u zemljišnoknjižni odjel.

 

 

Tar. Br. 16, toč. 9 Zakona o sudskim pristojbama ne plaća se pristojba za slijedeće upise:

1) za upis opravdanja predbilježbe;
2) za upis potpunog ili djelomičnog brisanja nekog upisanog prava;
3) za službene radnje u postupku osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga, osim ako je greška nastala krivnjom titulara prava, kao i u postupku komasacije. U ovim postupcima oslobođenje se odnosi na sve podneske, uloške i priloge.
Ovo oslobođenje važi i za postupak obnavljanja uništenih zemljišnih knjiga ako se vjerodostojnom ispravom utvrdi da je upis bio prije proveden i da je, prema tome, bila plaćena pristojba za taj upis.
4) za ponovni upis istog, makar djelomično i utrnulog prava uslijed parničnog ili ovršnog postupka, u korist iste osobe.
5) za upis istog prava, makar djelomično i utrnulog prava, na više nekretnina koje se vode u knjigama jednog suda ili više sudova, za prijenos istog prava s jedne nekretnine na drugu nekretninu istog vlasnika, za ograničenje ili sužavanje istog prava na jedan dio iste nekretnine, za proširenje istog prava i na druge nekretnine istog vlasnika, za proširenje zajedničkog jamstva na pojedina zemljišnoknjižna tijela.
To oslobođenje vrijedi samo, ako nisu nastupile promjene glede opsega prava ili ovlaštene osobe;
6) za provođenje diobe prava vlasništva ili prava plodouživanja, ako su diobničari bili upisani kao suvlasnici ili suovlaštenici tih prava.
To oslobođenje vrijedi i u slučaju diobe obiteljskih (kućnih) zadruga na zadrugare, ako je zadruga bila upisana kao vlasnik u zemljišnim knjigama ;
7) za upis na temelju rješenja o nasljeđivanju;
8) za upis založnog prava na nekretnini jamca, ako je to pravo već upisano i na nekretnini glavnog dužnika i ako je za taj upis - plaćena pristojba;
9) za sve upise u korist Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave i uprave;
10) Brisano;
11) za naknadni upis suvlasništva supružnika na temelju sudske odluke, ako je jedan od supružnika upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, kao i za upis kojim se označava idealni dio svakog supružnika na nekretninama koje su u njihovom suvlasništvu ;
12) za upis prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima. To oslobođenje vrijedi samo za one osobe i njihove nasljednike koji su to žemljište držali prije razrješenja kmetskih odnosa, a ne i za osobe koje su zemljište stekle kupnjom, i odnosi se na sve podneske i isprave koje se pribavljaju radi dokazivanja prava vlasništva na tom zemljištu;
13) za sve upise u zemljišne knjige na temelju Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama, Pomorskog zakonika, Zakona o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima, Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, Zakona o građevinskom zemljištu i Uredbe o postupku za provođenje nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskih zemljišta;
14) za sve upise koji se odnose na razmjenu zemljišta u svrhu arondacije, kao i na temelju Zakona o izvlaštenju;
15. za upise izvršene u svrhu dobijanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnog razaranja, te upise založnog prava osnovanog na temelju ugovora o bankarskom kreditu dobijenog za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnih razaranja;
16) za sve upise na temelju javnobilježničkog akta ili privatne isprave solemnizirane po javnom bilježniku.


OD PLAĆANJA PRISTOJBI SUKLADNO ČL. 16 ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA OSLOBOĐENI SU:


1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti,
2. osobe i tijela koji obavljaju javne ovlasti u obavljanju tih ovlasti,
3. radnici i namještenici u radnim sporovima i službenici u upravnim sporovima u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz službeničkih odnosa,
4. radnici u upravnim sporovima koji proizlaze iz predstečajne nagodbe,
5. invalidi domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
6. supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
7. supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
8. prognanici, izbjeglice i povratnici, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
9. korisnici socijalne skrbi koji primaju pomoć za uzdržavanje,
10. humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavIjanju humanitarne djelatnosti,
11. djeca kao stranke u postupcima radi uzdržavanja ili u postupcima o tražbinama na temelju toga prava,
12. tužitelji u parnicama o priznanju materinstva i očinstva i o troškovima koji su nastali trudnoćom i porodom izvan braka,
13. stranke koje traže vraćanje poslovne sposobnosti,
14. maloljetnici koji traže da im se odobri stjecanje poslovne sposobnosti zato što su postali roditelji,
15. stranke u postupku radi predaje djeteta i radi ostvarivanja odluke o održavanju susreta i druženja s djetetom,
16. tužitelji u sporovima o pravima iz obveznoga mirovinskog i osnovnoga zdravstvenog osiguranja, o pravima nezaposlenih osoba na temelju propisa o zapošljavanju i pravima s područja socijalne skrbi,
17. tužitelji, odnosno predlagatelji u postupcima za zaštitu ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda protiv konačnih pojedinačnih akata, odnosno za zaštitu zbog nezakonite radnje i
18. tužitelji u sporovima o naknadi štete zbog onečišćenja okoliša,
19. sindikati i udruge sindikata više razine u parničnim postupcima za sudsku nadomjesnu suglasnost i u kolektivnim radnim sporovima te sindikalni povjerenici u parničnim postupcima u obavljanju ovlasti radničkog vijeća.
Strana država oslobođena je od plaćanja pristojbi, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.

U slučaju sumnje o postojanju uvjeta iz stavka 2. ovoga članka, sud će zatražiti objašnjenje od Ministarstva pravosuđa.

Odredba stavka 1. točke 10. ovoga članka odnosi se na one humanitarne organizacije za koje to odredi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno posebnom zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti.