Glavni izbornik
Naslovnica
Obavijesti
Odluka - obvezno korištenje maski za lice svim zaposlenicima suda i strankama
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Zaprešiću
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Jastrebarskom
Odluka - održavanje ročišta - lipanj 2020.
Odluka - rad pisarnica u sjedištu suda
Odluka - preventivne mjere
Obavijesti Kaznenog odjela
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela Nova - Zona II
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
Oglas - ispravni postupak k.o. Kupljenovo Novo
Obnove zemljišne knjige
k.o. Stupnik (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
k.o. Hruševec Kupljenski – u tijeku
Natječaji i oglasi
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-1037/19-47, 12.3.20.)
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma - adm. ref - zapisničar (7Su-993/19, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-993/19-59, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik - 2 izvršitelja (7Su-993/19-58, 12.3.20.)
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Priopćenja
Mirenje
Javna nabava
Javna dražba
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave UPPGH-8/20 od 13. srpnja 2020.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Pozivi (10. 2. 2020.)
Financijski plan
Poveznice
Arhiva
Informacije - Zemljišne knjige

O zemljišnim knjigama


O pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet vode se zemljišne knjige. Za vođenje zemljišnih knjiga nadležni su zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova (popularno: gruntovnice ili zemljišnici).

U zemljišnoknjžnom odjelu stranke:
• podnose prijedloge za upis određenih prava/pravnih činjenica/drugih podataka bitnih za nekretninu i nositelje određenih prava na nekretninama (vlasništvo, hipoteka, promjena adrese, promjena imena ili prezimena…)
• imaju pravo na uvid u zemljišnu knjigu i sve pomoćne popise
• dobivaju izvatke, odnosno ispise i prijepise iz zemljišne knjige.

Postupak u zemljišnoknjižnim odjelima uređen je:
• Zakonom o zemljišnim knjigama i njegovim dopunama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)
• Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik – NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05)
• brojnim drugim propisima.


ŠTO JE IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE?

 
Zemljišnoknjižni izvadak, koji je izdao i ovjerio zemljišnoknjižni odjel nadležnog općinskog suda, je dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmet upisa u zemljišne knjige. Izvadak, ispis i prijepis iz zemljišne knjige uživa javnu vjeru i ima dokaznu snagu javne isprave.

KAKO RADE ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJELI OPĆINSKIH SUDOVA?


Zemljišnoknjižni odjeli vode postupke samo povodom:
• Prijedloga osobe koja je ovlaštena podnijeti prijedlog
• Prijedloga nadležnoga tijela (npr. ureda tijela državne uprave, primjerice - katastra, nekog drugog suda i sl.).

Zato, ako želite da stanje zemljišne knjige odražava stvarno stanje nekretnina, vaša je obveza da zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda dostavite sve potrebne isprave. Isprave se dostavljaju uz pisani prijedlog.

Dobro je znati!
Činjenica da ste sklopili ugovor o kupoprodaji i platili troškove ovjere potpisa i poreza na promet ne znači da ste time postali vlasnikom nekretnine. Vlasnik nekretnine postajete tek nakon upisa u zemljišnu knjigu!


KAKO ĆETE SAZNATI PRAVNO STANJE NEKRETNINE?

 
Zemljišna knjiga je javna, što znači da svatko može zahtijevati uvid u nju. Na taj način možete dobiti uvid u sve njene dijelove, zbirku isprava i sve pomoćne popise, te iz nje dobiti izvatke, odnosno ispise i prijepise.

Digitalizacija zemljišnih knjiga omogućuje korisnicima interneta da uvid u stanje zemljišne knjige obave iz svog ureda ili doma, na web stranicama Ministarstva pravosuđa. Pri pregledu stanja zemljišne knjige na internetskim stranicama treba obratiti pažnju na natpis uloška u dijelu označenom slovom A. Ako se iznad slova A nalazi tekst „z.k. uložak je verificiran“, to je znak da se zemljišna knjiga za sve čestice koje se nalaze u tom ulošku vodi isključivo u elektroničkom obliku. Taj podatak vidljiv je na stranici www.pravosudje.hr ili na www.uredjenazemlja.hr.

Ako u ulošku iznad slova A stoji tekst „z.k. uložak je u prijepisu“, to znači da se radi o ulošku koji je prepisan, ali nije potpuno provjerena točnost prijepisa. Za takav uložak stanje treba obavezno provjeriti u zemljišnoknjižnom odjelu - moguće je da prijepis uloška nije dovršen, ili da se dogodila kakva greška u pisanju ili samom prijepisu.

Za sada izvadak s interneta može vam poslužiti samo za informaciju i to nije isprava na temelju koje možete zaključiti bilo kakav pravni posao.

Izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka sa svojstvom javne isprave moguće je:
- U bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda, neovisno o tome nalazi li se tražena nekretnina u nadležnosti suda koji izdaje izvadak ili u nadležnosti nekog drugog suda.
• putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani,
• i od strane javnih bilježnika i odvjetnika.
Za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka od strane javnih bilježnika i odvjetnika te putem sustava e-Građani, plaća se sudska pristojba sukladno Zakonu o sudskim pristojbama i Zakonu o zemljišnim knjigama, uvećana za 2.2 posto naknade za platni promet.

Za izvatke izdane i ovjerene od strane javnog bilježnika ili odvjetnika plaća se dodatna naknada u iznosu od 20,00 kuna po izvatku.

Pojedini građani i pravne osobe koje imaju pravo na oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka, korištenje tog prava za sada mogu ostvarivati podnošenjem zahtjeva u zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda.

Preko info telefona Nacionalnog programa sređivanje zemljišnih knjiga i katastra "UREĐENA ZEMLJA" možete doći do informacija:
• o tome kako pretraživati podatke zemljišnih knjiga na internetu
• o statusu predmeta (što je također vidljivo na internetu)
• o radnim vremenima i kontakt-informacijama zemljišnoknjižnih odjela diljem RH
• o ostalim servisnim informacijama (potrebni dokumenti za predavanje prijedloga, tarife i sl.)
INFO TELEFON: 062 72 72 73