Glavni izbornik
Naslovnica
Obavijesti
Odluka - obvezno korištenje maski za lice svim zaposlenicima suda i strankama
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Zaprešiću
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Jastrebarskom
Odluka - održavanje ročišta - lipanj 2020.
Odluka - rad pisarnica u sjedištu suda
Odluka - preventivne mjere
Obavijesti Kaznenog odjela
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela Nova - Zona II
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
Oglas - ispravni postupak k.o. Kupljenovo Novo
Obnove zemljišne knjige
k.o. Stupnik (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
k.o. Hruševec Kupljenski – u tijeku
Natječaji i oglasi
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-1037/19-47, 12.3.20.)
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma - adm. ref - zapisničar (7Su-993/19, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-993/19-59, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik - 2 izvršitelja (7Su-993/19-58, 12.3.20.)
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Priopćenja
Mirenje
Javna nabava
Javna dražba
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave UPPGH-8/20 od 13. srpnja 2020.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Pozivi (10. 2. 2020.)
Financijski plan
Poveznice
Arhiva
Pravilnik o pravu na pristup informacijama

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
URED PREDSJEDNIKA SUDA


Broj: 26 Su-121/2015
Zagreb, 20. svibnja 2015.


Na temelju članka 30. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13 i 33/15) i članka 6. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave donosi


PRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 
Opće odredbe


Članak 1.

 
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti pod kojima se ovlaštenicima prava na pristup informacijama omogućava ostvarivanje tog prava, način na koji se isto ostvaruje, ograničenje prava na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija.
Informacije iz članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama o radu Općinskog suda u Novom Zagrebu, uključujući i podatke o aktivnostima, objavljuju se na internetskim stranicama i u priopćenjima za javnost, a kao izvješća dostavljaju se nadležnim tijelima koji ih objavljuju na način dostupan javnosti.


Članak 2.

 
Godišnjim rasporedom poslova Općinskog suda u Novom Zagrebu određuje se glasnogovornik suda i službenik za informiranje.
Glasnogovornik suda je sudac kojeg odredi predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova. Glasnogovornik daje obavijesti o radu suda u vidu priopćenja za javnost u skladu sa Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom i Zakonom o pravu na pristup informacijama.
Službenik za informiranje pomaže glasnogovorniku suda pri:
- obavljanju poslova redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju suda, rješavanju pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
- unapređenju načina obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad i unutarnji ustroj Općinskog suda u Novom Zagrebu,
- osiguranju neophodne pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava koja su utvrđena Zakonom o pravu na pristup informacijama.
Službenik za informiranje za svoj rad odgovara glasnogovorniku suda i predsjedniku suda.


Upisnik


Članak 3.

 
U Općinskom sudu u Novom Zagrebu ustrojen je Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kojeg vodi glasnogovornik suda u skladu s odredbama Sudskog poslovnika („Narodne novine“, broj 37/14, 8/15 i 35/15) i Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama („Narodne novine“, broj 83/14).


Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

 
Članak 4.

 
Općinski sud u Novom Zagrebu osigurava korisniku prava na pristup informacijama koji je podnio zahtjev davanje informacije na jedan od sljedećih načina: neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju i na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će mu se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.
Zahtjev
Članak 5.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem zahtjeva:
-u pisanom obliku
- poštom na adresu: Općinski sud u Novom Zagrebu, Turinina 3,
10 020 Novi Zagreb, glasnogovornik suda,
- elektroničkom poštom: ivan.klapsic@osnzg.pravosudje.hr,
- putem fax uređaja: 385 1 235 6881
- telefonskim putem: 385 1 235 6842.

Pisani zahtjev korisnika mora sadržavati: naziv i sjedište suda kojem se zahtjev podnosi, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije i razloge zbog kojih korisnik traži pravo na pristup informaciji a iz kojih proizlazi vjerojatnost njegova pravnog interesa (članak 150. stavak 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ , broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14) i članak 183. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14)).

 

Rokovi


Članak 6.


Glasnogovornik suda odlučit će o podnesenom zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva bez odgode će se pozvati podnositelj zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak.
Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog zahtjeva se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, glasnogovornik suda će isti odbaciti rješenjem.
Ustupanje zahtjeva
Članak 7.
Ako Općinski sud u Novom Zagrebu ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje ju posjeduje, bez odgode će, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tom tijelu, o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.
Ako Općinski sud u Novom Zagrebu zaprimi zahtjev za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, a nije njezin vlasnik, bez odgode će, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev vlasniku informacije, o čemu će obavijestiti podnositelja.
Ako Općinski sud u Novom Zagrebu zaprimi zahtjev za pristup međunarodnoj informaciji, bez odgode će, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti isti vlasniku informacije, o čemu će obavijestiti podnositelja. Iznimno, Općinski sud u Novom Zagrebu postupit će po zaprimljenom zahtjevu za pristup međunarodnoj informaciji, ako je iz same informacije nedvojbeno vidljivo da je ona namijenjena neposrednoj objavi.
Produženje rokova
Članak 8.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji:

a) ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta suda,
b) ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
c) ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije,
d) ako je nužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama.
O produženju rokova Općinski sud u Novom Zagrebu će bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog koji je taj rok produžen.
Odlučivanje o zahtjevu korisnika
Članak 9.
Općinski sud u Novom Zagrebu odlučuje o zahtjevu korisnika za pristup informacijama na način kako je to propisano odredbama članka 23. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Ograničenja prava na pristup informacijama
Članak 10.
Sukladno odredbi članka 1. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama odredbe toga Zakona ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.
Pravo na pristup informacijama može se ograničiti i iz drugih razloga nabrojenih u članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama temeljem odredbi Zakona o tajnosti podataka (“Narodne novine“, broj 79/07 i 86/12), Zakona o zaštiti tajnosti podatka („Narodne novine“, broj 108/96, 79/07)), Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13 i 33/15) kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom ili drugim propisom.
Glasnogovornik suda može temeljem odredbe članka 6. stavka 5. Zakona o medijima ("Narodne novine" , broj 59/04, 84/11 i 81/13) uskratiti davanje informacije kada su tražene informacije radi zaštite javnog interesa na propisan način određene kao državna ili vojna tajna, ili kada bi objavljivanje predstavljalo povredu tajnosti osobnih podataka sukladno zakonu, osim ako se njihovom objavom može spriječiti izvršenje težega kaznenog djela ili spriječiti neposredna opasnost za život ljudi i njihovu imovinu.
Odredbom članak 130. Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 28/13 i 33/15) je propisano da su suci, suci porotnici, sudski službenici i namještenici, stalni sudski tumači, vještaci i procjenitelji dužni za sebe zadržati sve što su u obnašanju sudačke dužnosti, odnosno obavljanju drugih poslova doznali o strankama i njihovim pravima, obvezama i pravnim interesima te čuvati tajnost svih podataka koji tijekom sudskog postupka nisu bili predmet javne rasprave.
Odredbom članka 307. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ , broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14) je propisano da vijeće može isključiti javnost za cijelu glavnu raspravu ili jedan njezin dio ako to zahtijevaju interesi morala, javnog reda ili državne sigurnosti ili radi čuvanja vojne, službene ili poslovne tajne, odnosno radi zaštite privatnog života stranaka, te kada se mjerama za održavanje reda predviđenim Zakonom o parničnom postupku ne bi moglo osigurati nesmetano održavanje rasprave.
Odredbom članka 388. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14) je propisano da će vijeće isključiti javnost za cijelu raspravu ili njezin dio radi zaštite osobe mlađe od osamnaest godina i na zahtjev žrtve tijekom njezina ispitivanja kao svjedoka te da uvijek nakon ispitivanja stranaka vijeće može isključiti javnost po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranaka ako je to potrebno radi zaštite sigurnosti i obrane RH, zaštite tajne kojoj bi štetila javna rasprava, zaštite javnog reda i mira i zaštite osobnog ili obiteljskog života optuženika, žrtve, oštećenika ili drugog sudionika u postupku.
Odredbom članka 271. stavka 1. Obiteljskog zakona („Narodne novine“, broj 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13 i 5/15) je propisano da je u postupku u kojem se odlučuje o statusnim stvarima javnost isključena.
Odredbom članka 6. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/12, 25/13 i 93/14) je propisano da će se pri provedbi ovrhe i osiguranja paziti na dostojanstvo ovršenika, odnosno protivnika osiguranja te na to da ovrha, odnosno osiguranje za njega budu što manje nepovoljni.
Pristup određenim informacijama ograničen je Sudskim poslovnikom („Narodne novine“ broj 37/14 , 49/14 i 8/15) i to odredbama članka 44. i članka 46. kojima su određeni ovlaštenici koji imaju pravo na pristup određenim informacijama i uvjeti pod kojima to pravo mogu ostvariti, te informacije koje takvi ovlaštenici mogu tražiti, kao i članka 164. i 165. Sudskog poslovnika kojima se propisuje način i rokovi čuvanja arhivske građe u sudovima.


Dopuna i ispravak informacije

 
Članak 11.


Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Općinski sud u Novom Zagrebu obvezan je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.


Žalba

Članak 12.


Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se može izjaviti i kad se u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja.
Pravo na ponovnu uporabu informacija

 
Članak 13.

 
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, a u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.


Naknada za pristup informacijama

 
Članak 14.


Općinski sud u Novom Zagrebu ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika Općinski sud u Novom Zagrebu dužan je dostaviti način izračuna naknade.
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određena je u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 2/14 i 15/14).
Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa ne zaračunavaju se troškovi koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

 
Članak 15.

 
U dijelu prava na pristup informacijama koje nije uređeno ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.

 
Članak 16.


Ovaj Pravilnik primjenjuje se od dana donošenja.


U Zagrebu 20. svibnja 2015.SUDAC OVLAŠTEN ZA OBAVLJANJE
POSLOVA SUDSKE UPRAVE
Nikola Ramušćak, v.r.