Glavni izbornik
Naslovnica
Obavijesti
Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja
Odluka - održavanje ročišta - lipanj 2020.
Odluka - rad pisarnica u sjedištu suda
Odluka - radno vrijeme pisarnica
Dopunska odluka - radno vrijeme pisarnica
Odluka - preventivne mjere
Odluka - održavanje ročišta
Odluka o ukidanju rada od kuće
Obavijest - radno vrijeme - Stalna služba u Jastrebarskom
Obavijest - Stalna služba u Zaprešiću
VAŽNO - Odluka suda vezana za epidemijsku bolest izazvanu korona virusom (COVID-19)
Obavijesti Kaznenog odjela
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
Oglas - ispravni postupak k.o. Kupljenovo Novo
Obnove zemljišne knjige
k.o. Klinča Sela (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona II) - u tijeku
k.o. Klinča Sela (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
k.o. Hruševec Kupljenski – u tijeku
Natječaji i oglasi
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-1037/19-47, 12.3.20.)
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma - adm. ref - zapisničar (7Su-993/19, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-993/19-59, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik - 2 izvršitelja (7Su-993/19-58, 12.3.20.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja i razgovora - sud. zap. na neodr. - (7Su-1037/19)
Ispravak javnog natječaja (7Su-1037/2019, 21.02.2020.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja - sud. zapisničar (7Su-993/19, 14.2.20.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora za sud. savjetnike (7Su-993/19,14.2.2020.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - viši zk ref. (7Su-969/19-26, 12.02.2020.)
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu - sud. zap. (7 Su-1037/19, 07.02.2020.)
Rješenje o prijmu u drž. službu na odr. vrijeme - adm. ref. -upisničar (7Su-996/19-48, 22.01.2020.)
Oglas i obavijest za prijam u drž. službu -sud.savj., sud. zap.(7 Su-969/2019., 22.01.2020.)
Obavijest o održavanju testiranja i ragovora - viši ZK referent (7Su-969/19-16 ; 20.01.2020)
Obavijest o danu održavanja razgovora - adm. ref. - upisničar (7Su-966/19, 3.1.2020.)
Javni natječaj i obavijest - viši zk referent (7Su-696/19, 13.12.2019.)
Oglas za prijam u drž. službu na odr. vrijeme - adm. referent - upisničar (7Su-966/19-3, 28.11.19.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19-35, 21.11.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19, 30.10.19.)
Javni natječaj i obavijest - adm. referent - sudski zapisničar (7Su-829/19, 16.10.2019.)
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Priopćenja
Priopćenje za javnost - K-418/19
Mirenje
Javna nabava
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave PK-1/20 od 1. lipnja 2020.)
Plan nabave
Javna dražba
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Pozivi (10. 2. 2020.)
Financijski plan
Poveznice
Arhiva
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja i razgovora - sud. zap. na neodr. - (7Su-1037/19)

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
Ured predsjednice suda


Broj: 7 Su-1037/2019-41

Zagreb, 28. veljače 2020.

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog 7. veljače 2020. u Narodnim novinama broj 15/2020,  na web-u Ministarstva uprave i Općinskog suda u Novom Zagrebu i u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Ispravka javnog natječaja koji je objavljen 21. veljače 2020. u Narodnim novinama broj 20/2020, na web-u Ministarstva uprave i Općinskog suda u Novom Zagrebu te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam u državnu službu u Općinski sud u Novom Zagrebu, dva (2) izvršitelja na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, na neodređeno vrijeme, objavljuje

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA TESTIRANJA I RAZGOVORA


Testiranje i razgovor u postupku prijma u državnu službu dva (2) izvršitelja na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, na neodređeno vrijeme, za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete za radno mjesto i čije su prijave potpune, održat će se

9. ožujka  2020., u zgradi Općinskog suda u Novom Zagrebu, Turinina 3, soba 114/polukat s početkom u 9,00 sati.

 

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se provodi sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11., 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske,  61/17, 70/19 i 98/19) i odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17 i 89/19).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere znanja (Sudski poslovnik), sposobnosti i vještina (pisanje po diktatu/prijepis) kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kandidati/kinje kojima je dostavljena pisana obavijest o nepravovremenoj ili neurednoj prijavi odnosno o neispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja nemaju pravo pristupa testiranju.

Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

 

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- razgovarati s ostalim kandidatim/kinjama ili na drugi način remetiti koncentraciju    kandidata/kinja.

 

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši jedno od gore navedenih pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.

 

Smatra se da su kandidati zadovoljili na provedenoj provjeri znanja, ako su na pisanoj provjeri ostvarili najmanje pet (5) bodova te će biti pozvani na provjeru sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na kojeg se primaju (testiranje prijepisa i diktata).

 

Kandidati koji su uspješno prošli pisani test i testiranje rada na računalu pristupaju razgovoru s Komisijom (intervjuu).

 

Razgovor s kandidatima koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja te na provjeri sposobnosti i vještina održat će se 9. ožujka 2020., u prostorijama Općinskog suda u Novom Zagrebu, Turinina 3, soba 114/polukat, nakon provedenog pisanog dijela testiranja.

 

Nakon provedenog testiranja Komisija utvrđuje rang listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

 

Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja  i  razgovoru.  Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu, koje će biti objavljeno na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu i Ministarstva uprave. Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

 

Izabrani kandidat/kinja, pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta uz upozorenje da ako u tom roku ne dostavi uvjerenje, smatrat će se da je odustao od prijma u državnu službu.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje.

 

                                                                                  Komisija za provedbu javnog natječaja