Glavni izbornik
Naslovnica
Obavijesti Kaznenog odjela
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
Oglas - ispravni postupak k.o. Sveta Nedjelja
Oglas - ispravni postupak k.o. Kerestinec
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela (Zona I)
Oglas - ispravni postupak k.o. Kupljenovo Novo
Obnove zemljišne knjige
k.o. Pisarovina I - dovršeno
k.o. Pojatno - dovršeno
k.o. Cvetković - dovršeno
k.o Pisarovina II - dovršeno
k.o. Sveta Nedjelja - dovršeno
k.o. Kerestinec - dovršeno
k.o. Blato - dovršeno
k.o. Klinča Sela (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona II) - u tijeku
k.o. Klinča Sela (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
Natječaji i oglasi
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-1037/19-47, 12.3.20.)
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma - adm. ref - zapisničar (7Su-993/19, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-993/19-59, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik - 2 izvršitelja (7Su-993/19-58, 12.3.20.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja i razgovora - sud. zap. na neodr. - (7Su-1037/19)
Ispravak javnog natječaja (7Su-1037/2019, 21.02.2020.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja - sud. zapisničar (7Su-993/19, 14.2.20.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora za sud. savjetnike (7Su-993/19,14.2.2020.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - viši zk ref. (7Su-969/19-26, 12.02.2020.)
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu - sud. zap. (7 Su-1037/19, 07.02.2020.)
Rješenje o prijmu u drž. službu na odr. vrijeme - adm. ref. -upisničar (7Su-996/19-48, 22.01.2020.)
Oglas i obavijest za prijam u drž. službu -sud.savj., sud. zap.(7 Su-969/2019., 22.01.2020.)
Obavijest o održavanju testiranja i ragovora - viši ZK referent (7Su-969/19-16 ; 20.01.2020)
Obavijest o danu održavanja razgovora - adm. ref. - upisničar (7Su-966/19, 3.1.2020.)
Javni natječaj i obavijest - viši zk referent (7Su-696/19, 13.12.2019.)
Oglas za prijam u drž. službu na odr. vrijeme - adm. referent - upisničar (7Su-966/19-3, 28.11.19.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19-35, 21.11.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19, 30.10.19.)
Javni natječaj i obavijest - adm. referent - sudski zapisničar (7Su-829/19, 16.10.2019.)
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Priopćenja
Priopćenje za javnost - K-418/19
Mirenje
Javna nabava
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave SP-11/20 od 17. veljače 2020.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Pozivi (10. 2. 2020.)
Financijski plan
Poveznice
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu - sud. zap. (7 Su-1037/19, 07.02.2020.)

                            

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Zagreb, Turinina 3

Ured predsjednika

 

 

Broj: 7 Su-1037/2019-4

Zagreb, 07. veljače 2020.

           

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11., 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske,  61/17, 70/19 i 98/19) članku 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017 i 89/2019), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/20-04/29, URBROJ: 514-04-01-01-01/1-20-03 od 17. siječnja 2020.,Općinski sud u Novom Zagrebu,  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

   za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

 

Pisarnica prijepisa:

 

1.      administrativni referent – sudski zapisničar – 2 izvršitelja

 

Stručni uvjeti:

-          srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske struke odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola,

-          najmanje jedna (1) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima,

-          položen državni ispit I razine.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu njegovog polaganja u roku od 6 mjeseci po isteku probnog rada. 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje (administrativni referent – sudski zapisničar Su-1037/2019).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

·         životopis,

·         dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

·         preslika svjedodožbe

·         dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja);
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i dr.);

·         preslik uvjerenja o položenome državnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispitu isprave o položenom državnom ispitu (ukoliko ga je kandidat/kinja položio)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Novom Zagrebu, Turinina 3, 10020 Zagreb, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar Su-1037/2019."

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92,57/92. 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01,103/03,148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nisu dužni dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/ .

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/ i web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

                                                                                                                     


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Ured predsjednika suda

Broj: 7 Su-1037/19 -6
Zagreb, 7. veljače 2020.

OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

 

Općinskog suda u Novom Zagrebu posl.br. 7 Su-1037 /2019-5 od 07. veljače 2020. godine, sukladno čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017 i 89/2019) obavještavaju se kandidati o opisu poslova i podacima o plaći za radno mjesto:

 - administrativni referent –sudski zapisničar– 2 izvršitelj

 

OPIS POSLOVA

 

Piše po diktatu, vrši prijepis, izrađuje jednostavnije dopise, poziva stranke na ročišta, tehnički dorađuje spise, te obavlja i druge odgovarajuće poslove.
PODACI O PLAĆI

 

Čl. 9. st. 1., Opći i administrativni poslovi, točka 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15,100/15, 71/18 i 73/19) koja je objavljena na www.nn.hr.

 

 

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE

 

- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj: („Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19) - www.nn.hr

 

 


NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.

 

Za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara provodi se i testiranje vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisanje po diktatu/ prijepis).

 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.

 

Smatra se da su kandidati zadovoljili na provedenoj provjeri znanja, ako su na pisanoj provjeri znanja ostvarili najmanje pet (5) bodova te će biti pozvani na provjeru sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na kojeg se primaju (testiranje prijepisa i diktata).

Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju prijepisa i diktata ako su ostvarili najmanje 5 bodova.

 

Deset kandidata koji su uspješno prošli pisani test i testiranje rada na računalu te ostvarili ukupno najviše bodova, pristupaju razgovoru s Komisijom za provedbu javnog natječaja.


Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.


VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA BITI ĆE OBJAVLJENI NAKNADNO NA WEB STRANICI OPĆINSKOG SUDA U NOVOM ZAGREBU.

 

Općinski sud u Novom Zagrebu