Glavni izbornik
Naslovnica
Obavijesti Kaznenog odjela
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
Oglas - ispravni postupak k.o. Sveta Nedjelja
Oglas - ispravni postupak k.o. Kerestinec
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela (Zona I)
Oglas - ispravni postupak k.o. Kupljenovo Novo
Obnove zemljišne knjige
k.o. Pisarovina I - dovršeno
k.o. Pojatno - dovršeno
k.o. Cvetković - dovršeno
k.o Pisarovina II - dovršeno
k.o. Sveta Nedjelja - dovršeno
k.o. Kerestinec - dovršeno
k.o. Blato - dovršeno
k.o. Klinča Sela (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona II) - u tijeku
k.o. Klinča Sela (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
Natječaji i oglasi
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-1037/19-47, 12.3.20.)
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma - adm. ref - zapisničar (7Su-993/19, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-993/19-59, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik - 2 izvršitelja (7Su-993/19-58, 12.3.20.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja i razgovora - sud. zap. na neodr. - (7Su-1037/19)
Ispravak javnog natječaja (7Su-1037/2019, 21.02.2020.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja - sud. zapisničar (7Su-993/19, 14.2.20.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora za sud. savjetnike (7Su-993/19,14.2.2020.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - viši zk ref. (7Su-969/19-26, 12.02.2020.)
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu - sud. zap. (7 Su-1037/19, 07.02.2020.)
Rješenje o prijmu u drž. službu na odr. vrijeme - adm. ref. -upisničar (7Su-996/19-48, 22.01.2020.)
Oglas i obavijest za prijam u drž. službu -sud.savj., sud. zap.(7 Su-969/2019., 22.01.2020.)
Obavijest o održavanju testiranja i ragovora - viši ZK referent (7Su-969/19-16 ; 20.01.2020)
Obavijest o danu održavanja razgovora - adm. ref. - upisničar (7Su-966/19, 3.1.2020.)
Javni natječaj i obavijest - viši zk referent (7Su-696/19, 13.12.2019.)
Oglas za prijam u drž. službu na odr. vrijeme - adm. referent - upisničar (7Su-966/19-3, 28.11.19.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19-35, 21.11.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19, 30.10.19.)
Javni natječaj i obavijest - adm. referent - sudski zapisničar (7Su-829/19, 16.10.2019.)
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Priopćenja
Priopćenje za javnost - K-418/19
Mirenje
Javna nabava
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave SP-11/20 od 17. veljače 2020.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Pozivi (10. 2. 2020.)
Financijski plan
Poveznice
Obavijest o održavanju testiranja i ragovora - viši ZK referent (7Su-969/19-16 ; 20.01.2020)

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Ured predsjednika suda

 

Broj: 7 Su-969/2019-16

Zagreb, 16. siječnja 2020.

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog 20. prosinca 2019. u Narodnim novinama broj 77/19, na web stranici Ministarstva uprave i Općinskog suda u Novom Zagrebu te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, za prijam u državnu službu u Općinski sud u Novom Zagrebu,  jednog (1) izvršitelja na radno mjesto viši zemljišnoknjižni referent, na neodređeno vrijeme, objavljuje

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA TESTIRANJA I RAZGOVORA

 

Testiranje i razgovor u postupku prijma u državnu službu jednog (1) izvršitelja na radno mjesto viši zemljišnoknjižni referent, na neodređeno vrijeme, za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete za radno mjesto i čije su prijave potpune, održat će se

27.  siječnja 2020., u zgradi Općinskog suda u Novom Zagrebu, Turinina 3, soba 114/polukat s početkom u 9,00 sati.

 

Sadržaj i način testiranja:

 

Testiranje se provodi sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11., 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske,  61/17, 70/19 i 98/19) i odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17 i 89/19).

 

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kandidati/kinje kojima je dostavljena pisana obavijest o nepravovremenoj ili neurednoj prijavi odnosno o neispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja nemaju pravo pristupa testiranju.

Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

 

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- razgovarati s ostalim kandidatim/kinjama ili na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

 

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši jedno od gore navedenih pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.

 

Nakon provedenog testiranja Komisija utvrđuje rang listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina.

 

Smatra se da su na testiranju zadovoljili kandidati/kinje koji su na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti ostvarili najmanje 5 bodova te oni pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju).

 

Razgovor s kandidatima koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja održat će se 27. siječnja 2020., u prostorijama Općinskog suda u Novom Zagrebu, Turinina 3, soba 114/polukat, nakon provedenog pisanog testiranja.

 

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

 

Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru. Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu, koje će biti objavljeno na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu i Ministarstva uprave. Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

 

Izabrani kandidat/kinja, pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta uz upozorenje da ako u tom roku ne dostavi uvjerenje, smatrat će se da je odustao od prijma u državnu službu.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje.

 

Komisija za provedbu javnog natječaja