Glavni izbornik
Naslovnica
Obavijesti
Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja
Odluka - održavanje ročišta - lipanj 2020.
Odluka - rad pisarnica u sjedištu suda
Odluka - radno vrijeme pisarnica
Dopunska odluka - radno vrijeme pisarnica
Odluka - preventivne mjere
Odluka - održavanje ročišta
Odluka o ukidanju rada od kuće
Obavijest - radno vrijeme - Stalna služba u Jastrebarskom
Obavijest - Stalna služba u Zaprešiću
VAŽNO - Odluka suda vezana za epidemijsku bolest izazvanu korona virusom (COVID-19)
Obavijesti Kaznenog odjela
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
Oglas - ispravni postupak k.o. Kupljenovo Novo
Obnove zemljišne knjige
k.o. Klinča Sela (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona II) - u tijeku
k.o. Klinča Sela (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
k.o. Hruševec Kupljenski – u tijeku
Natječaji i oglasi
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-1037/19-47, 12.3.20.)
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma - adm. ref - zapisničar (7Su-993/19, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-993/19-59, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik - 2 izvršitelja (7Su-993/19-58, 12.3.20.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja i razgovora - sud. zap. na neodr. - (7Su-1037/19)
Ispravak javnog natječaja (7Su-1037/2019, 21.02.2020.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja - sud. zapisničar (7Su-993/19, 14.2.20.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora za sud. savjetnike (7Su-993/19,14.2.2020.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - viši zk ref. (7Su-969/19-26, 12.02.2020.)
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu - sud. zap. (7 Su-1037/19, 07.02.2020.)
Rješenje o prijmu u drž. službu na odr. vrijeme - adm. ref. -upisničar (7Su-996/19-48, 22.01.2020.)
Oglas i obavijest za prijam u drž. službu -sud.savj., sud. zap.(7 Su-969/2019., 22.01.2020.)
Obavijest o održavanju testiranja i ragovora - viši ZK referent (7Su-969/19-16 ; 20.01.2020)
Obavijest o danu održavanja razgovora - adm. ref. - upisničar (7Su-966/19, 3.1.2020.)
Javni natječaj i obavijest - viši zk referent (7Su-696/19, 13.12.2019.)
Oglas za prijam u drž. službu na odr. vrijeme - adm. referent - upisničar (7Su-966/19-3, 28.11.19.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19-35, 21.11.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19, 30.10.19.)
Javni natječaj i obavijest - adm. referent - sudski zapisničar (7Su-829/19, 16.10.2019.)
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Priopćenja
Priopćenje za javnost - K-418/19
Mirenje
Javna nabava
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave PK-1/20 od 1. lipnja 2020.)
Plan nabave
Javna dražba
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Pozivi (10. 2. 2020.)
Financijski plan
Poveznice
Arhiva
Oglas za prijam u drž. službu na odr. vrijeme - adm. referent - upisničar (7Su-966/19-3, 28.11.19.)

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Ured predsjednika suda

Broj: 7 Su-966/2019-3

Zagreb, 28. studenog 2019.

 

            Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/19-04/100502, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 20. studenoga 2019. godine, Općinski sud u Novom Zagrebu raspisuje

 

OGLAS

   za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 

Posebne sudske pisarnice:

          administrativni referent –upisničar– 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne službenice za vrijeme dugotrajnog bolovanja

Stručni uvjeti:

         srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske struke odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola,

         najmanje jedna (1) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima,

         položen državni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

 

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime,  adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje (administrativni referent –upisničar- 7 Su-966/2019).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

         životopis,

         dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

         preslika svjedodžbe,

         dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja);
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i dr.);

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Izabrani kadidati/kinje bit će pozvani/e da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih dokaza smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskog stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Novom Zagrebu, 10010 Zagreb, Turinina 3, s naznakom: "Prijava na oglas – administrativni referent –upisničar- 7 Su-966/2019".

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017 i 98/19), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13,152/14 i 39/18) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju).

 

Kadidat/kinja koji nije pristupio razgovoru više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

 

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/.

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/ u rubrici pod nazivom "Natječaji i oglasi" istovremeno sa objavom Oglasa.

 

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Općinskog suda će obustaviti postupak po ovom Oglasu.

 

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom Rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/ u rubrici "Natječaji i oglasi".  Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja oglasnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

 

Općinski sud u Novom ZagrebuREPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Ured predsjednik suda

Broj: 7 Su-966/2019-4

Zagreb, 28. studenoga 2019.

 

 

OBAVIJEST UZ OGLAS

 

 

Općinskog suda u Novom Zagrebu posl.br. 7 Su-966/2019-3 od 28. studenog 2019. godine za radno mjesto administrativnog referenta-upisničara – 1 (jedan) izvršitelj/ica,

 

Sukladno čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017) obavještavaju se kandidati o

 

OPISU POSLOVA

 

1.         administrativni referent –upisničar– 1 izvršitelj

 

OPIS POSLOVA

 

Vodi upisnike i  pomoćne knjige, osniva spise, vodi evidenciju o kretanju spisa, razvrstava i ulaže podneske, povratnice i dostavnice, te obavlja i druge odgovarajuće poslove upisničara po nalogu voditelja pisarnice ili obavlja poslove zaprimanja pošiljki poštom i neposredno, otprema pošiljke i pakete i obavlja druge poslove na prijemu i otpremi pismena te  druge odgovarajuće poslove

 

 

PODACI O PLAĆI

 

Čl. 9. st. 1., Opći i administrativni poslovi, točka 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15,100/15, 71/18 i 73/19) koja je objavljena na www.nn.hr.

 

 

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

 

Kandidati će se testirati na način da će se obaviti razgovor (intervju) kandidata s Komisijom za provedbu oglasa.

 

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

 

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova. Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu.

 

Vrijeme i mjesto održavanja biti će objavljeno naknadno na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu, najranije 5 dana prije dana održavanja razgovora.

 

 

Općinski sud u Novom Zagrebu