Glavni izbornik
Naslovnica
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Sveta Nedjelja
Oglas - ispravni postupak k.o. Kerestinec
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela (Zona I)
Obnove zemljišne knjige
k.o. Pisarovina I - dovršeno
k.o. Pojatno - dovršeno
k.o. Cvetković - dovršeno
k.o Pisarovina II - dovršeno
k.o. Sveta Nedjelja - dovršeno
k.o. Kerestinec - dovršeno
k.o. Blato - dovršeno
k.o. Klinča Sela (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona I) - u tijeku
k.o. Klinča Sela (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
Natječaji i oglasi
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19, 30.10.19.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. - upisničar (7Su-794/19-56, 17.10.2019.)
Javni natječaj i obavijest - adm. referent - sudski zapisničar (7Su-829/19, 16.10.2019.)
Obavijest o danu održavanja razgovora - adm. ref. upisničar (7Su-794/19, 23.09.2019.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik (7Su-404/19-61 , od 18.09.2019)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. -upisničar (7Su-695/19-68, od 18.9.2019.)
Oglas i obavijest - prijam u drž. službu - adm. ref. - upisničar (7Su-794/19, 12.09.19.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. sudski zapisničar (7Su-481/19-123, 10.9.2019.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - zemljišnoknjižni referent (7Su-481/19-122, 10.9.2019.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. - upisničar (7Su-481/19-121, 10.9.2019.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - upisničar (7Su-695/19, 4.9.19.)
Obavijest vezana uz objavu javnog natječaja u Narodnim novinama 80/19
Obavijest o danu održavanja testiranja - zemljišnoknjižni referent (7Su-481/19, 28.8.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sud. zapisničar (7Su-481/19, 28.8.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja i razgovora - sud. savjetnik (7Su-404/19, 28.8.19.)
Poziv kandidatima za stručno osposobljavanje na strukturirani intervju (7Su-10/19, 28.8.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja i razgovora- adm. ref. - upisničar (7Su-481/19, 27.8.19)
Javni natječaj i obavijest - prijam u drž. službu - sud. upisničar (7Su-695/19, od 21.8.19)
Javni natječaj i obavijest - prijem u drž. službu - više izvršitelja (7Su-481/19, 14.8.2019.)
Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (10Su-10/19, 14.8.19.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. sudski zapisničar (7Su-432/19-51, 19.7.2019.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. sudski zapisničar (7Su-432/19-50, 19.7.2019.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik (7Su-404/19-50, 15.7.19)
Javni natječaj i obavijest - prijem u drž. službu - sudski savjetnik (7Su-404/19, 3.7.19.)
Obavijest o danu održavanja test. i intervjua-adm. ref. sud. zapisničar (7Su-432/19-41, od 1.7.19)
Obavijest o danu održavanja testiranja i razgovora-sud. savjetnik (7Su-404/19-24, 1.7.19)
Obavijest o danu održavanja intervjua za stručno osposobljavanje (7Su-10/19-36 od 1.7.19)
Rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme-upisničar (7Su-311/19-101, 14.06.19)
Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (10Su-10/19, 10.6.19.)
Odluku o obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu - (7Su-225-2019-60, 4.6.19)
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu na neodr. vrijeme-sud. zapisničar(7Su-432/19)
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu na neodr. vrijeme - sud. savjetnik (7 Su-404/19)
PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - 2019. GOD.
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Mirenje
Javna nabava
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave SP-11/19 od 21. listopada 2019.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Poveznice
Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (10Su-10/19, 14.8.19.)

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Turinina 3

Ured predsjednice suda

 

Broj: 10 Su-10/2019-43

Zagreb, 12. kolovoza 2019.

 

Na temelju čl. 61.a. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13, 1/15, 138/15 i 61/17), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine br. 100/11), Zakonu o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12, 120/12 i 16/17) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sud u Novom Zagrebu za 2019. godinu broj 10 Su-10/2019-14 od 12. travnja 2019., Općinski sud u Novom Zagrebu objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Općinski sud u Novom Zagrebu

 

 

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci za radno mjesto:

 

1. administrativni referent – upisničar, ukupno 1 polaznik

 

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 1:

- SSS upravne, birotehničke, ekonomske struke odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke

 

 

            Osobe trebaju ispunjavati i opće uvjete iz čl. 4. st.1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom čl. 49. st. 1. Zakona o državnim službenicima.

 

            Pored navedenih uvjeta, osobe trebaju ispunjavati i uvjet iz članka 2. stavak 1.  Zakona o poticanju zapošljavanja:

- da je nezaposlena osoba bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja,

- da je do navršenih 30 godina života,

- da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kao nezaposlena osoba najmanje 30 dana,

- da nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

 

            Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Općinskom sudu u Novom Zagrebu, Turinina 3, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

 

            Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

            Popis prijavljenih osoba Općinski sud u Novom Zagrebu, dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

 

            Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz strukturirani intervju.

 

            O terminima i mjestu održavanja strukturiranog intervjua osobe će biti obaviještene putem e-mail ili telefona.

 

            Odluku o izboru donosi predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu.

 

            Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

 

            S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

            Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 

            Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita, a troškove polaganja istog snosi Općinski sud u Novom Zagrebu.

 

            U prijavi za Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti e-mail adresu), redni broj i naziv radnog mjesta, mjesto rada na koje se prijavljuje te sve tražene priloge.

 

            Uz prijavu je obvezno dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. životopis (vlastoručno potpisan)

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome)

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

4. dokaz da nemaju više od jedne godine odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale (elektronski zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

            Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

            Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Općinski sud u Novom Zagrebu, Turinina 3, 10020 Zagrebu, s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje- 1. administrativni referent – upisničar“.

 

            Ovaj Javni poziv objavit će se na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web-stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu (http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/).

 

Predsjednica suda
Ivana Mašić