Glavni izbornik
Naslovnica
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Sveta Nedjelja
Oglas - ispravni postupak k.o. Kerestinec
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela (Zona I)
Obnove zemljišne knjige
k.o. Pisarovina I - dovršeno
k.o. Pojatno - dovršeno
k.o. Cvetković - dovršeno
k.o Pisarovina II - dovršeno
k.o. Sveta Nedjelja - dovršeno
k.o. Kerestinec - dovršeno
k.o. Blato - dovršeno
k.o. Klinča Sela (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona I) - u tijeku
k.o. Klinča Sela (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
Natječaji i oglasi
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19, 30.10.19.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. - upisničar (7Su-794/19-56, 17.10.2019.)
Javni natječaj i obavijest - adm. referent - sudski zapisničar (7Su-829/19, 16.10.2019.)
Obavijest o danu održavanja razgovora - adm. ref. upisničar (7Su-794/19, 23.09.2019.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik (7Su-404/19-61 , od 18.09.2019)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. -upisničar (7Su-695/19-68, od 18.9.2019.)
Oglas i obavijest - prijam u drž. službu - adm. ref. - upisničar (7Su-794/19, 12.09.19.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. sudski zapisničar (7Su-481/19-123, 10.9.2019.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - zemljišnoknjižni referent (7Su-481/19-122, 10.9.2019.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. - upisničar (7Su-481/19-121, 10.9.2019.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - upisničar (7Su-695/19, 4.9.19.)
Obavijest vezana uz objavu javnog natječaja u Narodnim novinama 80/19
Obavijest o danu održavanja testiranja - zemljišnoknjižni referent (7Su-481/19, 28.8.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sud. zapisničar (7Su-481/19, 28.8.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja i razgovora - sud. savjetnik (7Su-404/19, 28.8.19.)
Poziv kandidatima za stručno osposobljavanje na strukturirani intervju (7Su-10/19, 28.8.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja i razgovora- adm. ref. - upisničar (7Su-481/19, 27.8.19)
Javni natječaj i obavijest - prijam u drž. službu - sud. upisničar (7Su-695/19, od 21.8.19)
Javni natječaj i obavijest - prijem u drž. službu - više izvršitelja (7Su-481/19, 14.8.2019.)
Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (10Su-10/19, 14.8.19.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. sudski zapisničar (7Su-432/19-51, 19.7.2019.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. sudski zapisničar (7Su-432/19-50, 19.7.2019.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik (7Su-404/19-50, 15.7.19)
Javni natječaj i obavijest - prijem u drž. službu - sudski savjetnik (7Su-404/19, 3.7.19.)
Obavijest o danu održavanja test. i intervjua-adm. ref. sud. zapisničar (7Su-432/19-41, od 1.7.19)
Obavijest o danu održavanja testiranja i razgovora-sud. savjetnik (7Su-404/19-24, 1.7.19)
Obavijest o danu održavanja intervjua za stručno osposobljavanje (7Su-10/19-36 od 1.7.19)
Rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme-upisničar (7Su-311/19-101, 14.06.19)
Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (10Su-10/19, 10.6.19.)
Odluku o obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu - (7Su-225-2019-60, 4.6.19)
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu na neodr. vrijeme-sud. zapisničar(7Su-432/19)
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu na neodr. vrijeme - sud. savjetnik (7 Su-404/19)
PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - 2019. GOD.
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Mirenje
Javna nabava
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave SP-11/19 od 21. listopada 2019.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Poveznice
Javni natječaj i obavijest - prijem u drž. službu - sudski savjetnik (7Su-404/19, 3.7.19.)

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Ured predsjednika suda

 

Broj: 7 Su-404/2019-25

Zagreb, 3. srpnja 2019.

 

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), uz odobrenje Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/19-04/277, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02, od 24. travnja 2019., Općinski sud u Novom Zagrebu raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

Sudski odjel


Sudski savjetnik – 1 (jedan) izvršitelj/ica

  

Stručni uvjeti:

- diplomski sveučilišni studij prava (VSS),

- položen pravosudni ispit.


Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.


U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.


Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.


Službenici se primaju u državnu službu uz  probni rad od 3 mjeseca.


U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.


Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- preslika diplome,

- preslika uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu,

 - dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja);

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i dr.);


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ neposredno ili poštom na adresu, Općinski sud u Novom Zagrebu, 10010 Zagreb, Turinina 3, s naznakom "Prijava na javni natječaj za radno mjesto sudski savjetnik – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme".


Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.


Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.


Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13,152/14 i 39/18) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.


Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.


Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu.


Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.


Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.


Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu: http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/ istovremeno sa objavom javnog natječaja.


Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/.


Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.


O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom Rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/.


Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.


Općinski sud u Novom Zagrebu

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Ured predsjednika suda


Broj: 7 Su-404/2019-26

Zagreb, 3. srpnja 2019.


OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

 

Općinskog suda u Novom Zagrebu posl.br. 7 Su-404/2019-5 od 3. srpnja 2019. godine za radno mjesto sudskog savjetnika – 1 (jedan) izvršitelj/ica,


Sukladno čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017) obavještavaju se kandidati o 


OPISU POSLOVA


Sudski savjetnik:

 

Sudski savjetnici sudjeluju u suđenju i ovlašteni su samostalno provoditi određene sudske postupke, ocjenjivati dokaze i utvrđivati činjenice. Na temelju tako provedenog postupka sudski savjetnik podnosi sucu, kojeg na to ovlasti predsjednik suda, nacrt na temelju kojeg sudac donosi odluku. Po ovlaštenju suca sudski savjetnik objavljuje tako donesenu odluku.

Sudski savjetnici ovlašteni su na postupanje i donošenje odluka u pojedinim postupcima kada je to propisano posebnim zakonima.

Sudski savjetnik obavlja poslove sudske uprave po nalogu i uputama predsjednika suda.

Za svoj rad na poslovima sudske uprave neposredno je odgovoran predsjedniku odjela odnosno predsjedniku suda.

 

PODACIMA O PLAĆI


Čl. 9. st. 1. podstavak d., radna mjesta I. vrste, točka 9. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18) koja je objavljena na
www.nn.hr.

 

PRAVNIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE

 

- Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) - www.nn.hr

- Ovršni zakon (Narodne novine broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) - www.nn.hr

- Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01,100/04, 107/07,152/08,126/10,55/13,60/13 i 108/17) - www.nn.hr

 


NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

 

1. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pismeni test

2. Razgovor (intervju) kandidata s Komisijom za provedbu javnog natječaja koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja.

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Na razgovor (intervju) pozvat će se 10 kandidata koji su ostvarili ukupno najviše bodova.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvati će se na intervju.
Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.


VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA BITI ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO NA WEB STRANICI OPĆINSKOG SUDA U NOVOM ZAGREBU.

 

Općinski sud u Novom Zagrebu