Glavni izbornik
Naslovnica
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Sveta Nedjelja
Oglas - ispravni postupak k.o. Kerestinec
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela (Zona I)
Obnove zemljišne knjige
k.o. Pisarovina I - dovršeno
k.o. Pojatno - dovršeno
k.o. Cvetković - dovršeno
k.o Pisarovina II - dovršeno
k.o. Sveta Nedjelja - dovršeno
k.o. Kerestinec - dovršeno
k.o. Blato - dovršeno
k.o. Klinča Sela (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona I) - u tijeku
k.o. Klinča Sela (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
Natječaji i oglasi
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19, 30.10.19.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. - upisničar (7Su-794/19-56, 17.10.2019.)
Javni natječaj i obavijest - adm. referent - sudski zapisničar (7Su-829/19, 16.10.2019.)
Obavijest o danu održavanja razgovora - adm. ref. upisničar (7Su-794/19, 23.09.2019.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik (7Su-404/19-61 , od 18.09.2019)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. -upisničar (7Su-695/19-68, od 18.9.2019.)
Oglas i obavijest - prijam u drž. službu - adm. ref. - upisničar (7Su-794/19, 12.09.19.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. sudski zapisničar (7Su-481/19-123, 10.9.2019.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - zemljišnoknjižni referent (7Su-481/19-122, 10.9.2019.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. - upisničar (7Su-481/19-121, 10.9.2019.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - upisničar (7Su-695/19, 4.9.19.)
Obavijest vezana uz objavu javnog natječaja u Narodnim novinama 80/19
Obavijest o danu održavanja testiranja - zemljišnoknjižni referent (7Su-481/19, 28.8.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sud. zapisničar (7Su-481/19, 28.8.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja i razgovora - sud. savjetnik (7Su-404/19, 28.8.19.)
Poziv kandidatima za stručno osposobljavanje na strukturirani intervju (7Su-10/19, 28.8.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja i razgovora- adm. ref. - upisničar (7Su-481/19, 27.8.19)
Javni natječaj i obavijest - prijam u drž. službu - sud. upisničar (7Su-695/19, od 21.8.19)
Javni natječaj i obavijest - prijem u drž. službu - više izvršitelja (7Su-481/19, 14.8.2019.)
Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (10Su-10/19, 14.8.19.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. sudski zapisničar (7Su-432/19-51, 19.7.2019.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. sudski zapisničar (7Su-432/19-50, 19.7.2019.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik (7Su-404/19-50, 15.7.19)
Javni natječaj i obavijest - prijem u drž. službu - sudski savjetnik (7Su-404/19, 3.7.19.)
Obavijest o danu održavanja test. i intervjua-adm. ref. sud. zapisničar (7Su-432/19-41, od 1.7.19)
Obavijest o danu održavanja testiranja i razgovora-sud. savjetnik (7Su-404/19-24, 1.7.19)
Obavijest o danu održavanja intervjua za stručno osposobljavanje (7Su-10/19-36 od 1.7.19)
Rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme-upisničar (7Su-311/19-101, 14.06.19)
Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (10Su-10/19, 10.6.19.)
Odluku o obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu - (7Su-225-2019-60, 4.6.19)
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu na neodr. vrijeme-sud. zapisničar(7Su-432/19)
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu na neodr. vrijeme - sud. savjetnik (7 Su-404/19)
PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - 2019. GOD.
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Mirenje
Javna nabava
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave SP-11/19 od 21. listopada 2019.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Poveznice
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu na neodr. vrijeme-sud. zapisničar(7Su-432/19)
REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Ured predsjednika suda

Broj: 7 Su-432/2019-7
Zagreb, 29. svibnja 2019.

Na temelju čl. 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/18 i 61/17), članka 2.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine“, broj 78/17), uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/19-04/326, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02 od 30. travnja 2019. i KLASA: 119-02/19-04/334, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02 od 2. svibnja 2019. godine, Općinski sud u Novom Zagrebu raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ

   za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


Općinski sud u Novom Zagrebu, sjedište suda

1.      administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ica


Stručni uvjeti:

 

- srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske struke odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke

- najmanje jedna (1) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

 

Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Jastrebarskom

2.      administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 

- srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske struke odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke

- najmanje jedna (1) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Kandidati u prijavi moraju navesti redni broj, naziv radnog mjesta i mjesto rada na koje se prijavljuju (1. administrativni referent – sudski zapisničar u sjedištu suda ili 2. administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Jastrebarskom).

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime,  adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:

·         životopis,

·         dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

·         preslika svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,

·         dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja);
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i dr.);

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Novom Zagrebu, 10010 Zagreb, Turinina 3, s naznakom: "Prijava na javni natječaj" – uz obaveznu naznaku mjesta rada na koji se prijavljuje.

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13,152/14 i 39/18) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bi će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješanja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica suda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata iz područja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta  (Sudski poslovnik, diktat i prijepis - pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima  (intervju).

 

Kandidat/kinja koji nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/, istovremeno s objavom javnog natječaja.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/.

 

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom Rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/osnzg/.

 

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

 

 

 

 Općinski sud u Novom Zagrebu


 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Ured predsjednika suda

Broj: 7 Su-432/2019-8
Zagreb, 29. svibnja 2019.

OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

 

 

Općinskog suda u Novom Zagrebu posl.br. 7 Su-432/2019-7. od 24. svibnja 2019. godine za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara – 2 (dva) izvršitelja/ice.

 

Sukladno čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017) obavještavaju se kandidati o

 

OPISU POSLOVA

 

Administrativni referent – sudski zapisničar- obavlja poslove sudskog zapisničara u referadi. Piše presude, rješenja, zaključke i druge sudske odluke te dopise po diktatu voditelja referade (suca ili sudskog zapisničara). Razvrstava poštu (podneske, vraćene dostave i dostavnice) po vrsti upisnika, piše pozive za rasprave i druga ročišta, piše zapisnike i službene bilješke o poduzetim sudskim radnjama. Upisuje podneske i druga pismena koja se odnose na isti sudski spis u popis pismena i označava ih dok se sudski spis nalazi u referadi. Organizira prijem stranaka, punomoćnika stranaka i drugih sudionika u postupku u referadi. Skrbi o zakonskim i sudskim rokovima u sudskim predmetima. Zaprima i prosljeđuje telefonske pozive namijenjene voditelju referade. Postupa po naredbama voditelja referade izdane sudskom zapisničaru. Obavlja druge poslove po nalogu i uputama voditelja referade i voditelja pisarnice prijepisa.


Za svoj rad neposredno je odgovoran voditelju referade u čiju je referadu raspoređen u rad i voditelju pisarnice prijepisa.

 
 

PODACIMA O PLAĆI

 

Čl. 9. st. 1. podstavak f, radna mjesta III. vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15,100/15 i  71/18) koja je objavljena na www.nn.hr.

 

 

PRAVNIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE

 

- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr


NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

 

1.      pisana provjera poznavanje osnova ustrojstva i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske (Sudski poslovnik)

2.      provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na kojeg se primaju (testiranje rada na računalu - prijepis i diktat)

3.      Razgovor (intervju) kandidata s Komisijom za provedbu javnog natječaja koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, prijepisu i diktatu.

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.

 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.

 

Smatra se da su kandidati zadovoljili na provedenoj provjeri znanja,  ako su na pisanoj provjeri znanja ostvarili najmanje pet (5) bodova te će biti pozvani na provjeru sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na kojeg se primaju (testiranje rada na računalu - prijepis i diktat).

 

Provjera poznavanja rada na računalu obavlja se utvrđivanjem sposobnosti (brzine i točnosti) prijepisa istovjetnog teksta u trajanju od 5 minuta i diktata istovjetnog teksta u trajanju od 3 minute, a rezultat se utvrđuje na osnovi broja ostvarenih prosječnih čistih udaraca u minuti. Broj čistih udaraca u minuti dobije se tako da se od ukupnog broja udaraca u minuti za svaku učinjenu grešku odbije 25 udaraca.

 

Deset kandidata koji su uspješno prošli pisani test i testiranje rada na računalu te ostvarili ukupno najviše bodova, pristupaju razgovoru s komisijom za provedbu javnog natječaja.


Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvati će se na intervju.

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

 

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA BITI ĆE OBJAVLJENI NAKNADNO NA WEB STRANICI OPĆINSKOG SUDA U NOVOM ZAGREBU.

Općinski sud u Novom Zagrebu