Vijest

   REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U KORČULI
Ured predsjednika

Broj: 7 Su-163/15
Korčula, 19. ožujka 2015. god.

Sukladno čl. 45. st. 1. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13 i 1/15) i čl. 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 74/10, 142/11 i 53/12), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske KLASA:119-02/14-04/607, URBROJ: 514-03-01-01-03-14-02 od 22. prosinca 2014. godine, Općinski sud u Korčuli, raspisuje

                                                              J A V N I    N A T J E Č A J

                                     za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

u Općinski sud u Korčuli radi obavljanja poslova radnog mjesta:

                            - administrativni referent - sudski zapisničar - 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili druge odgovarajuće struke
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Na javni natječaj se mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Službenik se prima u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Korčuli, Put Svetog Nikole bb, s naznakom „Javni natječaj za prijam službenika“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis
- preslik diplome ili svjedodžbe
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
- preslik uvjerenja o položenom državnom strčnom ispitu.
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju kod prijema u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07,107/07,65/09, 137/09,147/10, 55/11, 140/12,19/13, 33/13 i 148/13 i 92/14), člankom 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i čl. 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja se poziva na pravo pri zapošljavanju kod prijema u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu za natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 80/10 i 93/11) uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijam u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta Komisija) imenuje predsjednik suda. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, Sudskog poslovnika, Zakona o sudovima te sposobnosti radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj.

Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu (prijepis i pisanje po diktatu).

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr) i na web stranici Općinskog suda u Korčuli http://sudovi.pravosudje.hr/osk i na oglasnoj ploči ovog suda, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidat/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijemu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju na testiranju, predsjednik suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.

                                                                                                          Općinski sud u Korčuli 

________________________________________________________________________