Vijest


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U KORČULI
KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7-Su-1051/2013
U Korčuli, 21. veljače 2014.

                                        OBAVIJEST O TESTIRANJU PO RASPISANOM

                                                    JAVNOM NATJEČAJU

za postupak prijama u državnu službu u Općinski sud u Korčuli i to:

                      1 (jednog) administrativnog referenta – sudskog zapisničara

objavljenom u Narodnim novinama (NN) br. 14/14 od 05. veljače 2014.

         Na temelju odredbe čl. 4. i čl. 9. - 12. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br.74/10, 142/11 i 53/12, dalje Uredba) prijavljeni kandidati za označeno radno mjesto

                                            o b a v j e š t a v a j u s e

        da će se dana 10. ožujka 2014. (ponedjeljak) u prostorijama ovog Suda u ulici Put Sv. Nikole b.b. u Korčuli održati testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

        Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj odnosno interni oglas.

       Testiranje svih kandidata provest će se iz područja poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, Sudskog poslovnika, Zakona o sudovima te sposobnosti radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

        Testiranje će se održati u sobi br. 5 na prvom katu Suda, te se za navedeni dan s početkom u 08,30 sati pozivaju sljedeći kandidati:

1. Sanja Silić Terzić
2. Ivan Bebić
3. Fani Duhović
4. Maja Franulović
5. Melita Petković
6. Anita Dragojević
7. Maja Nadilo

                            IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

          Izvori za osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:
- Ustav Republike Hrvatske (NN br. 41/01, 55/01, 76/10, 85/10).

         Izvori za osnove područja za koje je raspisan javni natječaji:
- Sudski poslovnik (NN br.158/09, 3/11, 34/11, 100/11, 123/11, 138/11, 38/12, 111/12, 39/13, 48/13, 59/13 i 91/13).
- Zakona o sudovima (NN br. 28/13 i 148/13)

                                                     PRAVILA TESTIRANJA

- po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta; kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju;
- pismena provjera znanja za kandidate traje 30 (trideset) minuta;
- za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje 1 – 10 (od jedan do deset) bodova; smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja, odnosno testa sposobnosti i vještine pisanja uz uporabu računala (prijepis zadanog teksta), dobili najmanje 5 (pet) bodova;
- svaki dio pismene provjere znanja iz gore označenih područja sastoji se od 10 (deset) pitanja;
- kandidati će se testirati u odnosu na sposobnosti i vještine pisanja uz uporabu računala, odnosno prijepisu zadanog teksta;
- kandidati mogu pri testiranju ostvariti najviše četrdeset 40 (bodova) i to po 10 (deset) bodova iz svakog dijela pismenog testa (po 1 (jedan) za svako točno odgovoreno pitanje), odnosno testa sposobnosti i vještine pisanja uz uporabu računala te iz razgovora;
- kandidati koji su uspješno položili testove, pismeni test i test sposobnosti i vještine pisanja uz uporabu računala, pristupaju razgovoru s Komisijom, istog dana, a o vremenu provođenja razgovora kandidati će biti obaviješteni neposredno od strane komisije.
- Komisija kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na Sudu,
-za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija nit na drugi način uznemiravati druge kandidate;
-za vrijeme boravka u zgradi Suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba.

                                                                         KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA

                                                                                                Dario Farčić 

 

 

_______________________________________________________________________

 


Broj: 7 Su-1033/13
Korčula, 25. veljače 2014.


          Na temelju članka 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12, 37/13 i 38/13) uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa republike Hrvatske, KLASA: 119-02/14-04/71, URBROJ: 514-03-01-01-03-14-02, od 17. veljače 2014., Općinski sud u Korčuli objavljuje 


                                                                         O G L A S

                                   za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 
                                   na radno mjesto sudskog savjetnika – 1 izvršitelj
                                   radi zamjene odsutnog službenika do 6 (šest) mjeseci


Opis poslova:

     - pomaže sucu u radu
     - samostalno provodi određene sudske postupke
     - ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice
     - izrađuje nacrte sudskih odluka 
     - samostalno ili pod nadzorom odnosno po uputama suca obavlja druge stručne    poslove određene zakonom ili Sudskim poslovnikom

Stručni uvjeti:

     - završen sveučilišni diplomski studij prava
     - položen pravosudni ispit 

       Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima.

      U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

     Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

     Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

     U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona).

     Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

     Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

     - životopis
     - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, putovnice ili vojne iskaznice)
     - preslik diplome
     - preslik uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu
     - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)

     Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

     Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na web stranicama Ministarstva uprave (www.uprava.hr), a prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Korčuli, Put Svetog Nikole bb, s naznakom „Prijava na oglas“.

     Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u oglasu.

     Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

     Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje.

     Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

     Kandidat/kinja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju kod prijema u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07,107/07,65/09, 137/09,147/10, 55/11, 140/12,19/13, 33/13 i 148/13), člankom 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) i čl. 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

     Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo pri zapošljavanju kod prijema u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu za oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

     Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13.) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

     Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 80/10 i 93/11) uz prijavu za oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

     Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijem određena je čl. 144. Zakona o državnim službenicima te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01 – 25/13).

     Sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda u Korčuli http://sudovi.pravosudje.hr/osk i na oglasnoj ploči ovog suda, najmanje pet dana prije testiranja.

     Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

     O rezultatima oglasa kandidat/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijemu u državnu službu izabranog kandidata.

     Ovaj oglas objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr), na internetskoj stranici ovoga suda http://sudovi.pravosudje.hr/osk, na oglasnoj ploči ovoga suda i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


                                                                                                            Predsjednica suda:

                                                                                                              Marija Skokandić 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------