Vijest

  REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U KORČULI 
 KOMISIJA ZA PROVEDBU
  JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7-Su-1051/2013
U Korčuli, 27. siječnja 2015.


                                   OBAVIJEST O TESTIRANJU PO RASPISANOM

                                                      JAVNOM NATJEČAJU

     za postupak prijama u državnu službu u Općinski sud u Korčuli i to: 

1 (jednog) administrativnog referenta – sudskog zapisničara

     objavljenom u Narodnim novinama (NN) br. 14/14 od 05. veljače 2014.

     Na temelju odredbe čl. 4. i čl. 9. - 12. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br.74/10, 142/11 i 53/12, dalje Uredba) prijavljeni kandidati za označeno radno mjesto

                                                   o b a v j e š t a v a j u   s e

     da će se dana 16. veljače 2015. (ponedjeljak) u prostorijama ovog Suda u ulici Put Sv. Nikole b.b. u Korčuli održati ponovno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a nakon što je poništena odluka o prijemu u državnu službu broj: 7-SU-1051/13 od 10. ožujka 2014. godine.

     Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj odnosno interni oglas.

     Testiranje svih kandidata provest će se iz područja poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, Sudskog poslovnika, Zakona o sudovima te sposobnosti radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

     Testiranje će se održati u sobi br. 6 u prizemlju Suda, te se za navedeni dan s početkom u 10,00 sati pozivaju sljedeći kandidati:

     1. Sanja Silić Terzić
     2. Ivan Bebić
     3. Fani Duhović
     4. Maja Franulović
     5. Melita Petković
     6. Anita Dragojević
     7. Maja Nadilo 

                                       IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Izvori za osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:
-Ustav Republike Hrvatske (NN br. 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14).

Izvori za osnove područja za koje je raspisan javni natječaji:
- Sudski poslovnik (NN br. 37/14, 49/14 i 08/15 ).
- Zakona o sudovima (NN br. 28/13)


                                                              PRAVILA TESTIRANJA

     - po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta; kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju;
     - pismena provjera znanja za kandidate traje 30 (trideset) minuta;
     - za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje 1 – 10 (od jedan do deset) bodova; smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja, odnosno testa sposobnosti i vještine pisanja uz uporabu računala (prijepis zadanog teksta), dobili najmanje 5 (pet) bodova;
     - svaki dio pismene provjere znanja iz gore označenih područja sastoji se od 10 (deset) pitanja;
     - kandidati će se testirati u odnosu na sposobnosti i vještine pisanja uz uporabu računala, odnosno prijepisu zadanog teksta;
     - kandidati mogu pri testiranju ostvariti najviše četrdeset 40 (bodova) i to po 10 (deset) bodova iz svakog dijela pismenog testa (po 1 (jedan) za svako točno odgovoreno pitanje), odnosno testa sposobnosti i vještine pisanja uz uporabu računala te iz razgovora;
     - kandidati koji su uspješno položili testove, pismeni test i test sposobnosti i vještine pisanja uz uporabu računala, pristupaju razgovoru s Komisijom, istog dana, a o vremenu provođenja razgovora kandidati će biti obaviješteni neposredno od strane komisije.
     - Komisija kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na Sudu,
     - za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija nit na drugi način uznemiravati druge kandidate;
     - za vrijeme boravka u zgradi Suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba.

                                                                                    KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA

                                                                                                Marina Radaić Martinović 

 
________________________________________________________________________


Posl.br.: 7-Su-661/2014
U Korčuli, 27. siječnja 2015. 


                                    OBAVIJEST O TESTIRANJU PO RASPISANOM  OGLASU

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinski sud u Korčuli i to:

     1 (jednog) administrativnog referenta – sudskog zapisničara

     objavljenom na web stranicama Ministarstva uprave, Općinskog suda u Korčuli i Zavoda za zapošljavanje u Korčuli.

Prijavljeni kandidati za označeno radno mjesto

                                                             o b a v j e š t a v a j u   s e

     da će se dana 19. veljače 2015. u 9 sati (četvrtak) u prostorijama ovog Suda u ulici Put Sv. Nikole b.b. u Korčuli održati testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

     Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

     Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu uz napomenu da kandidati koji ne budu mogli dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

     Testiranje će se provesti radi provjere poznavanja strojopisa i rada na računalu (prijepis i diktat). Kandidati koji zadovolje na testiranju istoga dana pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju).

     Kroz razgovor s kandidatima Komisija utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u sudu. Rezultati razgovora boduju se na način da svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

     Nakon provedenog testiranja i razgovora Komisija će utvrditi rang listu kandidata te izvješće o provedenom postupku dostaviti čelniku tijela.

     Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

     Testiranje će se održati u sobi br. 3 na prvom katu Suda, te se za navedeni dan s početkom u 9,00 sati pozivaju slijedeći kandidati:

     Ilija Borovičkić, Maja Pecotić, Morana Andreis, Matea Radovanović, Fani Kršinić, Fani Duhović, Tina Cetinić, Franica Petković i Ivana Jerković.

                                                                                KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA:

                                                                                               Marin Javorčić 
_________________________________________________________________________