Vijest


ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

                    za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
                                     koji će se održati 25. svibnja 2014. godine

 

                                                                o g l a š a v a 

                         BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU GRADA KORČULE


Na području Grada KORČULE određuju se biračka mjesta

1. Biračko mjesto broj 1. KORČULA

U ZGRADI CENTRA ZA KULTURU KORČULA, KORČULA

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

KORČULA: 22. LIPNJA 1941 - POČETAK ANTIFAŠISTIČKE BORBE HRVATSKOG NARODA, ARSENAL, BETLEM, CVJETNO NASELJE, KOVAČKI PROLAZ, OBALA DR. FRANJE TUĐMANA, OBALA KORČULANSKIH BRODOGRADITELJA, OBALA VINKA PALETINA, PELAVIN MIR, PLOKATA 19. TRAVNJA 1921, POD FORTECOM, PROLAZ BOSCHI, PROLAZ TRI SULARA, PUNTA JURANA, PUT SV. LUKE, PUT SV. NIKOLE, STREĆICA, ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA, ŠETALIŠTE PETRA KANAVELIĆA, TRG BRAĆE ANTUNA I STJEPANA RADIĆA, TRG KORČULANSKIH KLESARA I KIPARA, TRG KRALJA TOMISLAVA, TRG O. ANDJELA MIŠKOVA, TRG PETRA ŠEGEDINA, TRG POMIRENJA, TRG SV. JUSTINE, TRG SV. MARKA, ULICA 41, ULICA 45, ULICA 52, ULICA ANTE STARČEVIĆA, ULICA BERNARDA BERNARDI, ULICA BISKUPA LUKE TOLENTIĆA, ULICA BISKUPIJE, ULICA DINKA SARNEČIĆA - NEDANA, ULICA DOBROTVORNOSTI, ULICA DON JAKOVA SALEČIĆA, ULICA DON LUKE DEPOLA, ULICA DON PAVLA POŠE, ULICA DR. DINKA MIROŠEVIĆA, ULICA DR. VINKA FORETIĆA, ULICA GIUNIO, ULICA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, ULICA ISMAELIS, ULICA IVA LOZICE, ULICA JAKOVA BANIČEVIĆA, ULICA KALAFATA, ULICA KANONIKA ANTUNA ROZANOVIĆA, ULICA KAPOROVA, ULICA KORČULANSKIH BRATOVŠTINA, ULICA KORČULANSKIH DOMOBRANA, ULICA MAKSIMILIJANA VANKE, ULICA MARINKA GJIVOJA, ULICA MARKA ANDRIJIĆA, ULICA OD TEATRA, ULICA OPATA DON IVA MATIJACE, ULICA POMENIĆA, ULICA RAFA ARNERI, ULICA SV. BARBARE, ULICA SV. ROKA, ULICA ŠPANIĆ, ULICA TRPIMIRA IVANČEVIĆA, VRNIČKA ULICA, ŽITNICA

2. Biračko mjesto broj 2. KORČULA

SREDNJA ŠKOLA KORČULA - ZGRADA SV. ANTUN, KORČULA

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

ŽRNOVO: ŽRNOVO 1061-1349 (NEPARNI), 1062-1350 (PARNI), KORČULA: DUBROVAČKA CESTA, LUMBARAJSKA CESTA, OTOK BADIJA, OTOK VRNIK, PUT OD LUKE, PUT SV. ANTUNA, SOLINE, ŠETALIŠTE HRVATSKIH MORNARA, ŠETALIŠTE TINA UJEVIĆA, ULICA 100, ULICA 102, ULICA 36, ULICA 53, ULICA 54, ULICA 56, ULICA 57, ULICA 58, ULICA 61, ULICA 62, ULICA 63, ULICA 65, ULICA 66, ULICA 67, ULICA 68, ULICA 69, ULICA 72, ULICA 73, ULICA 84, ULICA 85, ULICA 86, ULICA 89, ULICA 90, ULICA 91, ULICA 92, ULICA 93, ULICA 95, ULICA 96, ULICA 97, ULICA 99, ZAGRADAC

3. Biračko mjesto broj 3. ŽRNOVO

ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE, ŽRNOVO

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

ŽRNOVO: ŽRNOVO 1390, ŽRNOVO 1-1059 (NEPARNI), ŽRNOVO 1401, ŽRNOVO 0-1060 (PARNI), ŽRNOVO 1400

4. Biračko mjesto broj 4. PUPNAT

DOM KULTURE U PUPNATU, PUPNAT

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

PUPNAT: KNEŽE, PUPNAT

5. Biračko mjesto broj 5. ČARA
ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE U ČARI, ČARA


na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

ČARA: BABINA, ČARA, RASOHA VELIKA

6. Biračko mjesto broj 6. RAČIŠĆE
HOTEL "MEDITERAN" U RAČIŠĆU, RAČIŠĆE

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

RAČIŠĆE: RAČIŠĆE 

_______________________________________________________________________

Broj: 7 Su-36/2014
Korčula, 20. svibnja 2014.


      Na temelju članka 3. st. 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (NN 100/2011), a uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa RH, KLASA: 701-01/14-01/120, URBROJ: 514-02-02-01-01-14-11, od 19. veljače 2014., Ministarstva uprave RH, KLASA: 131-01/14-01/76, URBROJ: 515-04-01-02/2-14-3 od 16. svibnja 2014., te Ministarstva financija RH, KLASA: 100-01/14-01/69, URBROJ: 513-05-01-14-2 od 6. ožujka 2014., predsjednica Općinskog suda u Korčuli donosi

                                                                    P L A N   P R I J E M A

                      NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

                                                 U OPĆINSKI SUD U KORČULI ZA 2014. GODINU

                                                                                      I.

        Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2014. godini prijem dvije osobe od čega:

- dvije osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom

        Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.


                                                                                  II. 

         Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima. 

        Plan prijema provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne Službe za zapošljavanje. 

                                                                                   III. 

        Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Ministarstva uprave – www.uprava.hr, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr i web stranici Općinskog suda u Korčuli – http://sudovi.pravosudje.hr/OSK/

         Predsjednica suda:

            Marija Skokandić 

 

 

 

 

TABLICA - PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U

OPĆINSKI SUD U KORČULI ZA 2014. GODINU  

 (naziv državnog tijela)

NAZIV

USTROJSTVENE    JEDINICE      

NAZIV   RADNOG MJESTA                

STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA    

BROJ OSOBA

Sudska pisarnica            

Administrativni                           referent/upisničar            srednja stručna sprema upravne, ekonomske, grafičke ili birotehničke struke, gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi                                              

              1

Sudska pisarnica Administrativni referent/sudski zapisničar srednja stručna sprema upravne, ekonomske, grafičke ili birotehničke struke, gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi

1

UKUPNO    

2

 

 

 


_______________________________________________________________________


Broj: 7 Su-36/2014
Korčula, 23. svibnja 2014
.

        Na temelju odredbe čl. 61.a Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 24/12 i 49/12 – pročišćeni tekst) i čl. 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ br. 100/11), a sukladno Planu prijama osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Korčuli za 2014. godinu, poslovni broj 7 Su-36/14 od 20. svibnja 2014., Općinski sud u Korčuli raspisuje:

                                                                    JAVNI POZIV

 
        za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom za slijedeća radna mjesta:

        1. Administrativni referent/upisničar – 1 izvršitelj

Uvjeti:
        - srednja stručna sprema upravne, ekonomske, grafičke ili birotehničke struke, gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi,
         - poznavanje rada na računalu.

        2. Administrativni referent/sudski zapisničar - 1 izvršitelj

Uvjeti:
       - srednja stručna sprema upravne, ekonomske, grafičke ili birotehničke struke, gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi,
         - poznavanje rada na računalu.

        Osobe trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

        a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
        b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,
        c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima, 
        d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

        Pored navedenih uvjeta, osobe trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana te ne smije imati evidentiran staž u mirovinskom osiguranju niti isti staž mirovinskog osiguranja ostvariti kod inozemnog nositelja osiguranja.

        Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti neovjerene preslike:

- životopis (izvornik),
- domovnicu,
- rodni list,
- svjedodžbu o završenoj stručnoj spremi,
- osobna iskaznica,
- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,

        Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Korčula, na adresu:

        Općinski sud u Korčuli, 20260 Korčula, Sv. Nikole b.b. - uz naznaku za „stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“

         U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu), naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

        Popis prijavljenih osoba Općinski sud u Korčuli dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

         Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz strukturirani intervju.

        Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda u Korčuli http://sudovi.pravosudje.hr/osko najmanje 5 dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

        Odluku o izboru donosi predsjednica Općinskog suda u Korčuli.

        Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

        S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

        Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

        Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Općinski sud u Korčuli.

        Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web stranici Općinskog suda u Korčuli http://sudovi.pravosudje.hr/osko.

                                                                                                                    Predsjednica suda:

                                                                                                                      Marija Skokandić

_______________________________________________________________________