Vijest

   

      REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU
   STALNA SLUŽBA U KORČULI

 
KOMISIJA ZA PROVEDBU 
  JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7 Su-756/15
U Korčuli, 01. rujna 2015.

                                                           OBAVIJEST O TESTIRANJU PO RASPISANOM 

                                                                          JAVNOM NATJEČAJU


     za postupak prijama u državnu službu u Općinski sud u Dubrovniku, Stalna služba u Korčuli i to:

     1 (jednog) administrativnog referenta – sudskog zapisničara na neodređeno vrijeme

     objavljenom u Narodnim novinama (NN) br. 34/15 od 25. ožujka 2015.

     Na temelju odredbe čl. 4. i čl. 9. - 12. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br.74/10, 142/11 i 53/12, dalje Uredba) prijavljeni kandidati za označeno radno mjesto 


                                                                     o b a v j e š t a v a j u    s e


     da će se dana 18. rujna 2015. (petak) u prostorijama ove Stalne stalne službe u ulici Put Sv. Nikole b.b. u Korčuli održati testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

     Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj odnosno interni oglas.

     Testiranje svih kandidata provest će se iz područja poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, Sudskog poslovnika, Zakona o sudovima te sposobnosti radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

     Testiranje će se održati u sobi br. 3 na prvom katu ove Stalne službe, te su za navedeni dan s početkom u 10,00 sati pozvani kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, i to:

1. I. B. iz Vele Luke
2. I. J. iz Korčule
3. F. T. iz Smokvice

                            IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

     Izvori za osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:
-Ustav Republike Hrvatske (NN br. 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14).

     Izvori za osnove područja za koje je raspisan javni natječaji:
- Sudski poslovnik (NN br. 37/14, 49/14, 08/15 i 35/15 ).
- Zakon o sudovima (NN br. 28/13, 33/15 i 82/15)

                                                   PRAVILA TESTIRANJA

     - po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta; kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju;
     - pismena provjera znanja za kandidate traje 30 (trideset) minuta;
     - za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje 0 – 10 (od nula do deset) bodova; smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja, odnosno testa sposobnosti i vještine pisanja uz uporabu računala (prijepis zadanog teksta), dobili najmanje 5 (pet) bodova;
     - svaki dio pismene provjere znanja iz gore označenih područja sastoji se od 10 (deset) pitanja;
     - kandidati će se testirati u odnosu na sposobnosti i vještine pisanja uz uporabu računala, odnosno prijepisu zadanog teksta;
     - kandidati mogu pri testiranju ostvariti najviše četrdeset 40 (bodova) i to po 10 (deset) bodova iz svakog dijela pismenog testa (po 1 (jedan) za svako točno odgovoreno pitanje), odnosno testa sposobnosti i vještine pisanja uz uporabu računala te iz razgovora;
     - kandidati koji su uspješno položili testove, pismeni test i test sposobnosti i vještine pisanja uz uporabu računala, pristupaju razgovoru s Komisijom, istog dana, a o vremenu provođenja razgovora kandidati će biti obaviješteni neposredno od strane Komisije;
      - Komisija kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na Sudu;
      - za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija nit na drugi način uznemiravati druge kandidate;
      - za vrijeme boravka u zgradi Stalne službe pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba.

KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA

       Marina Radaić Martinović 
________________________________________________________________________