Vijest


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U KORČULI
URED PREDSJEDNIKA SUDA
Broj: 7-Su-661/14
Korčula, 04.12.2014

          Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (narodne novine, broj 49/12 pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13 uz prethodnu suglasno Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske (klasa: 119-02/14-04/572, urbroj: 514-03-01-01-03-14-02) od 27. studenog 2014. godine, predsjednica Općinskog suda u Korčuli, raspisuje

                                                                             O G L A S

          Za prijem u državnu službu na određeno vrijeme, radi obavljanja poslova radnog mjesta službenika:

− administrativni referent − sudski zapisničar - 1 izvršitelj/ica - zamjena za vrijeme bolovanja i korištenja rodiljnog dopusta

Stručni uvjeti:

          - srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke i grafičke škole
          - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
          - položen državni stručni ispit
          - poznavanje rada na osobnom računalu

          Na navedeno radno mjesto mogu se natjecati kandidati koji imaju srednju stručnu spremu, ali nemaju propisanu struku pod uvjetom da su završili gimnaziju ili drugu četverogodišnju srednju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke.

          Probni rad za osobu primljenu u državnu službu traje dva mjeseca.

          Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

          Prijaviti se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obavezu polaganja u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada, na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

          Osim posebnih stručnih uvjeta, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

          U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

          Prijava na oglas mora sadržavati sljedeće podatke:

          − osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte)
          − naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

          Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

          Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

          − životopis
          − dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
          − dokaz o školskoj spremi (preslika svjedodžbe)
          − uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
          − preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu 
          − dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)
          − po potrebi druge dokaze o stečenim posebnim znanjima i stručnim uvjetima.

          Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

          Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

          Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/0, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10, i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

          Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

 
          Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u sukladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13.)uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

          Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22.Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

          Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

          Prijave s traženom dokumentacijom podnose se neposredno ili poštom na adresu: OPĆINSKI SUD U KORČULI, Ured predsjednika suda, Put Svetog Nikole b.b., 20260 Korčula, uz naznaku „Za oglas“, u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH.

          Nepotpune i nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, o čemu će primiti pisanu obavijest.

          Za kandidate/kinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja rada na računalu. Kandidat/kinje koji zadovolje na testiranju pristupaju razgovoru (intervjuu) radi utvrđenja interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije za rad.

           Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći , sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit če objavljeni na web stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske (www.uprava.hr) i na web stranici Općinskog suda u Korčuli (sudovi.pravosudje.hr/osko), najmanje pet dana prije testiranja.

          O rezultatima oglas kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijemu u državnu službu izabranog kandidata.

          Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, čelnik tijela će obustaviti postupak po ovom oglasu.

          Ovaj oglas će biti objavljen na web stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske (www.uprava.hr) kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općinskog suda u Korčuli (sudovi.pravosudje.hr/osko).


                                                                                                PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                                      Marija Skokandić