Objava natječaja

Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici
Broj: 7-Su-6/07
Hrvatska Kostajnica, 28. veljače 2007. godine

Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine» br. 92/05), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i inetrnog oglasa u državno službi («Narodne novine» br. 8/06), te Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi («Narodne novine» br. 8/07) i predhodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa za popunu radnog mjesta od 11. siječnja 2007. godine Klasa: 112-02/07-01/25, Ur. broj: 514-06-03/01-2, objavljuje

                                                               J A V N I    N A T J E Č A J

Za prijem službenika u državnu službu na radno mjesto III vrste

- administrativni referent – sudski zapisničar - 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- IV stupanj stučne spreme – SSS upravne, ekonomske ili grafičke struke,
- dobro poznavanje strojopisa i rada na PC
- položen državni stručni ispit

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
Obvezatni je probni rad od šest mjeseci.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, unutarnje poslovanje sudova, te testiranja poznavanja rada na PC-u.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje su Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 41/01) i Sudski poslovnik (Narodne novine br. 80/97, 20/98, 118/01, 32/04 i 9/06).
Vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu w.w.w.uprava.hr, te na web stranici Općinskog suda u Hrvatskoj Kostajnici http//sudovi.pravosudje.hr/OSHK najmanje 8 dana prije održavanja testiranja, a o navedenom će svi kandidati biti i pismeno obavješteni u navedenom roku.
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam u državnu službu propisana je uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine br. 37/01, 38/01 – ispr., 71/01, 89/01, 112/01 – ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispr., 66/05 i 131/05).
Podaci o plaći radnih mjesta za koje se vrši prijam nalaze se na web stranici Narodnih Novina www.nn.hr.
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
- životopis
- svjdodžbu o završenoj školi,
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
- rodni list
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje o nekažnjavanju,
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja
izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama na adresu Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici, Ured predsjednika, V. Nazora 10, 44430 Hrvatska Kostajnica s naznakom «Za natječaj».
Nepravovremene prijave, kao i prijave bez dokaza i traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog postupka i izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici


NAPOMENA:

- tekst Natječaja je objavljen u «Narodnim Novinama» broj: 25/07 od 07.03.2007. godine