Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dan otvorenih vrata 2018.
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Godišnji raspored poslova za 2016. god.
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Kontakt
DOKUMENTI
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
Obavijest o radnom vremenu Z.K.Odjela u Korenici i Donjem Lapcu
Obavijest o dopuni zemljišne knjige za k.o. Babin Potok
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Krbavica
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Ličko Petrovo selo
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Bunić
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Turjanski
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Kuterevo
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Rudopolje
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Odluka o planu javne nabave za 2016. god.
Javna nabava - obavijest
Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2016. god.
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Plan nabave za 2018.g.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave za 2018.g.
Plan javne nabave za 2018.. godinu - Općinski sud u Gospiću
Registar ugovora
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
zahtjev i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama za 2016
ARHIVA Z.K.
Oglas o dopuni z.k. za k.o. Sinac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Sinac
Oglas o dopuni z.k. knjige Ličko Lešće
Oglas o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Odluka o otvaranju z.k. knjige k.o. Boričevac
Oglas za osnivanje z.k. knjige za k.o. Boričevac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Ličko Lešće
NATJEČAJI - ARHIVA
Rezultati testiranja - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest o datumu i vremenu testiranja za sudskog savjetnika
Oglas za prijem sudskog savjetnika
Odluka o obustavi javnog natječaja

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Obavijest o datumu i vremenu testiranja za sudskog savjetnika
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
Trg A. Stepinca 3, Gospić

Ured predsjednika suda
Broj: 7 Su-2754/2016
Zagreb, 22. rujna 2016.


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na radno mjesto: sudski savjetnik - jedan (1) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme

povodom oglasa objavljenog na web- stranici Ministarstva uprave dana 08. rujna 2016. godine radi obavljanja poslova radnog mjesta sudskog savjetnika u Općinskom sudu u Gospiću, objavljuje:

OBAVIJEST KANDIDATU O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE

POSTUPKA TESTIRANJASUDSKI SAVJETNIK
- jedan (1) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme
Testiranje (pisana provjera znanja) za navedeni postupak prijama u državnu službu jednog (1) izvršitelja/ice, sudski savjetnik, na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Gospiću za kandidata čija je prijava pravovremena i potpuna i ispunjava formalne uvjete oglasa održat će se dana 04. listopada 2016. godine s početkom u 13,30 sati u prostorijama Općinskog suda u Gospiću, Trg A. Stepinca 3 – I. kat, soba br.105).

Testiranje kandidata:
- pisani test provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i rada suda
- pisani test o poznavanju procesnih odredbi parničnog i ovršnog postupka
- intervju s Komisijom za provedbu postupka prijama u državnu službu

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Zakon o sudovima ("Narodne novine" broj: 28/13, 33/15 i 82/15)- www.nn.hr
- Zakon o parničnom postupku ("Narodne novine" broj: 53/91, 91/92,112/99, 88/01,117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11- pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14) - www.nn.hr
- Ovršni zakon ("Narodne novine" broj: 112/12, 25/13 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, 93/14 i 55/16 - Odluka Ustavnog suda br. U-I-2881/14 od 1. lipnja 2016.) - www.nn.hr

Način testiranja:
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje isprave radi utvrđivanja identiteta.
Ako kandidat ne može dokazati identitet, ne može pristupiti testiranju.
Nakon utvrđivanja njihovog identiteta kandidat će biti pisano testiran u trajanju od jedan (1) sat.
Kandidat je dužan pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
Za vrijeme pisane provjere znanja kandidat se ne smije koristiti literaturom i zabilješkama, ne smije napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje i mora obavezno isključiti mobitel.

Ako se kandidat ponaša neprimjereno ili prekrši jedno od gore navedenih pravila bit će udaljen s testiranja i njegov rezultat i rad Komisija neće bodovati.

Za pisanu provjeru znanja kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10 za svako područje testiranja (opći dio - osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i rada suda te posebni dio - poznavanje procesnih odredaba parničnog i ovršnog postupka).

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja ako je za svaki dio provjere znanja dobio najmanje 5 bodova.

Na razgovor s Komisijom poziva se kandidat ako je zadovoljio na pisanoj provjeri znanja i ostvario najveći broj bodova sukladno odluci čelnika tijela.

Poziv na razgovor s Komisijom bit će objavljen na internetskoj stranici Općinskog suda u Gospiću.

Razgovor s Komisijom (intervju) boduje se od 0 do 10 bodova.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je ostvario najmanje 5 bodova.

Komisija će kroz razgovor s kandidatom utvrditi motivaciju i spremnost kandidata za rad na radnom mjestu sudskog savjetnika.

Nakon provedenog testiranja i intervjua, Komisija će izvješće o provedenom postupku zajedno s podacima o ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu dostaviti čelniku tijela. Izvješće potpisuju svi članovi Komisije.

Čelnik tijela će, uzimajući u obzir rezultate testiranja i intervjua, odlučiti o prijamu kandidata u državnu službu rješenjem koje će biti dostavljeno kandidatu koji pristupi pisanoj provjeri znanja.

Protiv rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme kandidat ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja, putem sudske uprave. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Opis poslova:
Sudski savjetnik pomaže sucu u radu, provodi postupak i predlaže sucu odluku sukladno važećim propisima, prima prijedloge, podneske i izjave stranaka, te obavlja samostalno ili pod nadzorom ili po uputama suca druge stručne poslove određene zakonom ili Sudskim poslovnikom.Podaci o plaći:
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su u članku 9. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispr., 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15) koja je objavljena na www.nn.hr.

Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu