Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dan otvorenih vrata 2018.
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Godišnji raspored poslova za 2016. god.
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Kontakt
DOKUMENTI
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
Obavijest o radnom vremenu Z.K.Odjela u Korenici i Donjem Lapcu
Obavijest o dopuni zemljišne knjige za k.o. Babin Potok
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Krbavica
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Ličko Petrovo selo
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Bunić
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Turjanski
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Kuterevo
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Rudopolje
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Odluka o planu javne nabave za 2016. god.
Javna nabava - obavijest
Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2016. god.
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Plan nabave za 2018.g.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave za 2018.g.
Plan javne nabave za 2018.. godinu - Općinski sud u Gospiću
Registar ugovora
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
zahtjev i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama za 2016
ARHIVA Z.K.
Oglas o dopuni z.k. za k.o. Sinac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Sinac
Oglas o dopuni z.k. knjige Ličko Lešće
Oglas o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Odluka o otvaranju z.k. knjige k.o. Boričevac
Oglas za osnivanje z.k. knjige za k.o. Boričevac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Ličko Lešće
NATJEČAJI - ARHIVA
Rezultati testiranja - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest o datumu i vremenu testiranja za sudskog savjetnika
Oglas za prijem sudskog savjetnika
Odluka o obustavi javnog natječaja

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Oglas o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
SUDSKA UPRAVA
PREDSJEDNIK SUDA
Broj: 13 Su-2497/2015
U Gospiću, 28. listopada 2015.

Općinski sud u Gospiću, u zemljišnoknjižnom predmetu dopune zemljišne knjige za katastarsku općinu Rudopolje, temeljem čl. 186 Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13) i na temelju Odluke predsjednice Općinskog suda u Gospiću broj 13 Su-2497/2015 od 02. rujna 2015.g. objavljuje

O G L A S

o dopuni zemljišne knjige za k.o. Rudopolje.

Utvrđuje se da je proveden postupak dopune zemljišne knjige k.o. Rudopolje za čest.kat broj 1684, čest.kat.br. 1685, za koje je otvoren zemljišnoknjižni uložak broj 838 k.o. Rudopolje, te čest.kat.br. 1698 i čest.kat.br. 1701/1 za koje je otvoren zemljišnoknjižni uložak 839 k.o. Rudopolje

Danom 05. listopada 2015. otvara se zemljišna knjiga za čest.kat.br. 1684, čest.kat.br. 1685, čest.kat.br. 1698 i čes.kat.br. 1701/1 k.o. Rudopolje, a te sa istom ima postupati kao sa zemljišnom knjigom vođenom u elektroničkom obliku.

Od 05. listopada . godine zatvara se zemljišna knjiga za čest. kat. br. 1684, čest.kat.br 1685, čest.kat.br. 1698 i čes.kat.br. 1701/1 k.o. Rudopolje Na to mjesto stupa novootvorena zemljišna knjiga za čest.kat. br. 1684, čest.kat.br. 1685, čest.kat.br. 1698 i čes.kat.br. 1701/1 k.o. Rudopolje

Od 05. listopada 2015. godine samo upisi u zemljišnu knjigu za čest. kat. br. 1684, čest.kat.br. 1685, čest.kat.br. 1698 i čes.kat.br. 1701/1 k.o. Rudopolje proizvodit će one pravne učinke u vezi sa stjecanjem , promjenama, prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih knjižnim prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige, a koje se odnose na te čestice.

Uvid u zemljišnu knjigu moguć je radnim danom od ponedjeljka do petka od 8,30do 12,30 sati u Zemljišnoknjižnom odjelu sa sjedištem u Otočcu.

Otvaranjem zemljišne knjige za čest.kat.br. 1684, čest.kat.br. 1685, čest.kat.br. 1698 i čes.kat.br. 1701/1 k.o. Rudopolje otvara se ispravni postupak, pa se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti, ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu u određenom roku (rok za ispravak). Rok za ispravak trajat će 30 dana od

dana objave ovog oglasa u Narodnim novinama. Dok rok za ispravak određen ovim javnim oglasom ne istekne, upisi u zemljišnu knjigu ne smatraju s istinitim i potpunim, pa se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u njihovu istinitost ili potpunost.


Istekom roka za ispravak smatrati će se da je zemljišna knjiga istinita i potpuna, pa osobe koje u dobroj vjeri postupaju s povjerenjem u to uživaju zaštitu, osim u odnosu na one upise kod kojih je zabilježeno da je stavljena prijava ili prigovor, a koji do isteka navedenog roka nisu izbrisani.

U ispravnom postupku nije dopušten povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja podnašanja prigovora.

Ova odluka objavit će se bez odgode oglasom u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči Općinskog suda u Gospiću, Zemljišnoknjižni odjel sa sjedištem u Otočcu, Ured za katastar u Otočcu, te na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i ovog suda.


PREDSJEDNIK SUDA:

Tatjana Radaković BašićDNA: - Općina Vrhovine
- Zemljišnoknjižni odjel sa sjedištem u Otočcu
- Ured za katastar Otočac
- Narodne novine, Savski Gaj, XIII put 6, Zagreb