Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Odluka o određivanju službenika za informiranje

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 26 Su-1881/2015
Gospić, 04. svibnja 2015. godine


Na temelju članka 31 st. 1 Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/13) i odredbe čl. 13 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13), predsjednik Općinskog suda u Gospiću, dana 04. svibnja 2015. donosi

O D L U K U

o određivanju službenika za informiranje

I. Ivanka Tramošljika, voditelj pisarnice sudske uprave u Uredu predsjednika Općinskog suda u Gospiću, imenuje se službenikom za informiranje.

II. Službenik za informiranje je posebna službena osoba ovlaštena za ostvarivanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

III. Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Općinskog suda u Gospiću kao i rješavanje pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, unapređuje način obrade razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općinskog suda u Gospiću i osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

IV. Službenik za informiranje vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u elektroničkom obliku - upisnik Su – grupa 26.


V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općinskog suda u Gospiću.


Predsjednik suda:

Tatjana Radaković Bašić