Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Pravilnik o blagajničkom poslovanju
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
URED PREDSJEDNIKA
PREDSJEDNIK SUDA

Poslovni broj: 17 Su-3346/2016

Gospić, 21. rujna 2016. godine

Na temelju čl. 31. st. 1. Zakona o sudovima (NN br. 28/13), predsjednik suda Općinskog suda u Gospiću donosi

PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU
OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se organizacija blagajničkog poslovanja Općinskog suda u Gospiću, poslovne knjige i dokumentacija u blagajničkom poslovanju, uredno i pravovremeno vođenje blagajničkog dnevnika, konzistentnost između stavaka blagajne i izvornih dokumenata, blagajnički maksimum i ostale odredbe.


Članak 2.

U sudu se osigurava praćenje gotovine analitički, po vrstama i u skladu s potrebama suda.
Gotovinu suda čine:
 novčana sredstva podignuta s poslovnog računa,
 novčana sredstva naplaćena od stranaka i
 novčana sredstva koja se nalaze u blagajni.


II. EVIDENCIJE O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

Članak 3.

U sudu se vode slijedeće blagajne:
 kunska blagajna za redovno poslovanje,
 blagajna za vlastite prihode ostvarene od kopiranja spisa i
 blagajna depozita – za zaprimanje jamčevina.
Svaka blagajna vodi se zasebno.

Članak 4.

Blagajničko poslovanje se evidentira preko blagajničkih isprava:
 blagajničke uplatnice,
 blagajničke isplatnice i rješenja i
 blagajničkog izvještaja (dnevnika blagajničkog poslovanja).

Za svaku pojedinačnu uplatu i isplatu novca iz blagajne izdaje se zasebna numerirana uplatnica, odnosno isplatnica ili rješenje koju potpisuje blagajnik te uplatitelj odnosno isplatitelj. Nije dozvoljeno grupiranje istovrsnih uplata, odnosno isplata.

Članak 5.

Blagajničko poslovanje se može evidentirati ručno ili elektronski. U slučaju vođenja blagajničkog poslovanja elektronski, blagajničke isprave moraju imati zadovoljavajuću formu (naziv i redni broj isprave, uplaćeni/isplaćeni iznos, datum i mjesto izdavanja isprave, kratak opis poslovne transakcije, potpisi ovlaštenih osoba – blagajnik, uplatitelj/isplatitelj, likvidator).

III. ODGOVORNOST ZA BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Članak 6.

Gotovinska novčana sredstva se drže u kasi blagajne kojom rukuje blagajnik. Ključ od blagajne može imati samo blagajnik i voditelj financijskog-materijalnog poslovanja. Prilikom svakog napuštanja radnog mjesta blagajnik je dužan zaključati kasu.

Članak 7.

Blagajnik suda je odgovoran za uplate, isplate i stanje gotovine u blagajni.

Blagajnik je dužan redovito polagati novac na poslovni račun suda te voditi računa o količini primljenog i izdanog novca.

Zaprimljenu dokumentaciju blagajnik kontrolira formalno i suštinski, fizičkim brojanjem potvrđuje točnost uplaćene gotovine, ispisuje uplatnicu na ime i svrhu uplate prema priloženoj dokumentaciji s potpisom uplatitelja, ispisuje uplatnicu ili rješenje na ime i svrhu isplate po priloženom računu i obavlja isplatu gotovine potpisom primatelja tj. osobe kojoj je isplaćena gotovina.IV. UPLATE I ISPLATE U BLAGAJNI

Članak 8.

U kunsku blagajnu suda se evidentiraju sljedeće uplate:
 podignuta gotovina s poslovnog računa suda,

dok se u blagajnu za vlastite prihode evidentiraju samo uplate:
 u gotovini za kopiranje spisa prema zahtjevima stranaka.

Članak 9.

Iz kunske blagajne suda se evidentiraju sljedeće isplate:
 sredstva za manje materijalne troškove (materijal za tekuće održavanje suda, benzin, sitni popravci, manji troškovi za koje nije moguće plaćanje putem fakture i slično) uz obvezno prilaganje R1 računa,
 putni troškovi svjedoka, pratitelja ili okrivljenog prema Rješenju izdanog od strance suca najviše do 150,00 kuna i
 ostale isplate koje su nastale kao rezultat redovnog poslovanja

dok se iz blagajne za vlastite prihode evidentiraju samo isplate:
 polaganje gotovine na poslovni račun u banci.

Sve uplate gotovine u blagajnu polažu se na poslovni račun suda, dok se za potrebe isplate gotovina podiže s poslovnog računa suda.

Članak 10.

Isplate fizičkim osobama koje su oporezive porezom na dohodak ne mogu se vršiti u gotovom novcu iz blagajne suda.

Članak 11.

Isplate koje se evidentiraju u blagajni suda mogu se obavljati samo na osnovu prethodno izdanog dokumenta kojim se dokazuje nastali poslovni događaj (rješenje suca, račun, nalog ili drugi relevantan dokument) kojeg svojim potpisom odobrava predsjednik suda.

Uplate koje se evidentiraju u blagajni za vlastite prihode vrše se na osnovu zahtjeva stranke za kopiranjem spisa odobrenog od strane suca ili druge ovlaštene osobe.

Blagajnički dnevnik sa dokumentima o isplati i uplati, prije njegove predaje u računovodstvo suda, mora biti potpisan od strane blagajnika, primatelja, odnosno isplatitelja i likvidatora suda.


Članak 12.

Svaki dokument u vezi s gotovinskom uplatom i isplatom mora biti numeriran i popunjen tako da isključuje mogućnost naknadnog dopisivanja. U iznimnim slučajevima dozvoljeno je napraviti ispravak krivo upisanog podatka na način da se na postojećem dokumentu krivo upisani podatak precrta te upiše ispravan podatak uz potpis osobe koja je napravila ispravak.

Ispisivanje i potpisivanje dokumenata o uplati i isplati je jednokratno, s dvije kopije i originalom, za potrebe primatelja, računovodstva i blagajne.

Blagajnička uplatnica se ispostavlja u tri primjerka, original s dokumentacijom temeljem koje je izvršena uplata gotovog novca prilaže se uz blagajnički izvještaj, jedna kopija se predaje uplatitelju, a treći primjerak ostaje u bloku.

Blagajnička isplatnica ispostavlja se također u tri primjerka, original blagajničke isplatnice se predaje primatelju, jedna kopija se prilaže uz blagajnički izvještaj zajedno s pripadajućom dokumentacijom temeljem koje je izvršena isplata novca iz blagajne, a treći primjerak ostaje u bloku.

Rješenje za isplatu svjedoku, pratitelju ili okrivljenom se ispostavlja u dva primjerka, original se prilaže uz blagajnički izvještaj s pripadajućom dokumentacijom, a kopija se predaje primatelju.

Članak 13.

Kunska blagajna i blagajna za vlastite prihode suda vode i zaključuju svakodnevno, ukoliko ima promjena (uplata i isplata) tog dana.

Utvrđivanje stvarnog stanja blagajne obavlja se na kraju svakog radnog dana.

Blagajnik, odnosno zadužena osoba, obavezno vodi blagajnički dnevnik ili izvještaj u koji unosi podatke o utvrđenom stvarnom stanju i iskazuje eventualni višak ili manjak.

Jedan primjer blagajničkog izvještaja sa svim priloženim dokumentima o uplatama i isplatama, dostavlja se u računovodstvo na knjiženje u Glavnu knjigu.

V. BLAGAJNIČKI MAKSIMUM

Članak 14.

Za potrebe redovnog poslovanja suda utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma u cjelini u iznosu od =10.000,00 kuna odnosno po pojedinim blagajnama kako slijedi:
 kunska blagajna za redovno poslovanje u iznosu od =5.000,00 kuna
 blagajna za vlastite prihode u iznosu od =5.000,00 kuna.

U smislu stavka 1. ovog članka, u svim situacijama u kojima je to propisano i moguće, preporučuje se bezgotovinsko poslovanje putem poslovnog računa suda otvorenog u poslovnoj banci, dok se gotovinska plaćanja i naplate koriste samo u za to uobičajenim situacijama, odnosno ukoliko se za tim ukaže posebna potreba, hitnost i slično.

Članak 15.

Iznos sredstava iznad =5.000,00 kuna po blagajni, odnosno iznad blagajničkog maksimuma, koji na kraju radnog dana ostane u blagajni treba položiti na poslovni račun suda isti dan ili najkasnije drugi radni dan.

VI. OSTALE ODREDBE
Članak 16.

Kontrolu blagajničkog poslovanja vrši voditelj odjeljka financijskog-materijalnog poslovanja u sudu.

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja,a primjenjuje se od 21. rujna 2016. godine
PREDSJEDNICA SUDA

Tatjana Radaković Bašić