Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

DOSTAVA

Istaknuto na int. stranicu suda 14. lipnja 2019. za ošt. Josipa Žuvelu

 


Republika Hrvatska
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzija Stepinca 3
Gospić
Poslovni broj: K-15/2019-2U I M E R E P U B L I K E H R V AT S K E

P R E S U D A


Općinski sud u Gospiću, po sutkinji Karmeli Miškulin Banić, uz sudjelovanje zapisničarke Nevenke Šimić, u kaznenom predmetu protiv okrivljenika Hašima Salkića iz Bihaća, Bosna i Herecegovina, zbog kaznenog djela iz članka 228. stavak 1. Kaznenog zakona, po optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Gospiću broj K-DO-304/2017 od 22. siječnja 2019., prihvaćajući zahtjev Općinskog državnog odvjetništva za izdavanje kaznenog naloga, 13. svibnja 2019., bez provođenja rasprave,


p r e s u d i o j e


Na temelju članka 540. i članka 541. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17- dalje u tekstu: ZKP/08), izdaje se

KAZNENI NALOG

Okrivljenik Hašim Salkić, OIB 89777023400, sin Fikreta i Hate r. Katić, rođen 18. rujna 1988. u Bihaću, Bosna i Herecegovina, s prebivalištem u Velikoj Kladuši, Ibrahima Mržljaka 29, a boravištem u Novom Zagrebu, Miškinina 66B, Republika Hrvatska, državljanin Bosne i Hercegovine, tesar, zaposlen u obrtu vlasništvo Seada Čovića u Zagrebu, s mjesečnim primanjima od 4.000,00 do 5.000,00 kuna, pismen, sa završenom srednjom školom, oženjen, otac četvero maloljetne djece, bez čina, neodlikovan, vlasnik obiteljske kuće na adresi prebivališta, neosuđivan, nalazi se na slobodi

k r i v j e

što je,
19. rujna 2017. u Gračacu, u namjeri pribavljanja nepripadnih predmeta, iskoristivši odsutnost vlasnika Josipa Žuvele na njegovom obiteljskom imanju u mjestu Omsica, od kuda je uzeo i odvezao u vlastitu korist motornu pilu marke "Husqvarna profi", set alata u koferu, kosilicu marke "Stihl", punjač za akumulator i televizor nepoznate marke, sveukupne vrijednosti oko 15.000,00 kuna, oštetivši time vlasnika Josipa Žuvelu za navedeni iznos,

dakle, tuđe pokretne stvari oduzeo drugome s ciljem da ih protupravno prisvoji,

čime je počinio kazneno djelo protiv imovine - krađom, opisano i kažnjivo po članku 228. stavak 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17 - dalje u tekstu: KZ/11),

pa se na temelju istog zakonskog propisa

osuđuje
NA KAZNU ZATVORA
U TRAJANJU OD 5 (PET) MJESECI


Na temelju članka 56. KZ/11, okrivljeniku Hašimu Salkiću se

izriče
UVJETNA OSUDA

na način da se izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci neće izvršiti ako okrivljenik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

Na temelju članka 158. stavak 2. ZKP/08, oštećenik Josip Žuvela, Hvar, Pavla Rossa 9, sa imovinskopravnim zahtjevom prema okrivljeniku upućuje se u parnični postupak.

Na temelju članka 148. stavak 1. ZKP/08, u svezi s člankom 145. stavkom 2. točkom 6. ZKP/08, okrivljenik je dužan nadoknaditi trošak kaznenog postupka u vidu paušalne svote u iznosu od 500,00 kuna, u roku od 15 (petnaest) dana od pravomoćnosti presude, pod prijetnjom ovrhe.
Obrazloženje

Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću, optužnicom broj: K-DO-304/2017 od 22. siječnja 2019., tereti okrivljenika Hašima Salkića za počinjenje kaznenog djela protiv imovine - krađom, činjenično i pravno opisanog kao u izreci presude.

Ujedno je ODO zatražilo izdavanje kaznenog naloga i osudu okrivljenika Hašima Salkića na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci, s tim da se na temelju članka 56. KZ/11, okrivljeniku izrekne uvjetna osuda tako što se kazna zatvora neće izvršiti ukoliko okrivljenik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

Sud je prihvatio zahtjev ODO u Gospiću i presudom izdao kazneni nalog.

Prvenstveno je utvrđeno da se radi o kaznenom djelu za koje se nalog može izdati, te da je ODO zatražilo izricanje zakonom dopuštene vrste i visine kazne.

Nadalje, osnovanost zahtjeva za izdavanje kaznenog naloga proizlazi iz posebnog izvješća PU Zadarske, Policijske postaje Gračac od 27. rujna 2017. te zapisnika o zaprimanju kaznene prijave, sa prilozima, i to zapisnika o ispitivanju Mirsada Mujkića kao svjedoka, zapisnika o ispitivanju okrivljenika Hašima Salkića sa snimkom, slijedom čega se nalazi osnovanim izdavanje kaznenog naloga i izricanje predložene vrste i mjere sankcije, kao primjerene težini djela, i bez provođenja rasprave.

Oštećenik Josip Žuvela sa imovinskopravnim zahtjevom upućen je u parnični postupak, budući je potrebno raspraviti o visini istog, što nije moguće u postupku izdavanja kaznenog naloga.

Budući je okrivljenik oglašen krivim, osuđen je i na naknadu troška kaznenog postupka, u vidu paušalne svote u iznosu od 500,00 kuna, čija visina je određena obzirom na složenost i trajanje postupka te imovinske prilike okrivljenika, koji trošak je okrivljenik dužan platiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude, pod prijetnjom ovrhe.

U Gospiću 13. svibnja 2019.

Zapisničar:
Nevenka Šimić,v.r. Sutkinja:
Karmela Miškulin Banić,v.r.

UPUTA O PRAVU NA PRIGOVOR:
Protiv ove presude okrivljenik ili njegov branitelj mogu u roku od 8 (osam) dana po primitku podnijeti prigovor protiv kaznenog naloga u pisanom obliku.
Prigovor ne mora biti obrazložen, u njemu se mogu predložiti dokazi u korist obrane.
Po proteku roka za prigovor, ako prigovor ne bude podnesen, kazneni nalog postati će pravomoćan i izrečena kazna će se izvršiti.

UPUTA O PRAVU NA ŽALBU:
Protiv presude o izdavanju kaznenog naloga državni odvjetnik ima pravo žalbe u roku od 8 (osam) dana, o kojoj odlučuje Županijski sud.
Ako optuženik podnese prigovor protiv presude o izdavanju kaznenog naloga, odbaciti će se žalba državnog odvjetnika.

DNA:
1.)Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću na broj: K-DO-304/2017
2.)Okr. Hašim Salkić, Zagreb, Miškinina 66B – uz optužnicu
3.) Oštećenik Josip Žuvela, Hvar, Pavla Rossa 9

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik

Nevenka Šimić 

____________________________________