Glavni izbornik
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dani otvorenih vrata - 2016
Obavijest - Lokalni izbori
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Godišnji raspored poslova za 2016. god.
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Kontakt
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
Obavijest o radnom vremenu Z.K.Odjela u Korenici i Donjem Lapcu
Obavijest o dopuni zemljišne knjige za k.o. Babin Potok
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Krbavica
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Ličko Petrovo selo
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Bunić
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Turjanski
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Kuterevo
Linkovi
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Odluka o planu javne nabave za 2016. god.
Javna nabava - obavijest
Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2016. god.
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Plan nabave za 2018.g.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave za 2018.g.
Plan javne nabave za 2018.. godinu - Općinski sud u Gospiću
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
zahtjev i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Naknada žrtvama kaznenih djela
Naslovnica
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama za 2016
ARHIVA Z.K.
Oglas o dopuni z.k. za k.o. Sinac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Sinac
Oglas o dopuni z.k. knjige Ličko Lešće
Oglas o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Odluka o otvaranju z.k. knjige k.o. Boričevac
Oglas za osnivanje z.k. knjige za k.o. Boričevac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Ličko Lešće
NATJEČAJI - ARHIVA
Rezultati testiranja - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest o datumu i vremenu testiranja za sudskog savjetnika
Oglas za prijem sudskog savjetnika
Odluka o obustavi javnog natječaja

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

DOSTAVA

 

Istaknuto na int. stranicu suda za ošt. Ivanu Pavičić dana 21. svibnja 2018.Republika Hrvatska
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzija Stepinca 3
53000 Gospić
Poslovni broj: 3Kovm-7/2018-5


U I M E R E P U B L I K E H R V AT S K E

R J E Š E NJ E


Općinski sud u Gospiću, u optužnom vijeću za mladež sastavljenom od sutkinje za mladež Karmele Miškulin Banić, kao predsjednice vijeća te sudaca Slavke Nikšić i Mirjane Kosanović kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničarke Nevenke Šimić, u kaznenom predmetu protiv okrivljenika Maria Horvata, OIB 77700953551, zbog kaznenog djela iz članka 172. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, na sjednici vijeća održanoj 26. travnja 2018.

r i j e š i o j e

Na temelju članka 354. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14– dalje u tekstu: ZKP/08), p o t v r đ u j e se optužnica Općinskog državnog odvjetništva za mladež u ODO u Gospiću, broj KMP-DO-25/2017 od 19. ožujka 2018., protiv okrivljenika Maria Horvata, zbog počinjenja kaznenog djela protiv braka, obitelji i djece – povredom dužnosti uzdržavanja, opisanog u članku 172. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17 – dalje u tekstu: KZ/11), a kažnjivog po članku 172. stavak 2.
Obrazloženje

Općinsko državno odvjetništvo za mladež u Gospiću, 23. ožujka 2018., podiglo je optužnicu poslovni broj KMP-DO-25/2017 od 19. ožujka 2018., protiv okrivljenika Maria Horvata, zbog počinjenja kaznenog djela protiv braka, obitelji i djece – povredom dužnosti uzdržavanja, opisanog u članku 172. stavak 1. i 2. KZ/11, a kažnjivog po članku 172. stavak 2. KZ/11.

Optužno vijeće pristupilo je ispitivanju optužnice održavanjem sjednice vijeća bez sudjelovanja stranaka, sukladno članku 348. stavku 4. ZKP/08.

Optužnica je temeljena na zapisniku o zaprimanju kaznene prijave, sporazumu o uzdržavanju maloljetnog djeteta, izlistu transakcija po računu Ivane Pavičić za razdoblje od 8.1.2016. do 8.6.2017., rješenju Općinskog suda u Zadru broj R1 Ob-198/16, potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, nalogu za plaćanje, zapisniku o ispitivanju zz mlt. žrtve, Ivane Pavičić te zapisniku o prvom ispitivanju okrivljenika Maria Horvata sa snimkom, osnovom kojih dokaza tužitelj smatra da proizlazi osnovana sumnja da je okrivljeni počinio kazneno djelo stavljeno mu na teret optužnicom.

Odgovor na optužnicu nije podnesen.

Optužnica se cijeni osnovanom.

Provedenim ispitivanjem optužnice utvrđeno je da je optužnica podignuta od strane ovlaštenog tužitelja, da je sastavljena sukladno odredbi članka 342. ZKP/08 i da sadrži sve elemente propisane u stavku 1. točkama 1.-4. i stavku 3. istoga članka, te da je kao takva podobna za ispitivanje njezine osnovanosti.

Nadalje, nakon izvršenog uvida u podatke i dokaze priložene uz optužnicu, vijeće cijeni da iz ukupnosti prikupljenih dokaza a posebice iskaza Ivane Pavičić, zakonske zastupnice oštećenog djeteta, ispitane u svojstvu svjedoka, proizlazi postojanje osnovane sumnje da je okrivljenik Mario Horvat svojim radnjama ostvario bitna subjektivna i objektivna obilježja na teret mu stavljenog kaznenog djela.
Svakom daljnjom ocjenom prikupljenih dokaza optužno vijeće bi prekoračilo svoje ovlasti u postupku ispitivanja optužnice, jer je u ovlasti raspravnog suda, nakon kontradiktorno provedenog dokaznog postupka, cijeniti da li je provedenim dokazima doista i utvrđeno da je okrivljenik počinio na teret mu stavljeno kazneno djelo.

Kako optužno vijeće nije pronašlo niti jedan od razloga iz članka 355. ZKP/08, niti bilo koji od nedostataka iz članka 356. stavka 1. ZKP/08, to je potvrdilo optužnicu i odlučilo kao u izreci rješenja.
U Gospiću 26. travnja 2018.
Zapisničar:
Nevenka Šimić,v.r. Predsjednica optužnog vijeća za mladež:
Karmela Miškulin Banić,v.r.

POUKA O PRAVU NA ŽALBU:
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena (članak 491. stavak 2. ZKP/08).

DNA:
1. ODO u Gospiću, na broj: KMP-DO-25/2017
2. Okr. Mario Horvat, Pula, Porečka 5
3. zz mldb. žrtve, Ivana Pavičić, Čovići 70, Otočac

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik

Nevenka Šimić
_______________________________________