Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

DOSTAVA

Za Sinišu Marekovića istaknuto na int. str. suda 12. rujna 2019.

 

 


Republika Hrvatska
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzija Stepinca 3
Gospić
Poslovni broj: K-74/2019-2U I M E R E P U B L I K E H R V AT S K E

P R E S U D A


Općinski sud u Gospiću, po sutkinji Karmeli Miškulin Banić, uz sudjelovanje zapisničarke Nevenke Šimić, u kaznenom predmetu protiv okrivljenika Adrijana Šibanca iz Gračaca, Kneza Branimira 18, zbog kaznenog djela iz članka 139. stavak 2. i 3. Kaznenog zakona, po optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Gospiću broj K-DO-125/2019 od 14. svibnja 2019., prihvaćajući zahtjev Općinskog državnog odvjetništva za izdavanje kaznenog naloga, 3. rujna 2019., bez provođenja rasprave,

p r e s u d i o j e

Na temelju članka 540. i članka 541. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17- dalje u tekstu: ZKP/08), izdaje se

KAZNENI NALOG

Okrivljenik Adrijan Šibanc, OIB 24108951491, sin Bernarda i Veronike, rođen 18. studenog 1980. u Zenici, Bosna i Hercegovina, s prebivalištem u Gračacu, Kneza Branimira 18, državljanin Republike Hrvatske, razveden, otac dvoje djece, soboslikar, nezaposlen, osuđivan presudom Općinskog suda u Gospiću broj K-279/2017, k.d. iz čl. 236. KZ/97, nakaznu zatvora od 4 mj., uvjetno na 1 godinu, nalazi se na slobodi

k r i v j e

što je,
dana 21. travnja 2019., u periodu od 15:56 do 16:17 sati, u Gračacu, sa ciljem da uplaši Sinišu Marekovića, policijskog službenika Postaje granične policije Gračac, nakon što je Siniša Mareković stupio u kontakt s njim putem mobilnog telefona broja 099/5177-546 te mu se predstavio kao policijski službenik PGP Gračac i rekao mu da ga zove zbog prometne nesreće u kojoj je sudjelovao kao vozač osobnog vozila, zbog čega s njim treba obaviti obavijesni razgovor, Siniši Marekoviću rekao da će ga ubiti, da će uzeti pištolj iz bunkera i pucati mu u glavu, a potom ga nazvao sa svog mobilnog telefona pozivnog broja 095/868-7158 te mu rekao da će ga naći jer zna gdje živi, a koje riječi su kod Siniše Marekovića izazvale osjećaj osobne ugroženosti,

dakle, drugome ozbiljno prijetio da će ga usmrtiti, a kazneno djelo je počinjeno prema službenoj osobi u vezi sa njenim radom,

čime je počinio kazneno djelo protiv osobne slobode - prijetnjom, opisano u članku 139. stavak 2. u vezi sa stavkom 3. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18 - dalje u tekstu: KZ/11), a kažnjivo po članku 139. stavak 3. KZ/11,

pa se na temelju istog zakonskog propisa,

osuđuje
NA KAZNU ZATVORA
U TRAJANJU OD 8 (OSAM) MJESECI


Na temelju članka 56. KZ/11, okrivljeniku Adrijanu Šibancu se


izriče
UVJETNA OSUDA


na način da se izrečena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci neće izvršiti ako okrivljenik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

Na temelju članka 158. stavak 2. ZKP/08, žrtva Siniša Mareković iz Gračaca, Mali put 5, sa eventualnim imovinskopravnim zahtjevom prema okrivljeniku se upućuju u parnični postupak.

Na temelju članka 148. stavak 1. ZKP/08, u svezi s člankom 145. stavkom 2. točkom 6. ZKP/08, okrivljenik je dužan nadoknaditi trošak kaznenog postupka u iznosu od 600,00 kuna, u roku od 15 (petnaest) dana od pravomoćnosti presude, pod prijetnjom ovrhe.


Obrazloženje


Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću, optužnicom broj: K-DO-125/2019 od 14. svibnja 2019., tereti okrivljenika Adrijana Šibanca za počinjenje kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnjom, činjenično i pravno opisanog kao u izreci presude.

Ujedno je ODO zatražilo izdavanje kaznenog naloga i osudu okrivljenika Adrijana Šibanca na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci, s tim da se na temelju članka 56. KZ/11, okrivljeniku izrekne uvjetna osuda tako što se jedinstvena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko okrivljenik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

Sud je prihvatio zahtjev ODO u Gospiću i presudom izdao kazneni nalog.

Prvenstveno je utvrđeno da se radi o kaznenom djelu za koje se nalog može izdati, te da je ODO zatražilo izricanje zakonom dopuštene vrste i visine kazne.

Nadalje, osnovanost zahtjeva za izdavanje kaznenog naloga proizlazi iz vjerodostojnog sadržaja kaznene prijave PU Zadarske, Službe kriminalističke policije od 29. travnja 2019. sa prilozima, i to potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, zapisnika o ispitivanju okrivljenika Adrijana Šibanca sa DVD snimkom te zapisnika o ispitivanju žrtve Siniše Marekovića u svojstvu svjedoka, slijedom čega se nalazi osnovanim izdavanje kaznenog naloga i izricanje predložene vrste i mjere sankcije, kao primjerene težini djela, i bez provođenja rasprave.

Žrtva Siniša Mareković sa eventualnim imovinskopravnim zahtjevom prema okrivljeniku upućen je u parnični postupak, sukladno članku 158. stavak 2. ZKP/08.

Budući je okrivljenik oglašen krivim, osuđen je i na naknadu troška kaznenog postupka, u vidu troška svjedoka u iznosu od 100,00 kuna (list 25 spisa) te paušalne svote u iznosu od 500,00 kuna, čija visina je određena obzirom na složenost i trajanje postupka te imovinske prilike okrivljenika, sveukupno 600,00 kuna, koji trošak je okrivljenik dužan platiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude, pod prijetnjom ovrhe.

U Gospiću 3. rujna 2019.

Zapisničar:
Nevenka Šimić,v.r. Sutkinja:
Karmela Miškulin Banić,v.r.

UPUTA O PRAVU NA PRIGOVOR:
Protiv ove presude okrivljenik ili njegov branitelj mogu u roku od 8 (osam) dana po primitku podnijeti prigovor protiv kaznenog naloga u pisanom obliku.
Prigovor ne mora biti obrazložen, u njemu se mogu predložiti dokazi u korist obrane.
Po proteku roka za prigovor, ako prigovor ne bude podnesen, kazneni nalog postati će pravomoćan i izrečena kazna će se izvršiti.
UPUTA O PRAVU NA ŽALBU:
Protiv presude o izdavanju kaznenog naloga državni odvjetnik ima pravo žalbe u roku od 8 (osam) dana, o kojoj odlučuje Županijski sud.
Ako optuženik podnese prigovor protiv presude o izdavanju kaznenog naloga, odbaciti će se žalba državnog odvjetnika.

DNA:
1.)Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću na broj: K-DO-125/2019
2.)Okr. Adrijan Šibanc, Gračac, Mali put 5 - uz optužnicu
3.) Žrtva Siniša Mareković, Gračac, Mali put 5

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik
Nevenka Šimić
______________________________________________________________