Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU

RKDP: 3919

                                                      BILJEŠKE
                            UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2015. GODINU

BILJEŠKE UZ BILANCU
AOP 015
Uredska oprema i namještaj,razlika u odnosu na prethodnu godinu, umanjeno za opremu koja je otpisana po Rješenju br. 17-SU-4050/2015 i Rješenje br. 17 SU-2398/2015

AOP 067 Novac u banci sastoji se od iznosa na redovnom računu suda u iznosu od 784,00
kn, primljenih predujmova na depozitnom računu suda u iznosu od 2.506,223,00
kn, te iznos od 388,00 kn u blagajni vlastitih prihoda (fotokopiranje).

AOP 073 Potraživanja za nerefundirane naknade za bolovanje iznad 42 dana u iznosu
od 2.716 kn,

AOP 161 Iznos od 499.292,00 plaća za prosinac 2015 god. –rashodi budućeg razdoblja.

AOP 166 Obveze za materijalne rashode na dan 31.12.2015. godine o iznosu od
99.388.36 kn sastoje se od Obveza na kontu ; kn; 23221 Uredski i ostali materijal 7.393,96 kn; 23233 Usluge promidžbe i informiranja 450,00, Komunalne usluge 23234 210,79 kn, ; 23237 Intelektualne usluge konto 23237, 91.333,61 kn .

AOP 175 Ostale tekuće obveze u iznosu od 2.508.940,00 sastoji se od obveza za primljene predujmove stranaka na depozitnom računu suda u iznosu od 2.506.223,47 kn,
nerefundirana bolovanja na teret HZZO u iznosu od 2.716,70 kn .

AOP 227 Izvanbilančni zapisi 101.519,00 kn se odnosi na vrijednost automobila Škoda ustupljenog na korištenje Općinskom sudu u Gospiću


BILJEŠKE UZ PR-RAS

Ostvareni prihodi 7.353.018 AOP 001
-prihodi iz proračuna 7.272.792 AOP 129
- vlastiti prihodi 2.444 AOP 123
- prihodi od kamata 42 AOP 074
- ostali prihodi – prihodi za očevide 77.740 AOP 113


AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene, 82.849 kn , isplata razlke jubilarne nagrade za 2014 i 2015 god, te redovne isplate.

AOP 187 Naknade za rad odnosi se na isplate za isplaćena vanjska uredovanja zaposlenika, očevidi, u istom iznosu kao što je i prihod na AOP-u113.

SPECIFIKACIJA

Ukupni prihodi 7.353.018
Ukupni rashodi 7.429.406
Manjak prihoda 76.386
Manjak preneseni 21.830
Ukupni manjak za prijenos 98.216


                                         U Gospiću, 28. siječnja 2016. g

                                                    

                                                                                                                  Predsjednica suda: 

                                                                                                          Tatjana Radaković Bašić