Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
1. Uknjižba

Darovanje:
Prijedlog (2x)
Ugovor o darovanju*
Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
Pristojba od 250,00 kn
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

 

2. Fiducijarni prijenos:

Prijedlog (2x)
Ugovor ili sporazum solemniziran kod javnog bilježnika
Pristojba - oslobođena

3. Hipoteka:

Prijedlog (2x)
Ovjereni ugovor o kreditu*
Pristojba od 250,00 kn
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.
Ako je isprava javnobilježnički akt ili javnobilježnički solemnizirana, oslobođena je od pristojbe.

4. Kupoprodaja:

Prijedlog (2x)
Ugovor o kupoprodaji*
Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
Pristojba od 250,00 kn
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.5. Ostavina:

Rješenje o nasljeđivanju - uknjižba se vrši po službenoj dužnosti.

Ako se uknjižba vrši na prijedlog stranke plaća se sudska pristojba na prijeslog u iznosu od 50,00 kuna.
Rješenje o nasljeđivanju sa klauzulom pravomoćnosti

6. Privremena mjera:

Vrši se po službenoj dužnosti
Dokaz od strane suda (rješenje)

7. Zamjena:

Prijedlog (2x)
Ugovor o zamjeni*
Pristojba od 250,00 kn
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

8. Dioba - razvrgnuće suvlasništva:

Prijedlog (2x)
Diobni ugovor*
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

9. Etažiranje:

Prijedlog (2x)
Potvrda nadležnog tijela uprave ( graditeljstva) da su posebni djelovi samostalne uporabne cjeline.
Međusuvlasnički ugovor* (ako se ugovor sklapa između više suvlasnika)
Očitovanje volje o uspostavi etažnog vlasništva ( ako je jedna osoba vlasnik svih etažnih dijelova)
Pristojba od 50,00 ili 250,00 kn ovisno o tome upisuje li se prilikom upisa posebnih dijelova i pravo vlasništva onih osoba koje do tada nisu bile upisane u zemljišnu knjigu.
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

10. Pretvorba:

Prijedlog (2x)
Izvod iz registra Trgovačkog suda
Rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju
Rješenje o iskazu nekretnina
Pristojba od 250,00 kn