Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dan otvorenih vrata 2018.
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Godišnji raspored poslova za 2016. god.
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Kontakt
DOKUMENTI
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
Obavijest o radnom vremenu Z.K.Odjela u Korenici i Donjem Lapcu
Obavijest o dopuni zemljišne knjige za k.o. Babin Potok
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Krbavica
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Ličko Petrovo selo
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Bunić
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Turjanski
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Kuterevo
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Rudopolje
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Odluka o planu javne nabave za 2016. god.
Javna nabava - obavijest
Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2016. god.
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Plan nabave za 2018.g.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave za 2018.g.
Plan javne nabave za 2018.. godinu - Općinski sud u Gospiću
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
zahtjev i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama za 2016
Godišnje izvješće za 2018.
ARHIVA Z.K.
Oglas o dopuni z.k. za k.o. Sinac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Sinac
Oglas o dopuni z.k. knjige Ličko Lešće
Oglas o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Odluka o otvaranju z.k. knjige k.o. Boričevac
Oglas za osnivanje z.k. knjige za k.o. Boričevac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Ličko Lešće
NATJEČAJI - ARHIVA
Rezultati testiranja - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest o datumu i vremenu testiranja za sudskog savjetnika
Oglas za prijem sudskog savjetnika
Odluka o obustavi javnog natječaja

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
1. Uknjižba

Darovanje:
Prijedlog (2x)
Ugovor o darovanju*
Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
Pristojba od 250,00 kn
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

 

2. Fiducijarni prijenos:

Prijedlog (2x)
Ugovor ili sporazum solemniziran kod javnog bilježnika
Pristojba - oslobođena

3. Hipoteka:

Prijedlog (2x)
Ovjereni ugovor o kreditu*
Pristojba od 250,00 kn
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.
Ako je isprava javnobilježnički akt ili javnobilježnički solemnizirana, oslobođena je od pristojbe.

4. Kupoprodaja:

Prijedlog (2x)
Ugovor o kupoprodaji*
Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
Pristojba od 250,00 kn
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.5. Ostavina:

Rješenje o nasljeđivanju - uknjižba se vrši po službenoj dužnosti.

Ako se uknjižba vrši na prijedlog stranke plaća se sudska pristojba na prijeslog u iznosu od 50,00 kuna.
Rješenje o nasljeđivanju sa klauzulom pravomoćnosti

6. Privremena mjera:

Vrši se po službenoj dužnosti
Dokaz od strane suda (rješenje)

7. Zamjena:

Prijedlog (2x)
Ugovor o zamjeni*
Pristojba od 250,00 kn
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

8. Dioba - razvrgnuće suvlasništva:

Prijedlog (2x)
Diobni ugovor*
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

9. Etažiranje:

Prijedlog (2x)
Potvrda nadležnog tijela uprave ( graditeljstva) da su posebni djelovi samostalne uporabne cjeline.
Međusuvlasnički ugovor* (ako se ugovor sklapa između više suvlasnika)
Očitovanje volje o uspostavi etažnog vlasništva ( ako je jedna osoba vlasnik svih etažnih dijelova)
Pristojba od 50,00 ili 250,00 kn ovisno o tome upisuje li se prilikom upisa posebnih dijelova i pravo vlasništva onih osoba koje do tada nisu bile upisane u zemljišnu knjigu.
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

10. Pretvorba:

Prijedlog (2x)
Izvod iz registra Trgovačkog suda
Rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju
Rješenje o iskazu nekretnina
Pristojba od 250,00 kn