Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU

 

                                       PRISTOJBE U ZK. POSTUPKU


UKNJIŽBA VLASNIŠTVA - pristojba u iznosu 250,00 kn (prijedlog 50,00 kn + uknjižba 200,00 kn - na opću uplatnicu)
*Isprava koja je temelj upisa, a solemnizirana je kod javnog bilježnika oslobođena je plaćanja sudske pristojbe


PREDBILJEŽBA - pristojba u iznosu 250,00 kn (prijedlog 50,00 kn + uknjižba 200,00 kn - na opću uplatnicu)
*Isprava koja je temelj upisa, a solemnizirana je kod javnog bilježnika oslobođena je plaćanja sudske pristojbe

OPRAVDANJE PREDBILJEŽBA - prijedlog 50,00 kn

RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU - oslobođena plaćanja sudske pristojbe, ako se uknjižba vrši po službenoj dužnosti, a ako se uknjižba vrši na prijedlog stranke plaća se pristojba na prijedlog u iznosu od 50,00 kuna.

ETAŽIRANJE - pristojba – prijedlog 50,00 kn +
upis do 10 posebnih dijelova 100,00 kn
upis od 11-100 posebnih dijelova 300,00 kn
upis 101-500 posebnih dijelova 500,00 kn
upisi više od 500 posebnih dijelova 1.000,00 kn

BRISANJE UPISA - prijedlog 50,00 kn pristojbe

ZABILJEŽBA - prijedlog 50,00 kn pristojbe + 50 kn za zabilježbu

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE – pristojba se naplaćuje 20,00 kn po poluarku.
IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (povijesni) – pristojba se naplaćuje 30,00 kn po poluarku
PRESLIKA ZBIRKE ISPRAVA- pristojba se naplaćuje 20,00 kn po poluarku

UPLATA PRISTOJBE:
SVRHA: naplata sudske pristojbe
PRIMATELJ: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
IBANCODE: HR 1210010051863000160
model: HR 64 pozivom na broj odobrenja: 5045-3919-OIB uplatitelja.

PRISTOJBA U IZNOSU DO 100,00 KN PLAĆA SE U DRŽAVNIM BILJEZIMA, A ZA IZNOS IZNAD 100,00 KN PLAĆA SE UPLATNICOM U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE.

Na prijedlog za upis prava vlasništva podnesenog nakon isteka roka od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava u zemljišnu knjigu ili knjigu položenih ugovora, a koji je ostvaren nakon stupanja na snagu ovog Zakona, sudske pristojbe za upis obračunat će se u peterostrukom iznosu sudske pristojbe za tu vrstu upisa članak 85. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (NN 55/13).
Navedeno se neće primjenjivati na predlagatelje koji su prijedlog podnijeli do dana stupanja na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (NN 55/13).

Oslobođeni plaćanja sudske pristojbe su:
1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti
2. Osobe i tijela u obavljanju javnih ovlasti
3. Invalidi domovinskog rata, a na temelju odgovarajućih isprava
4. Supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, a na temelju odgovarajućih isprava
5. Supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, a na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
6. Prognanici, izbjeglice i povratnici, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
7. Korisnici socijalne skrbi koji primaju pomoć za uzdržavanje
8. Humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti
Strana država oslobođena je od plaćanja sudske pristojbe ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.
U slučaju sumnje o postojanju uvjeta o oslobađanju sudske pristojbe osoba i tijela u obavljanju javnih ovlasti sud će zatražiti objašnjenje od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.
Oslobođeni od pristojbe su humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti, a odnosi se samo na one humanitarne organizacije za koje to odredi ministar rada i socijalne skrbi.
Oslobađanje od plaćanja sudske pristojbe za tijela državne vlasti ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno posebnom zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti. 


Napomena

Sve isprave moraju biti dostavljene u izvorniku ili čitljivom, propisno ovjerovljenom prijepisu (osim domovnice i osobne iskaznice koje se prilažu u presliku, a izvornik se daje samo na uvid).

Ako Vas u postupku zastupa odvjetnik potrebno je priložiti uredno popunjenu odvjetničku punomoć (navesti vrstu radnje, broj spisa, prezime i ime stranaka).

Ako Vas zastupa opunomoćenik kod sklapanja pravnog posla obavezno je priložiti punomoć s izvršenom ovjerom potpisa osobe koja je izdala punomoć.

Postupak izdavanja izvatka možete ubrzati ,ako imate podatak o nekretnini (broj čestice). Ako se nekretnina nalazi na području gdje postoje razlike u oznakama katastarskih čestica i zemljišnoknjižnih čestica, potrebno je od ureda za katasar zatražiti podatke o identifikaciji čestice.

 

Ako u zemljišnoknjižnom izvatku  natpisu postoji oznaka "aktivna plomba", to znači da je za nekretninu u tom ulošku u tijeku postupak odnsno, da neki predani prijedlog nije riješen.

 

Oznaka "broj zadnjeg dnevnika" je broj posljednjeg predmeta koje je u tom ulošku riješen.