Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dan otvorenih vrata 2018.
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Godišnji raspored poslova za 2016. god.
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Kontakt
DOKUMENTI
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
Obavijest o radnom vremenu Z.K.Odjela u Korenici i Donjem Lapcu
Obavijest o dopuni zemljišne knjige za k.o. Babin Potok
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Krbavica
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Ličko Petrovo selo
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Bunić
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Turjanski
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Kuterevo
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Rudopolje
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Odluka o planu javne nabave za 2016. god.
Javna nabava - obavijest
Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2016. god.
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Plan nabave za 2018.g.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave za 2018.g.
Plan javne nabave za 2018.. godinu - Općinski sud u Gospiću
Registar ugovora
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
zahtjev i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama za 2016
ARHIVA Z.K.
Oglas o dopuni z.k. za k.o. Sinac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Sinac
Oglas o dopuni z.k. knjige Ličko Lešće
Oglas o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Odluka o otvaranju z.k. knjige k.o. Boričevac
Oglas za osnivanje z.k. knjige za k.o. Boričevac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Ličko Lešće
NATJEČAJI - ARHIVA
Rezultati testiranja - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest o datumu i vremenu testiranja za sudskog savjetnika
Oglas za prijem sudskog savjetnika
Odluka o obustavi javnog natječaja

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku


Republika Hrvatska
Općinski sud u Gospiću
Ured predsjednika

Broj: 7 Su-231/2018
Gospić, 10. svibnja 2018.Predsjednica Općinskog suda u Gospiću, Dubravka Rukavina, na temelju članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 31. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj: 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), a u vezi članka 15. stavak 1. i 2. Etičkog kodeksa državnih službenika ("Narodne novine"broj: 40/11 i 13/12), donosi


O D L U K U

O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA ETIKU

Članak 1.

Ovom odlukom povjerenicima za etiku u Općinskom sudu u Gospiću imenuju se:

1. Jelena Brkljačić, voditeljica sudske pisarnice u Općinskom sudu u Gospiću,
kontakt telefon 053/658-884, e-,mail: jelena.brkljacic@osgs.pravosudje.hr
2. Lucija Bušljeta, upisničar na kaznenom upisniku u Općinskom sudu u Gospiću, kontakt telefon 053/658-874, e-mail: lucija.busljeta@osgs.pravosudje.hr

Članak 2.


Povjerenik za etiku:
- prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu
- promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima
- zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika
- provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe
- vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama
- o provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe povjerenik za etiku dužan je podnijeti pisano izvješće čelniku tijela
- dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne pritužbe
Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Gospiću.
.

Predsjednica suda

Dubravka Rukavina


Dostaviti:
1. Jelena Brkljačić i osobni očevidnik
2. Lucija Bušljeta i osobni očevidnik
3. Ministarstvo uprave, Odjel za etiku
4. Web stranica i oglasna ploča Općinskog suda u Gospiću