Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dan otvorenih vrata 2018.
Obavijest - Lokalni izbori
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Godišnji raspored poslova za 2016. god.
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Kontakt
DOKUMENTI
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
Obavijest o radnom vremenu Z.K.Odjela u Korenici i Donjem Lapcu
Obavijest o dopuni zemljišne knjige za k.o. Babin Potok
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Krbavica
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Ličko Petrovo selo
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Bunić
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Turjanski
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Kuterevo
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Rudopolje
Rješenje o osnivanju zemljišne knjige k.o. Cesarica
ODLUKA - osnivanje z.k. Cesarica
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Odluka o planu javne nabave za 2016. god.
Javna nabava - obavijest
Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2016. god.
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Plan nabave za 2018.g.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave za 2018.g.
Plan javne nabave za 2018.. godinu - Općinski sud u Gospiću
Registar ugovora
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
zahtjev i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama za 2016
ARHIVA Z.K.
Oglas o dopuni z.k. za k.o. Sinac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Sinac
Oglas o dopuni z.k. knjige Ličko Lešće
Oglas o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Odluka o otvaranju z.k. knjige k.o. Boričevac
Oglas za osnivanje z.k. knjige za k.o. Boričevac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Ličko Lešće
NATJEČAJI - ARHIVA
Rezultati testiranja - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest o datumu i vremenu testiranja za sudskog savjetnika
Oglas za prijem sudskog savjetnika
Odluka o obustavi javnog natječaja

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

REPUBLIKA HRVATASKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
PREDSJEDNIK SUDA
Posl.br. 7 Su-2399/2014
U Gospiću, 03. prosinca 2014.


Predsjednica Općinskog suda u Gospiću, Tatjana Radaković Bašić, na temelju članka 15. i 16 Etičkog kodeksa državnih službenika („NN“ 49/11), te članka 5. Sudskog poslovnika donosi slijedeću

                                                                                    O D L U K U
                                                                 o imenovanju povjerenika za etiku

I.

Službenica SANJICA JANKOVIĆ, zaposlena u Općinskom sudu u Gospiću, na službeničkom radnom mjestu administrativni referent-sudski zapisničar na neodređeno vrijeme, broj telefona 053/658-872, e-mail adresa: sanjica.jankovic@osgs.pravosudje.hr, imenuje se povjerenikom za etiku u ovome sudu.

II.

Prava i obveze povjerenika za etiku:
- prati primjenu Etičkog kodeksa u općinskom sudu u Gospiću
- promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima,
- zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika
- provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe
- vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

III.

Povjerenik za etiku dužan je završiti program edukacije povjerenika za etiku.

IV.

Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te pripremiti odgovor podnositelju pritužbe, kojeg dostavlja čelniku tijela.

Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne pritužbe.

V.

O provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku dužan je podnijeti pisano izvješće čelniku tijela, a u slučaju dvojbi o tome predstavlja li neko ponašanje državnog službenika povredu Ekičkog kodeksa, povjerenik za etiku zatražit će mišljenje Etičkog povjerenstva.


VI.

Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, čelnik državnog tijela, dužan je povjerenika za etiku osloboditi obavljanja poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

VII.

Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljni položaj u odnosu na druge državne službenike.

VIII.

Povjerenik za etiku može Etičkom povjerenstvu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje drugih službenika prema povjereniku za etiku.
Etičko povjerenstvo dužno je u roku od 60 dana od dana primitka pritužbe dostaviti odgovor na pritužbu etičkom povjerenstvu i o tome izvijestiti čelnika državnog tijela.


                                                                                                                       PREDSJEDNICA SUDA:

                                                                                                                      Tatjana Radaković Bašić

Dostaviti:
1. Sanjica Janković, - o v d j e –
2. Ministarstvo uprave RH, Zagreb, Maksimirska 63
3. Dosje službenice
4. Oglasna ploča suda