Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2020.
Izmjena GRP za 2020.
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Plan Nabave - OPCINSKI SUD U GOSPICU - 2020
Prijedlog Plana nabave 2020 OSGS
Plan Nabave - OPCINSKI SUD U GOSPICU - 2020
OBRAZAC 5.0.8. osgs
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022.
Fiskalna odgovornost
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Procedura naplate prihoda
PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
Procedura stvaranja ugovornih obveza
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA VJEŠTAKA, ODVJETNIKA I SUDSKIH TUMAČA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA
PRAVILNIK O NACINU KORISTENJA SLUZBENIH VOZILA
e-Upitnik Izjava o fiskalnoj odgovornosti 2019.
Plan otkalanjanja slabosti i nepravilnosti za 2019.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019.
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Godišnje izvješće za 2019.
Godišnje izvješće za 2019. - tablica
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
NATJEČAJI I OGLASI
OGLAS - 18.05.2020.
PRAVNI IZVOR ZA OGLAS
Odluka - obustava oglasa

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 17 Su-580/2019
Gospić, 24. listopada 2019.


Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" br. 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine" broj 95/19), predsjednica Općinskog suda u Gospiću, dana 24. listopada 2019., donosi:

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA
TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA

1. Prilikom isporučene robe, obavljene usluge, izvršenih radova, financijsko-materijalna služba zaprima račune, provjerava odgovara li fakturna realizacija po vrijednosti, izraženoj količini, vrsti i kvaliteti, te se stavlja paraf osobe iz računovodstva koja je izvršila kontrolu. Uz račun prilaže se sva prateća dokumentacija, narudžbenica, otpremnica, primka, radni nalog.

2. Nakon formalne provjere svih elemenata fakture, računovodstvo predaje čelniku suda na uvid koji svojim potpisom odobrava evidentiranje u računovodstvu.

3. Na fakturu stavlja se štambilj primitka ulazne fakture sa rednim brojem knjige ulaznih faktura, te se određuje vrsta rashoda prema ekonomskoj kvalifikaciji računskog plana.

4. Faktura, račun evidentira se u knjizi ulaznih računa i u glavnoj knjizi, te nakon doznačenih raspoloživih prihoda od strane Ministarstva pravosuđa voditelj materijalno financijske službe daje nalog za plaćanje računa preko riznice ili transakcijskog računa suda.

5. Kada je račun podmiren u cijelosti na račun treba staviti pečat sa datumom izvršenog plaćanja.Predsjednica suda:

Dubravka Rukavina