Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Procedura naplate prihoda
PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
Procedura stvaranja ugovornih obveza
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA VJEŠTAKA, ODVJETNIKA I SUDSKIH TUMAČA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA VJEŠTAKA, ODVJETNIKA I SUDSKIH TUMAČA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 17 Su-581/2019
Gospić, 24. listopada 2019.


Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" br. 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine" broj 95/19), predsjednica Općinskog suda u Gospiću, dana 24. listopada 2019., donosi:

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA
VJEŠTAKA, ODVJETNIKA I SUDSKIH TUMAČA TE
PLAĆANJA PO RAČUNIMA

Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja i provjere računa, te plaćanje po računima, kako slijedi:

1. Zaprimanje računa
- Prijemna pisarnica-pečat sa datumom primitka, načinom dostave i potpis službenika u uredu

2. Dostava računa u kaznenu, parničnu, izvanparničnu, ostavinsku, ovršnu i prekršajnu pisarnicu (referade) – sadržajna i formalna provjera ispravnosti računa

- Sadržajna provjera – odgovara li usluga vrstom i količinom ugovorenoj narudžbi
- Formalna provjera – evidentira se postojanje svih zakonskih elemenata koji se odnose na račun.

Provjeru vrši sudac u referadi na koju se račun odnosi što potvrđuje potpisom i ovjerom računa. Kod zapiranja troškovnika ili korekcije računa sudac je obvezan donijeti Rješenje o isplati troškova u skladu sa postupovnim odredbama.

3. Dostava računa u računovodstvo
- Matematička provjera ispravnosti računa – ispravnost iznosa na računu – izjava i potpis službenika (voditelj financijsko-materijalnog poslovanja ili računovodstveni referent-financijski knjigovođa)

4. Dostava računa predsjedniku suda
- Odobrava se isplata – štambilj – isplatu odobrava predsjednik/ca suda sa datumom odobrenja


5. Trajna dostava računa u računovodstvu
- Dodjela računu oznake proračunskih klasifikacija potrebnih za evidentiranje u glavnoj knjizi (voditelj računovodstva, u odsutnosti financijski knjigovođa), evidentiranje u računovodstvenom sustavu (financijski knjigovođa), plaćanje računa (voditelj računovodstvo, u odsutnosti financijski knjigovođa).Predsjednica suda:

Dubravka Rukavina