Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Procedura naplate prihoda
PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
Procedura stvaranja ugovornih obveza
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA VJEŠTAKA, ODVJETNIKA I SUDSKIH TUMAČA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 17 Su-584/2019
Gospić, 24. listopada 2019.


Temeljem članka 5. Sudskog poslovnika ("Narodne novina" broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19), predsjednica Općinskog suda u Gospiću, dana 24. listopada 2019., donosi:

PROCEDURU O IZDAVANJU I OBRAČUNU
NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Ova procedura propisuje način i postupak izdavanja te obračun naloga za službeno putovanje zaposlenika Općinskog suda u Gospiću.

Način i postupak izdavanja te obračun naloga za službeno putovanje određuje se kako slijedi:
1. Odobrenje službenog putovanja
- ako je zahtjev za službeno putovanje opravdan i u skladu s financijskim planom, onda se putni nalog potpisuje uz navođenje vrste prijevoza koji je odobren.
- predsjednik/ca suda može zaposleniku naložiti službeno putovanje i bez osobnog zahtjeva radnika ako je službeno putovanje neophodno za obavljanje djelatnosti poslodavca ili radnog mjesta

2. Evidentiranje putnog naloga
- na izdani putni nalog upisuje se evidencijski broj, naziv poslodavca i datum izdavanja putnog naloga. Isti se evidentira u dnevnik službenih putovanja. Putni nalog se predaje zaposleniku koji ide na službeno putovanje

3. Predaja popunjenog putnog nalog po povratku sa službenog putovanja (u roku 3 dana po povratku sa službenog putovanja, subote, nedjelje, državni blagdani i praznici ne računaju se)
- u putnom nalogu navodi se ime i prezime, datum i vrijeme odlaska i povratka sa službenog putovanja, relaciju putovanja i cijenu prijevoznih karata, cijenu smještaja, iznos cestarine, te iznosi drugih eventualno opravdanih troškova puta. Uz putni nalog priložiti dokumentaciju potrebnu za konačni obračun te sastaviti izvješće s puta. Ako je troškove službenog putovanja podmirio netko drugi, potrebno je to navesti u izvješću.
Ispunjeni putni nalog predati u računovodstvu.
- ako se putovanje nije realiziralo, putni nalog se poništava (dvije okomite crte na prednjoj strani putnog naloga s naznakom "nije realizirano"), uz napomenu zašto se put nije realizirao, te se isti predaje u Ured predsjednika/ce suda radi poništavanja putnog naloga u dnevniku službenih putovanja.

4. Provjera putnog naloga po povratku sa službenoj putovanja i konačni obračun putnog naloga
- provjerava se je li putni nalog ispravno popunjen te jesu li prateći dokumenti izdani u skladu sa Zakonom. Obračunavaju se pripadajuće dnevnice, te zbrajaju svi navedeni troškovi.

5. Potvrda izvršenja službenog putovanja i odobrenje za isplatu
- potvrđuje se da je službeno putovanje prema putnom nalogu izvršeno i odobrava se isplata

6. Isplata troškova po putnom nalogu
- nakon što je putni nalog ovjeren od predsjednika/ce suda zaposleniku se nadoknađuju troškovi službenog putovanja na tekući račun zaposlenika. Putni nalog se predaje u Ured predsjednika suda radi evidentiranja obračuna putnog nalog u dnevnih službenih putovanja.

7. Upis podataka iz putnog naloga po konačnom obračunu u dnevnik službenih putovanja
- u dnevnik službenih putovanja upisuju se podaci iz putnog naloga/obračun putnog naloga koji su u putnom nalogu navedeni po povratku s puta (iznos dnevnice, prijevoza, smještaja). Putni nalog s prilozima predaje se u računovodstvo na knjiženje.

Ova procedura slupa na snagu danom donošenja i objavljena je na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općinskog suda u Gospiću.


Predsjednica suda:

Dubravka Rukavina