Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2020.
Izmjena GRP za 2020.
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Plan Nabave - OPCINSKI SUD U GOSPICU - 2020
Prijedlog Plana nabave 2020 OSGS
Plan Nabave - OPCINSKI SUD U GOSPICU - 2020
OBRAZAC 5.0.8. osgs
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022.
Fiskalna odgovornost
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Procedura naplate prihoda
PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
Procedura stvaranja ugovornih obveza
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA VJEŠTAKA, ODVJETNIKA I SUDSKIH TUMAČA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA
PRAVILNIK O NACINU KORISTENJA SLUZBENIH VOZILA
e-Upitnik Izjava o fiskalnoj odgovornosti 2019.
Plan otkalanjanja slabosti i nepravilnosti za 2019.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019.
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Godišnje izvješće za 2019.
Godišnje izvješće za 2019. - tablica
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
NATJEČAJI I OGLASI
OGLAS - 18.05.2020.
PRAVNI IZVOR ZA OGLAS
Odluka - obustava oglasa

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 17 Su-584/2019
Gospić, 24. listopada 2019.


Temeljem članka 5. Sudskog poslovnika ("Narodne novina" broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19), predsjednica Općinskog suda u Gospiću, dana 24. listopada 2019., donosi:

PROCEDURU O IZDAVANJU I OBRAČUNU
NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Ova procedura propisuje način i postupak izdavanja te obračun naloga za službeno putovanje zaposlenika Općinskog suda u Gospiću.

Način i postupak izdavanja te obračun naloga za službeno putovanje određuje se kako slijedi:
1. Odobrenje službenog putovanja
- ako je zahtjev za službeno putovanje opravdan i u skladu s financijskim planom, onda se putni nalog potpisuje uz navođenje vrste prijevoza koji je odobren.
- predsjednik/ca suda može zaposleniku naložiti službeno putovanje i bez osobnog zahtjeva radnika ako je službeno putovanje neophodno za obavljanje djelatnosti poslodavca ili radnog mjesta

2. Evidentiranje putnog naloga
- na izdani putni nalog upisuje se evidencijski broj, naziv poslodavca i datum izdavanja putnog naloga. Isti se evidentira u dnevnik službenih putovanja. Putni nalog se predaje zaposleniku koji ide na službeno putovanje

3. Predaja popunjenog putnog nalog po povratku sa službenog putovanja (u roku 3 dana po povratku sa službenog putovanja, subote, nedjelje, državni blagdani i praznici ne računaju se)
- u putnom nalogu navodi se ime i prezime, datum i vrijeme odlaska i povratka sa službenog putovanja, relaciju putovanja i cijenu prijevoznih karata, cijenu smještaja, iznos cestarine, te iznosi drugih eventualno opravdanih troškova puta. Uz putni nalog priložiti dokumentaciju potrebnu za konačni obračun te sastaviti izvješće s puta. Ako je troškove službenog putovanja podmirio netko drugi, potrebno je to navesti u izvješću.
Ispunjeni putni nalog predati u računovodstvu.
- ako se putovanje nije realiziralo, putni nalog se poništava (dvije okomite crte na prednjoj strani putnog naloga s naznakom "nije realizirano"), uz napomenu zašto se put nije realizirao, te se isti predaje u Ured predsjednika/ce suda radi poništavanja putnog naloga u dnevniku službenih putovanja.

4. Provjera putnog naloga po povratku sa službenoj putovanja i konačni obračun putnog naloga
- provjerava se je li putni nalog ispravno popunjen te jesu li prateći dokumenti izdani u skladu sa Zakonom. Obračunavaju se pripadajuće dnevnice, te zbrajaju svi navedeni troškovi.

5. Potvrda izvršenja službenog putovanja i odobrenje za isplatu
- potvrđuje se da je službeno putovanje prema putnom nalogu izvršeno i odobrava se isplata

6. Isplata troškova po putnom nalogu
- nakon što je putni nalog ovjeren od predsjednika/ce suda zaposleniku se nadoknađuju troškovi službenog putovanja na tekući račun zaposlenika. Putni nalog se predaje u Ured predsjednika suda radi evidentiranja obračuna putnog nalog u dnevnih službenih putovanja.

7. Upis podataka iz putnog naloga po konačnom obračunu u dnevnik službenih putovanja
- u dnevnik službenih putovanja upisuju se podaci iz putnog naloga/obračun putnog naloga koji su u putnom nalogu navedeni po povratku s puta (iznos dnevnice, prijevoza, smještaja). Putni nalog s prilozima predaje se u računovodstvo na knjiženje.

Ova procedura slupa na snagu danom donošenja i objavljena je na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općinskog suda u Gospiću.


Predsjednica suda:

Dubravka Rukavina