Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2020.
Izmjena GRP za 2020.
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Plan Nabave - OPCINSKI SUD U GOSPICU - 2020
Prijedlog Plana nabave 2020 OSGS
Plan Nabave - OPCINSKI SUD U GOSPICU - 2020
OBRAZAC 5.0.8. osgs
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022.
Fiskalna odgovornost
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Procedura naplate prihoda
PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
Procedura stvaranja ugovornih obveza
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA VJEŠTAKA, ODVJETNIKA I SUDSKIH TUMAČA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA
PRAVILNIK O NACINU KORISTENJA SLUZBENIH VOZILA
e-Upitnik Izjava o fiskalnoj odgovornosti 2019.
Plan otkalanjanja slabosti i nepravilnosti za 2019.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019.
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Godišnje izvješće za 2019.
Godišnje izvješće za 2019. - tablica
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
NATJEČAJI I OGLASI
OGLAS - 18.05.2020.
PRAVNI IZVOR ZA OGLAS
Odluka - obustava oglasa

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Procedura naplate prihoda

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 17 Su-588/2019
Gospić, 28. listopada 2019.

Na temelju članka 5. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19), sukladno odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine broj 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine" broj 95/19), predsjednica Općinskog suda u Gospiću donosi

PROCEDURU
NAPLATE PRIHODA

Članak 1.

Ova procedura ima za cilj osigurati učinkovitost sustava nadzora naplate prihoda, pristojbi i troškova kaznenog postupka .

Članak 2.

Općinski sud u Gospiću ostvaruje slijedeće prihoda:
- usluge kopiranja dokumenata u spisima
- sudske pristojbe
- troškova kaznenog postupka i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom

Članak 3.

Prihod ostvaren od usluga fotokopiranja uplaćuje se u Državni proračun RH, te se povlači za materijalne troškove – uredski materijal na kontu 32211.

Članak 4.

Prihodi od naplate sudskih pristojbi uplaćuju se u Državni proračun RH. Nalog za plaćanje sudskih pristojbi izdaje sudac koji vodi predmet, sudska pisarnica. Na nalogu je naveden broj spisa, datum izdavanja naloga, naziv ili ime i prezime osobe koja se poziva na plaćanje sudske pristojbe, visina sudske pristojbe, poziv na broj uplate, IBAN Državnog proračuna, uz model uplate, te rok za plaćanje sudske pristojbe.
Ukoliko plaćanje sudske pristojbe nije izvršeno u zadanom roku za plaćanje, pravna ili fizička osoba se poziva i dostavlja joj se opomena za plaćanje.
Nakon proteka roka od 30 dana izdaje se opomena za plaćanje sudske pristojbe sa dodatnim rokom od 15 dana.
Ukoliko ni nakon proteka roka od 15 dana pravna ili fizička osoba nije uplatila sudsku pristojbu, nalog uz zahtjev za pokretanje ovršnog postupka dostavlja se Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću na provedbu ovršnog postupka.
Ukoliko se utvrdi da su potraživanja nenaplativa primjenom mjera utvrđenim u člancima iz ove Procedure (u slučaju nemogućnosti naplate temeljem pravomoćnih odluka nadležnih tijela, zbog nastupanja zastare, sukladno važećim zakonskim propisima, u slučaju kada iznos potraživanja obzirom na troškove naplate nije isplativ ili drugim slučajevima propisan) potraživanje se može djelomično ili u cijelosti otpisati sukladno prijedlogu Predsjednika suda ili suca koji je vodio predmet.


Članak 5.

Svaka uplata u Državni proračun evidentira se u FINA-i koja dostavlja izvješće sudu.
Dostavom izvješća FINA-i o uplati sudske pristoje, troškova kaznenog postupka i oduzimanja imovinske koristi u Državni proračun, evidentira upisničar unosom kroz eSpis i zatvara potraživanje sudske pristojbe.

Članak 6.

Ova procedura objavljena je na web stranici suda i stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica suda:
Dubravka Rukavina