Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 13 Su-148/2019
Gospić, 12. ožujka 2019.


Općinski sud u Gospiću po predsjednici suda Dubravki Rukavina, u zemljišnoknjižnom postupku, po prijedlogu predlagatelja Dane Markovića, radi dopune zemljišne knjige, dana 12. ožujka 2019. g. objavljuje slijedeću

OBAVIJEST

I. Dana 19. ožujka. 2019. u 12,00 sati u prostorijama Zemljišnoknjižnog odjela u Otočcu, provest će se postupak dopune zemljišne knjige za k.č.br. 2688 k.o. Škare.

II. Sukladno odredbi čl. 180a Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17) pozivaju se svi posjednici i osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta te sve osobe koje smatraju da im pripada pravo koji bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu, da se odazovu pozivu za sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka te da predoče sudu isprave iz kojih proizlazi da bi njihovo pravo trebalo biti upisano u ulošku zemljišne knjige koja se sastavlja.

III. Ova Obavijest objavit će se na e-Oglasnoj ploči Općinskog suda u Gospiću, Zemljišnoknjižni odjel sa sjedištem u Otočcu , Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Otočac te Mrežnoj stranici ovog suda


Predsjednica suda:

Dubravka Rukavina
Na znanje:
1. Dane Marković, Donja Dubrava 15, Otočac
2. Zemljišnoknjižni odjel u Otočcu
3. Državna geodetska uprava, Ured za katastar Otočac
4. Mrežne stanice ovog suda
5. e-Oglasna ploča