Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Registar ugovora

Registar ugovora

PODACI ZA REGISTAR UGOVORA - SUSJN
NAZIV JAVNOG NARUČITELJA: OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
Stanje na dan 30.06.2018. Red.br. Oznaka ugovora /narudžbenice Naziv i OIB ugovaratelja Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV broj Broj objave iz EOJN ako je objava bila Vrsta postupka nabave Ugovor /narudžbenica Datum sklapanja Iznos bez PDV-a Datum izvršenja Rok na koji je sklopljen Iznos PDV-a Ukupno isplaćeno/iznos s PDV-om Ukupno s PDV-om
1.
INA-UG-00334/17
INA-industrija nafte
OIB: 27759560625
Nabava SUSJN
Opskrba gorivom
09100000
Objava SUSJN
Otvoreni postupak/OS
Ugovor 18.04.2017 3.752,12 31.03.2019 695,54 4.420,66
2.
O-18-963
HEP d.o.o. Zagreb
OIB: 63073332379
Nabava SUSJN
Opskrba električnom energijom
09310000
Objava SUSJN
Otvoreni postupak/OS
Ugovor 13.03.2018 103.252,10 13.03.2019 13.421,77 116.673,87
3.
DP-02/9/4-005566/18
DP-02/9/4-005566/18-1
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb
OIB: 87311810356
Nabava SUSJN
Poštanske usluge
64110000
Objava SUSJN
Otvoreni postupak/OS
Ugovor 20.02.2018 225.252,02 29.02.2020 540,62 225.792,64