Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA


REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Gospiću
Ured predsjednika
Broj: U Gospiću, 14. veljače 2017. godineTemeljem čl. 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 78/11, 106/12 , 130/13)
sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Gospiću donosi

PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA U OPĆINSKOM SUDU U GOSPIĆU

1.
Djelatnici suda popunjavaju zahtjev – zahtjevnicu za uredskim materijalom i dostavljaju računovodstvenom referentu (ekonomu). U zahtjevnici djelatnici upisuju sljedeće:
-upisati redni broj
-datum
-naziv odjela koje trebuje materijal
-naziv
-količinu
-potpisati

2.
Računovodstveni referent dalje postupa na jedan od ova dva načina već prema tome da li je ili nije proveden postupak javne nabave:

-nije provedena javna nabava: Računovodstveni referent (ekonom) na osnovi iskazanih potreba popunjava upit i dostavlja ga dobavljačima kako bi prikupio ponude, (jednu ili više), a nakon što ponude dobavljača primi daje ih predsjedniku suda ili osobi koju on ovlasti radi izbora najpovoljnije ponude.
- provedena javna nabava: Računovodstveni referent na osnovi iskazanih potreba popunjava narudžbenicu za nabavu robe od dobavljaču izabranog u postupku javne nabave.

3.
Računovodstveni referent ispisuje narudžbenicu i nakon provjere stanja financijskih
sredstava u računovodstvu suda dostavlja predsjedniku suda ili osobi koju on ovlasti na potpis.
Narudžbenice su valjano ispunjene na način da se vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/radova se nabavlja uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena.

4.
Predsjednik suda ili ovlaštena osoba potpisuje narudžbenicu. U posebnim situacijama zaposlenici Općinskog suda u Gospiću mogu obaviti nabavu direktno kupnjom u trgovini bez prethodno potpisanog ugovora, izdane narudžbenice, ili prihvaćene ponude s tim da je prethodno obavljena kontrola takve nabavke u odnosu na planirana sredstva u financijskom planu, te odobren maksimalan iznos koji se može potrošiti.
5.
Računovodstveni referent dostavlja potpisanu i ovjerenu narudžbenicu izabranom dobavljaču.
6.
Računovodstveni referent preuzima robu i ispisuje primku sa svim potrebnim elementima .

7.
Računovodstveni referent kod zaprimanja robe provjerava količinu, vrstu, kvalitetu, cijenu da li je u skladu s naručenim ili ugovorenim, obavlja matematičku kontrolu i potpisom to potvrđuje na svakom računu (kad ga primi) koji se odnosi na robu naručenu i zaprimljenu u sud.

8.
Računovodstveni referent po potrebi tjedno izdaje uredski materijal djelatnicima suda na temelju popunjenih zahtjevnica.

9.
Računovodstveni referentna kraju fiskalne godine tabelarnim pregledom dokazuje da je stanje zaliha minimalno, te ne iznosi više od 30.000,00 kuna.

Ova procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči suda.

Sudac ovlašten za obavljanje
poslova sudske uprave:
Tatjana Radaković Bašić