Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
URED PREDSJEDNIKA
Broj predmeta: 17-Su-959/2015
Gospić, 26. veljače 2015.


Općinski sud u Gospiću po predsjedniku suda Tatjani Radaković Bašić, temeljem čl.30. i 31 Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10), Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine broj 78/11, 106/12. i 130/13.), Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu i Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine broj 90/11., 83/13., i 143/13.). donosi


PRAVILNIK
o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do
200.000,00 kuna i za nabavu i radova do 500.000,00 kuna

Članak 1.

Poštivajući osnovna načela javne nabave i dobrog gospodarenja proračunskim sredstvima,
ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji i mjerila za nabave robe i usluga ukupne procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kuna i za nabavu radova do 500.000,00 kuna )u daljnjem tekstu:
nabava bagatelne vrijednosti), a za koje sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11., 83/13. i 143/123.) u daljnjem tekstu Zakon, ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave, te uređuje način i postupak koji prethodi preuzimanju obveza na teret sredstava državnog proračuna.

Članak 2.

Kod nabave roba i usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna te radova do 500.000,00 kuna bez
PDV-a, državna tijela, u pravilu, dužna su na dokaziv način (fax-om, elektronskom poštom i
dr.) zatražiti tri (3) ili više ponuda ili prikupljanjem ponuda na drugi način kako bi dobili
povoljnije uvjete za nabavu robe, radova i usluga.
Uspoređuje se i odabire najpovoljnija ponuda sukladno kriteriju najniže cijene ili ekonomski
najpovoljnije ponude uzimajući u obzir kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i
funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon
prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke ili izvršenja.
U zapisniku o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda potrebno je obrazložiti izabranu ponudu.
Provođenje ovakve nabave završava izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora o
nabavi robe, radova i usluga.
Članak 3.

Prilikom nabave roba i usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova u vrijednosti do
500.000,00 kuna bez PDV-a (bagatelna nabava), konačnu odluku o odabiru donosi čelnik
tijela.

Članak 4.

Ukoliko se obaveznopravni odnos zasniva za robu, usluge i radove vrijednosti manje od
200.000,00 kuna Općinski sud u Gospiću u planu nabave planira sredstva za određenu
nabavu, odabire rad, robu ili uslugu po načelu dobrog gospodarenja proračunskim sredstvima.

Članak 5.

U koliko se radi o nabavi vrijednosti manjoj od 200.000,00 kuna bez PDV-a, izdaje se
narudžbenica, sukladno čl.4. ovog Pravilnika.
- Narudžbenica mora sadržavati:
1. naziv dobavljača, sjedište i OIB,
2. predmet nabave – vrstu robe ili usluge,
3. specifikacija jedinica mjere, količine i cijene,
4. pečat i potpis zaposlenika koji inicira nabavu, te suglasnost voditelja unutarnje
ili čelnika tijela.

Članak 6.

Obaveze za aktivnosti Predviđene Proračunom koje nisu dio plana nabave mogu se preuzeti
isključivo na osnovi vjerodostojne dokumentacije i u pravilu temeljem prethodno zaključenog
ugovora ili narudžbenice koje potpisuje čelnik tijela.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općinskog
suda u Gospiću , (Javna nabava).

U Gospiću, 26. veljače 2015. godine.


PREDSJEDNIK SUDA:

Tatjana Radaković Bašić
DNA:
1. Odjel financijsko-materijalnog poslovanja
2. Web stranica suda – Javna nabava
3. Spis Su-