Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

OBAVIJEST - dopuna z.k. Prozor
Uredba o javnim ispravama

 

 

 Obavještavamo građane da u skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno

 kretanje građana, od 16. veljače 2019. više nije potrebno legalizirati, odnosno stavljati

 "Apostille" na isprave namijenjene za uporabu u državama unutar EU-a, a koje su obuhvaćene

 uredbom o javnim ispravama: rodni list, smrtni list, vjenčani list, potvrdu o slobodnom

 bračnom tanju, potvrdu o životnom partnerstvu, uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu,

 potvrdu o nepostojanju kaznen evidencije i potvrdu za kandidiranje ili glasanje na izborima

 za europski parlament ili na lokalnom izborim u drugoj državi članici.

 

 

HR informacije EK i EU

 

 

Postupak za obnovu dijela zemljišne knjige za k.o. Cesarica

Općinski sud u Gospiću objavljuje da je temeljem Odluke ministarstva pravosuđa RH

Klasa: 932-01/15-01/624, Urbroj: 514-04-03-02-15-02 od 30. listopada 2015. pokrenut

postupak za obnovu dijela zemljišne knjige za područje k.o. Cesarica.

Postupak osnivanja zemljišne knjige za k.o. Donji Lapac

Općinski sud u Gospiću objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH Klasa:

932-01/16-01/118, Urbroj: 514-03-02-16-04 od 14. travnja 2016. pokrenut postupak za

osnivanje zemljišne knjige za područje k.o. Donji Lapac.

Priopćenje - prestanak rada Prekršajnog suda u Gospiću

Sukladno važećim odredbama Zakona o sudovima, te Zakona o područjima i sjedištima

sudova sa danom 31. prosinca 2018. prestaje djelovati Prekršajni sud u Gospiću zajedno

sa Stalnom službom u Otočcu i Stalnom službom u Gračacu.

 

Poslove koje je do sada obavljao Prekršajni sud u Gospiću zajedno sa svojim stalnim

službama od 1. siječnja 2019. obavljat će Općinski sud u Gospiću.

 

Naime, rješavanje prekršajnih predmeta odvijat će se u sklopu Prekršajnog odjela

Općinskog suda u Gospiću na adresi Trg Alojzija Stepinca 3, Gospić

Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Rudopolje

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 13 Su-452/2018
Gospić, 26. studenog 2018.


Općinski sud u Gospiću po predsjednici suda u zemljišnoknjižnom postupku, po prijedlogu predlagatelja Općine Vrhovine, radi dopune zemljišne knjige, dana 26. studenog 2018. g. objavljuje slijedeću

OBAVIJEST

I. Dana 13. prosinca 2018. u 12,00 sati u prostorijama Zemljišnoknjižnog odjela u Otočcu, provest će se postupak dopune dijela zemljišne knjige za k.č..br. 1054 k.o. Rudopolje.

II. Sukladno odredbi čl. 180a Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 i 55/13) pozivaju se svi posjednici i osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta te sve osobe koje smatraju da im pripada pravo koji bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu, da se odazovu pozivu za sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka te da predoče sudu isprave iz kojih proizlazi da bi njihovo pravo trebalo biti upisano u ulošku zemljišne knjige koja se sastavlja.

III. Ova Obavijest objavit će se na e-Oglasnoj ploči Općinskog suda u Gospiću, Zemljišnoknjižni odjel sa sjedištem u Otočcu , Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Otočac te Mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i ovog suda


Predsjednica suda:

Dubravka Rukavina
Na znanje:
1. Općina Vrhovine
2. Stojan Kordić, Rudopolje 58
3. Zemljišnoknjižni odjel u Otočcu
4. Državna geodetska uprava, Ured za katastar Otočac
5. Mrežne stanice ovog suda i Ministarstva pravosuđa
6. e-Oglasna ploča


Rješenje i Odluka o osnivanju zemljišne knjige k.o. CesaricaREPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 13 Su-3498/2015
Gospić, 16.listopada 2018.

Predmet: osnivanje zemljišne knjige za k.o. Cesarica


Temeljem Odluke Ministra pravosuđa Klasa: 932-01/15-01/624, Urbroj: 514-04-03-02-15-02 od 30. listopada 2015., u svezi s čl. 179. a u svezi s člancima 198.-199.a Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13), donosim slijedeće


R J E Š E N J E

Osnivanje dijela zemljišne knjige za k.o. Cesarica provest će sutkinja Tatjana Radaković Bašić, a rasprave za sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka provodit će Komisija u sastavu:

1. Anka Osmokrović, ovlašteni zemljišnoknjižni referent
2. Dijana Smolčić, ovlašteni viši zemljišnoknjižni referent
3. Marija Starčević, ovlašteni zemljišnoknjižni referent
4. Mirijana Butorac, zemljišnoknjižni referent,
po potrebi Komisije Slavica Kovačević kao zapisničar

Obrazloženje


Odlukom Ministra pravosuđa Klasa: 932-01/15-01/624, Urbroj: 514-04-03-02-15-02 od 30. listopada 2015. pokrenut je postupak osnivanje zemljišne knjige za k.o. Cesarica.

Slijedom navedenog valjalo je donijeli odluku o sastavu povjerenstva koje će provesti naloženo osnivanje.

Predsjednica suda:
Dubravka Rukavina
-2-DNA:

1. Zk. sudac Tatjana Radaković Bašić
2. Anka Osmokrović, ovlašteni zemljišnoknjižni referent
3. Dijana Smolčić, ovlašteni viši zemljišnoknjižni referent
4. Marija Starčević, ovlašteni zemljišnoknjižni referent
5. Mirijana Butorac, zemljišnoknjižni referent
5. Slavica Kovačević

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 13 Su-3498/2015
Gospić, 16. listopada 2018.


Predsjednica Općinskog suda Gospić, temeljem čl. 5 st. 2 Sudskog poslovnika ("Narodne novine" 28/13, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) donosi,

ODLUKU

I

Komisija za postupak osnivanja zemljišnih knjiga započinje s radom, obzirom na ispunjenje tehničkih i materijalnih uvjeta dana 22. listopada 2018. godine.

II

Komisija postupak osnivanja provodi u prostorijama Općine Karlobag, Trg dr Franje Tuđmana 2, Karlobag.

III

Komisija je dužna dostavljati mjesečna izvješća o obavljenom radu kao i odlascima i dolascima svih članova Komisije.
IV

Osnivanje se provodi za vrijeme radnog vremena počev od 08,00 do 14,00 sati.Predsjednica suda:
Dubravka Rukavina

DNA:
1. Sutkinja Tatjana Radaković Bašić
2. Anka Osmokrović
3. Dijana Smolčič
4. Marija Starčević
5. Mirijana Butorac
6. Slavica Kovačević