Naknade žrtvama kaznenih djela
Odjel za naknade u kaznenim postupcima
Odjel obrađuje predmete novčanih naknada za žrtve kaznenih djela, kao i predmete naknade štete za neutemeljeno uhićene i neopravdano osuđene osobe.

Odjel zaprima zahtjeve za naknadu žrtava kaznenih djela, daje upute i informacije podnositeljima zahtjeva, izrađuje nacrte odluka te obavlja sve administrativno tehničke poslove za potrebe Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela koji odlučuje o pravu na naknadu.

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Žrtva sukladno Zakonu može ostvariti pravo na naknadu:

troškova liječenja,


izgubljene zarade do iznosa od 35.000,00 kn,


bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000,00 kn i pogrebnih troškova do iznosa od 5.000,00 kuna.
Detaljnije informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu možete pronaći u:

Brošuri o pravima žrtava kaznenih djela (The brochure on the victims' rights pursuant to the crime victims’ compensation act) i


Obrascu zahtjeva za naknadu (The application form for financial compensation of the crime victims) ili


dobiti pozivom na besplatni broj Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006.
Sukladno Zakonu, informacije o pravu na naknadu dužni su pružiti policija, državno odvjetništvo i sudovi.U djelokrugu nadležnosti odjela također je ispitivanje osnovanosti zahtjeva za naknadu štete neutemeljeno uhićenih i neopravdano osuđenih osoba te izrada akata o postignutom sporazumu u mirnom postupku, temeljem odredaba glave XXX ranijeg Zakona o kaznenom postupku koje su još uvijek na snazi prema članku 573. alineja 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 110/97, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 178/04, 115/06, 152/08, 76/09, 89/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13).

U predmetima u kojima se ne postigne sporazum surađuje se s nadležnim Općinskim državnim odvjetništvima do okončanja sudskog postupka protiv Republike Hrvatske.
e-Predmet

Od 18. travnja 2013. godine Ministarstvo pravosuđa pustilo je u promet besplatnu javnu uslugu e-Predmet.

Građani putem te usluge na adresi http://e-predmet.pravosudje-hr/ mogu ostvariti uvid u status sudskih postupaka u kojima su stranke u postupku.